Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 15 marca 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości ogłasza się w załączniku do obwieszczenia, według stanu na dzień 1 lutego 1973 r., wykaz obowiązujących zarządzeń Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz b. Ministrów Skupu, Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Przemysłu Spożywczego, a także Ministra Handlu Wewnętrznego (w sprawach należących obecnie do zakresu działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu), ogłoszonych w Monitorze Polskim.
Zarządzenia i inne resortowe akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim, a nie objęte wykazem, utraciły moc.

Równocześnie traci moc obwieszczenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 5 lutego 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim (Monitor Polski z 1969 r. Nr 8, poz. 79 i z 1971 r. Nr 20, poz. 135).

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ

OBOWIĄZUJĄCYCH ZARZĄDZEŃ MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ b. MINISTRÓW SKUPU, PRZEMYSŁU MIĘSNEGO I MLECZARSKIEGO, PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO, PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, A TAKŻE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO (W SPRAWACH NALEŻĄCYCH OBECNIE DO ZAKRESU DZIAŁANIA MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU), OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 1 LUTEGO 1973 r.
Lp. Data zarządzenia Tytuł zarządzenia (w sprawie) Zarządzenie ogłoszone (rok, nr i poz. Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
1 2 3 4
I. Zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu
11 1.X.1958 r. Określenie stanowisk roboczych w przemyśle rolno-spożywczym objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia. 1958 r. Nr 80, poz. 461
22) 22.XI.1961 r. Określenie stanowisk roboczych w resorcie przemysłu spożywczego i skupu objętych wykazem prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uprawniających do zaliczenia do I kategorii zatrudnienia. 1962 r. Nr 12, poz. 43
3 9.IV.1962 r. Przemiał gospodarczy zbóż. 1962 r. Nr 37, poz. 177
4 6.XII.1963 r. Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w surowce mięsne, produkcja przez te jednostki przetworów mięsnych i wyrobów garmażeryjnych oraz obrót tymi przetworami i wyrobami. 1963 r. Nr 96, poz. 454 i 1964 r. Nr 65, poz. 303
53) 25.II.1964 r. Dokumentacja przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego. 1964 r. Nr 19, poz. 86 i Nr 45, poz. 216 oraz 1968 r. Nr 49, poz. 341
6 11.IV.1964 r. Ustalenie normy ubytku naturalnego spirytusu podrożdżowego podczas magazynowania w drożdżowniach. 1964 r. Nr 26, poz. 116
7 12.X.1964 r. Normy ubytków naturalnych wędlin podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów. 1964 r. Nr 74, poz. 348 i 1972 r. Nr 35, poz. 194
8 28.IV.1966 r. Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego pod czas zamrażania i przechowywania w chłodniach przyzakładowych zakładów przemysłu mięsnego oraz wydawania z tych chłodni. 1966 r. Nr 20, poz. 112
9 28.IV.1966 r. Normy ubytków naturalnych ziarna kakaowego surowego podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów. 1966 r. Nr 21, poz. 115
10 5.V.1966 r. Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego i baraniego podczas zamrażania i przechowywania w chłodniach składowych oraz wydawania z tych chłodni. 1966 r. Nr 22, poz. 119 i 1967 r. Nr 36, poz. 171
11 13.VIII.1966 r. Wzory umów kontraktacji tytoniu oraz zasady i tryb oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów. 1966 r. Nr 43, poz. 220 i 1968 r. Nr 34, poz. 235
123) 2.XII.1966 r. Rozliczanie niedoborów i nadwyżek zboża oraz produktów jego przemiału w uspołecznionych młynach gospodarczych. 1966 r. Nr 68, poz. 325

1) oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej

2) oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac

3) oraz Ministra Finansów

1 2 3 4
13 10.VII.1967 r. Normy ubytków naturalnych ziarna zbóż podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów. 1967 r. Nr 42, poz. 205
14 23.IX.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1967 r. Nr 55, poz. 270
15 23.IX.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży zbóż, grochu i ich przetworów oraz fasoli w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1967 r. Nr 55, poz. 271
16 4.XII.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży wyrobów spirytusowych butelkowanych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1967 r. Nr 67, poz. 333
17 15.XII.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych przeznaczonych na zaopatrzenie rynku krajowego. 1968 r. Nr 1, poz. 4
18 19.XII.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży jaj i ich przetworów oraz drobiu i jego przetworów w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1968 r. Nr 1, poz. 5 i 1970 r. Nr 11, poz. 101
19 7.II.1968 r. Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego, wołowego, cielęcego, baraniego i końskiego podczas studzenia, chłodzenia oraz przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów. 1968 r. Nr 8, poz. 46
20 1.III.1968 r. Organizacja skupu owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych. 1968 r. Nr 10, poz. 65
21 1.III.1968 r. Wywóz świeżych owoców, warzyw i ziemniaków wczesnych przez nie uspołecznionych producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej. 1968 r. Nr 10, poz. 66
22 26.III.1969 r. Określenie przedsiębiorstw uprawnionych do nabywania surowca tytoniowego oraz warunków uprawy tytoniu do celów naukowo-badawczych i szkoleniowych. 1969 r. Nr 15, poz. 116
23 1.VI.1970 r. Ogólne warunki umów sprzedaży mleka i jego przetworów zbywanych przez jednostki organizacyjne spółdzielczości mleczarskiej na zaopatrzenie rynku wewnętrznego. 1970 r. Nr 18, poz. 141
24 27.XI.1970 r. Zwalczanie szkodników magazynowych artykułów spożywczych, produktów rolniczych i pasz. 1970 r. Nr 42, poz. 318
25 19.I.1971 r. Normy ubytków naturalnych mięsa wieprzowego w półtuszach zdekompletowanych. 1971 r. Nr 6, poz. 44
26 8.VI.1971 r. Porozumienia branżowe w zakresie skupu i obrotu hurtowego owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi w stanie nie przetworzonym. 1971 r. Nr 35, poz. 228
27 25.II.1972 r. Ceny skupu oraz zasady klasyfikacji liści i nasion tytoniu krajowego. 1972 r. Nr 18, poz. 113
28 12.VII.1972 r. Skażanie spirytusu i obrót spirytusem. 1972 r. Nr 38, poz. 211
29 1.VIII.1972 r. Ogólne warunki umów sprzedaży ziemniaków jadalnych późnych w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1972 r. Nr 41, poz. 227
30 22.XI.1972 r. Ogólne warunki umów składu towarów w chłodniach składowych między jednostkami gospodarki uspołecznionej. 1972 r. Nr 54, poz. 292
31 15.I.1973 r. Ustalenie norm ubytków naturalnych spirytusu podczas przechowywania w magazynach i wydawania z magazynów. 1973 r. Nr 3, poz. 22
II. Zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego
32 6.X.1951 r. Ustalenie zasad wynagrodzenia należnego osobom nie będącym państwowymi jednostkami gospodarczymi za postawienie magazynów i nie wykorzystanych budynków do dyspozycji dla wykonania zadań związanych z planowym rozdziałem zboża i przetworów zbożowych. 1951 r. Nr A-93, poz. 1291
334) 10.XI.1951 r. Sposób ważenia zwierząt rzeźnych na miejscach obrotu oraz mięsa w obrocie hurtowym. 1951 r. Nr A-103, poz. 1506
34 30.III.1967 r. Ogólne warunki umów sprzedaży warzyw i owoców. 1967 r. Nr 19, poz. 93 i 1969 r. Nr 27, poz. 210
III. Zarządzenia b. Ministra Skupu
35 30.VIII.1955 r. Obrót zwierzętami rzeźnymi. 1955 r. Nr 78, poz. 946
36 7.VII.1956 r. Normy ubytku naturalnego w obrocie zwierzętami rzeźnymi. 1956 r. Nr 70, poz. 860
IV. Zarządzenia b. Ministra Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego
374) 23.X.1952 r. Postępowanie ze zwierzętami rzeźnymi w obrocie. 1952 r. Nr A-93, poz. 1447
38 23.V.1953 r. Skup odpadków poubojowych pochodzących z uboju gospodarczego. 1953 r. Nr A-63, poz. 770
395) 23.III.1955 r. Niektóre obowiązki organów resortu rolnictwa oraz przemysłu mięsnego i mleczarskiego w rzeźniach i eksportowych przetwórniach mięsnych. 1955 r. Nr 36, poz. 355
V. Zarządzenia b. Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego
406) 1.XII.1955 r. Wprowadzenie norm ubytków naturalnych produktów ziemniaczanych i ziarna kakaowego w magazynowaniu. 1955 r. Nr 119, poz. 1575 i 1966 r. Nr 21, poz. 115
41 19.VI.1956 r. Wprowadzenie norm ubytków naturalnych suchego lodu w magazynowaniu. 1956 r. Nr 56, poz. 618

4) oraz Prezesa Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji

5) oraz Ministra Rolnictwa

6) obowiązuje tylko w odniesieniu do produktów ziemniaczanych.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021