Opodatkowanie podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 marca 1973 r.
w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym niektórych organizacji społecznych.

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 1 i § 9 uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 95) oraz w związku z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 53, poz. 338) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zwalnia się od podatku obrotowego świadczenia wykonywane przez sanatoria i domy wypoczynkowe prowadzone w celach niezarobkowych przez związki zawodowe, ich zrzeszenia oraz przez inne organizacje społeczne.
§  2.
Stawka podatku obrotowego od świadczeń zespołów adwokackich wynosi 4%.
§  3.
1.
W przedsiębiorstwach (zakładach), o których mowa w § 7 uchwały nr 37 Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1961 r. w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (Monitor Polski Nr 21, poz. 95), uznaje się za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym coroczne odpisy na zużycie własnych przedmiotów majątkowych.
2.
Przez coroczne odpisy na zużycie rozumie się odpisy dokonane przy zastosowaniu właściwych dla poszczególnych przedmiotów majątkowych zasad i stawek amortyzacyjnych, określonych w przepisach obowiązujących przedsiębiorstwa państwowe.
§  4.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1961 r. w sprawie uznania przy ustalaniu dochodów organizacji społecznych odpisów na zużycie za koszt uzyskania przychodów (Monitor Polski z 1961 r. Nr 21, poz. 103 i z 1963 r. Nr 12, poz. 65).
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 1965 r. w sprawie zwolnienia od podatku obrotowego niektórych świadczeń domów wypoczynkowych prowadzonych przez organizacje społeczne (Monitor Polski Nr 40, poz. 225).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021