Wzmocnienie dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowanie środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.

UCHWAŁA Nr 38
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lutego 1973 r.
w sprawie wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowania środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.

W celu zwiększenia efektów inwestowania przy utrzymaniu wielkości nakładów inwestycyjnych określonych planem, zwłaszcza przez:
- zapewnienie preferencji inwestycjom modernizacyjnym, realizowanym w krótkich cyklach, oraz ograniczenie kapitałochłonnego budownictwa kubaturowego w sferze inwestycji produkcyjnych,

- wyraźne umiejscowienie odpowiedzialności za całość zadań dotyczących programowania, projektowania, realizacji, rozruchu i osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych poszczególnych przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych - na właściwych szczeblach administracji gospodarczej, odpowiednio do znaczenia tych przedsięwzięć i zadań dla rozwoju gospodarki narodowej,

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§  1.
1.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia wojewódzkich rad narodowych podejmą działania mające na celu zweryfikowanie do dnia 30 czerwca 1973 r. zadań inwestycyjnych przewidzianych w planach resortowych i wojewódzkich do rozpoczęcia w latach 1974 i 1975 w ramach nakładów na te lata, pod kątem możliwości uzyskania zaplanowanych efektów produkcyjnych i usługowych w drodze przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych przez bardziej intensywne wykorzystanie istniejącego majątku trwałego lub w drodze zastąpienia budowy nowych obiektów przez modernizację istniejących urządzeń.
2.
Na podstawie decyzji ministra (kierownika urzędu centralnego) lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej uzyskane w wyniku działań, o których mowa w ust. 1, oszczędności w nakładach na roboty budowlano-montażowe, przy zagwarantowaniu uzyskania planowanych efektów, mogą być przeznaczone:
1)
na zwiększenie inwestycji socjalnych przedsiębiorstw w drodze przelewu z funduszów przeznaczonych na finansowanie inwestycji branżowych równowartości 10% uzyskanych oszczędności na fundusze, z których finansowane są inwestycje socjalne,
2)
na zwiększenie programu budownictwa mieszkaniowego w granicach 40% uzyskanych oszczędności w drodze przelewu środków z funduszów przeznaczonych na finansowanie inwestycji branżowych na rachunki zakładowych funduszów mieszkaniowych.
3.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia wojewódzkich rad narodowych w celu zapewnienia wykonawstwa robót powinni wystąpić na podstawie udokumentowanych oszczędności nakładów do Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o zwiększenie nakładów na budownictwo mieszkaniowe na lata 1974 i 1975 w granicach wynikających z przepisu ust. 2 pkt 2, z jednoczesnym wskazaniem odpowiednich ograniczeń nakładów na roboty kubaturowe w inwestycjach produkcyjnych.
§  2.
1.
Przyznaje się inwestorom udział w oszczędnościach uzyskanych w toku realizacji inwestycji, polegających na ograniczaniu zakresu robót budowlanych inwestycji branżowych oddawanych do użytku w latach 1973-1975.
2.
Oszczędność stanowi różnica między kosztem planowanych robót budowlanych, ustalonym w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji, a kosztem rzeczywistym wykonania tych robót, wynikającym z rozliczenia inwestycji zakończonej.
3.
Z kwoty oszczędności inwestor może przeznaczyć 10% na zasilenie funduszu inwestycji socjalnych i ich finansowanie, a 40% na zasilenie zakładowego funduszu mieszkaniowego. Środki na te cele inwestor otrzymuje z funduszu przeznaczonego na finansowanie inwestycji branżowych.
4.
Wykonawca inwestycji (przedsiębiorstwo wykonawcze, generalny wykonawca, generalny realizator), który przyczynił się do osiągnięcia oszczędności określonych w ust. 1 i 2, uczestniczy w kwotach oszczędności, o których mowa w ust. 3, zgodnie z porozumieniem zawartym z inwestorem.
5.
Warunkiem pozostawienia inwestorowi części uzyskanej oszczędności jest oddanie do użytku inwestycji w planowanym terminie przy równoczesnym zapewnieniu osiągnięcia efektów produkcyjnych i innych wskaźników określonych w założeniach techniczno-ekonomicznych.
§  3.
1.
Przy podejmowaniu działań i wykorzystywaniu oszczędności, o których mowa w § 1 i 2, należy kierować się zasadą nieprzekraczalności nakładów inwestycyjnych określonych planami rocznymi na lata 1974 i 1975.
2.
W razie gdy nie tworzy się funduszu przeznaczonego na finansowanie inwestycji branżowych, środki na zwiększenie funduszu przeznaczonego na inwestycje socjalne oraz na zwiększenie zakładowego funduszu mieszkaniowego w granicach określonych w § 1 ust. 2 i § 2 ust. 3 zapewni Minister Finansów.
§  4.
1.
Z dniem 1 stycznia 1974 r. oprocentowanie kredytów bankowych udzielanych na inwestycje branżowe planu centralnego i planu terenowego ustala się na 8% w stosunku rocznym z następującymi wyjątkami:
1)
5% - przejściowo w latach 1974 i 1975 od kredytów na inwestycje modernizacyjne, jeżeli udział robót budowlanych w koszcie tych inwestycji nie przekracza 25%,
2)
3% - od kredytów na inwestycje wydobywcze w przemyśle węgla kamiennego i brunatnego oraz w przemyśle naftowym, inwestycje związane z wydobywaniem torfu i wytwarzaniem wyrobów z torfu oraz z wydobywaniem gazu, inwestycje wydobywcze w przemyśle kopalnictwa rud żelaza łącznie z zakładami wzbogacania rud, w przemyśle kopalnictwa rud metali nieżelaznych łącznie z zakładami wzbogacania rud, w przemyśle kopalnictwa surowców chemicznych, w przemyśle kruszyw, surowców mineralnych i kamienia budowlanego oraz inwestycje w części surowcowej hutnictwa żelaza i stali.
2.
Oprocentowanie kredytów bankowych na inwestycje przedsiębiorstw poczynając od dnia 1 stycznia 1974 r. ustala się na 5% w stosunku rocznym.
3. 1
W 1973 r. oprocentowanie kredytów bankowych udzielonych na finansowanie inwestycji branżowych wynosi 3%. Wysokość oprocentowania ulega podwojeniu:
1)
w stosunku do wypłat przekraczających planowy koszt inwestycji,
2)
w stosunku do całości wykorzystanego kredytu - za okres realizacji inwestycji przekraczający planowy termin oddania inwestycji do eksploatacji.
§  5. 2
(skreślony).
§  6.
1.
Decyzja o podjęciu inwestycji produkcyjnych, polegających na budownictwie, powinna być poprzedzona oceną wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i możliwości ich intensyfikacji, dokonaną przez zjednoczenie i ministerstwo.
2.
Nowe inwestycje, polegające na budowie nowych lub na rozbudowie istniejących zakładów i obiektów, mogą być podejmowane tylko w tych wypadkach, jeżeli istniejące zdolności produkcyjne w danej grupie wyrobów są w pełni wykorzystane i nie ma możliwości uzyskania przyrostu produkcji w drodze przedsięwzięć intensyfikacyjnych i modernizacyjnych.
3.
Włączenie do planu i przyznanie kredytu bankowego na inwestycje branżowe, mające na celu rozszerzenie zdolności produkcyjnych w danej grupie wyrobów, wymaga:
1)
stwierdzenia przez dyrektora przedsiębiorstwa (kombinatu) występującego z wnioskiem o podjęcie inwestycji, że posiadane zdolności produkcyjne są w pełni wykorzystane i nie ma możliwości uzyskania przyrostu produkcji w drodze jego intensyfikacji lub modernizacji zakładu (obiektu),
2)
stwierdzenia przez dyrektora zjednoczenia nadzorującego przedsiębiorstwo, że zamierzony przyrost produkcji nie może być uzyskany w drodze wykorzystania rezerw zdolności produkcyjnych w innych zakładach danej branży.
4.
W odniesieniu do inwestycji, dla których założenia techniczno-ekonomiczne są zatwierdzane przez ministra, stwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno być akceptowane przez ministra.
§  7.
Przedsiębiorstwo może zamawiać dostawy maszyn i urządzeń oraz zlecać wykonanie robót dla inwestycji własnych przedsiębiorstwa do wysokości 150% kwoty środków będących do dyspozycji w danym roku na rachunku finansowania tych inwestycji.
§  8.
1.
Odpowiedzialność osobistą za prawidłowość decyzji o inwestowaniu, prawidłowe określenie przedsięwzięcia inwestycyjnego w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji oraz za sprawny i terminowy przebieg procesu inwestycyjnego, a także za osiągnięcie zamierzonego efektu i prawidłowe wykorzystanie środków inwestycyjnych ponoszą w odniesieniu do:
1)
inwestycji branżowych szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej - właściwy minister (kierownik urzędu centralnego),
2)
pozostałych inwestycji branżowych planu centralnego - dyrektor zjednoczenia (jednostki równorzędnej zjednoczeniu),
3)
inwestycji branżowych planu terenowego oraz inwestycji jednostek i zakładów budżetowych - przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej oraz kierownik właściwej jednostki lub zakładu budżetowego,
4)
inwestycji przedsiębiorstw - dyrektor przedsiębiorstwa inwestującego.
2.
Odpowiedzialność określona w ust. 1 nie ogranicza obowiązków dyrektora (kierownika) jednostki inwestującej i jednostki nadrzędnej oraz ich odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie i realizację inwestycji oraz uzyskanie efektów ekonomicznych ustalonych w założeniach techniczno-ekonomicznych.
§  9.
Prezes Rady Ministrów określi środki wzmocnienia dyscypliny inwestycyjnej i przeciwdziałania nadmiernemu inwestowaniu w jednostkach gospodarki rolnej.
§  10.
W sprawach oprocentowania kredytów określonych w uchwale nie stosuje się przepisów § 3 ust. 2, § 4 i 5 oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238).
§  11.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 2 uchwały nr 6 z dnia 10 stycznia 1975 r. (M.P.75.3.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 31 stycznia 1975 r.
2 § 5 skreślony przez § 2 uchwały nr 7 z dnia 18 stycznia 1974 r. (M.P.74.4.24) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.11.63

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Wzmocnienie dyscypliny inwestycyjnej oraz stosowanie środków ekonomicznych i finansowych usprawniających proces inwestowania w jednostkach państwowych.
Data aktu: 24/02/1973
Data ogłoszenia: 07/03/1973
Data wejścia w życie: 07/03/1973