Zm.: zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 16 marca 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

Na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 136 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 25 czerwca 1971 r. w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów (Monitor Polski z 1971 r. Nr 35, poz. 227, z 1972 r. Nr 4, poz. 24 i z 1973 r. Nr 4, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymują brzmienie:

"1) od motocykli lub innych pojazdów samochodowych z silnikiem o pojemności skokowej do 50 cm3 włącznie - 60 zł rocznie,

2) od motocykli i motocykli o trzech kołach z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 50 cm3 oraz podobnych im pojazdów samochodowych o ciężarze własnym do 400 kg - 150 zł rocznie,";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie z tablic ze znakami próbnymi oraz za wydanie pozwolenia czasowego, dopuszczającego pojazd do ruchu:

1) za wydanie pozwolenia czasowego, dopuszczającego do ruchu pojazd zaopatrzony w tablice ze znakami próbnymi - 60 zł,

2) za korzystanie z kompletu składającego się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej przez okres do 4 dni - 40 zł,

3) za korzystanie z kompletu składającego się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej w okresie dłuższym niż określony w pkt 2, za każdy dzień powyżej tego okresu - 20 zł,

4) za jeden komplet, składający się z dwóch tablic samochodowych lub jednej tablicy motocyklowej, przydzielony wytwórniom i zakładom naprawczym pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwom handlu pojazdami oraz placówkom naukowo-badawczym w dziedzinie produkcji i eksploatacji pojazdów samochodowych, za każdy miesiąc - 50 zł.";

3)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące opłaty za nowe tablice rejestracyjne wydane w zamian tablic zagubionych lub zniszczonych oraz za zniszczoną lub zagubioną chociażby jedną tablicę ze znakami próbnymi:

1) za tablicę motocyklową i tablicę do przyczepy - 50 zł,

2) za tablicę do pozostałych pojazdów samochodowych i trolejbusów - 100 zł.";

4)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub wtórnika pozwolenia czasowego, dopuszczającego pojazd do ruchu na drogach publicznych, opłata wynosi 40 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy wtórnika."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021