Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 30 grudnia 1972 r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1971 r. w sprawie uznania Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za stowarzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 2, poz. 17) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Statut

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rozdział  1

Postanowienia ogólne.

§  1.
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), zwane dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności i posiada osobowość prawną.
§  2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§  3.
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§  4.
Towarzystwo posiada prawo używania odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
§  5.
Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział  2

Cele i formy działania.

§  6.
Celem Towarzystwa jest:
1)
aktywne włączanie członków do budowy socjalizmu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez współudział w kształtowaniu programu rozwoju gospodarki narodowej, doskonaleniu metod planowania i zarządzania oraz wdrażaniu postępu ekonomiczno-społecznego i organizacyjnego,
2)
krzewienie marksistowskiej myśli ekonomicznej, rozszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów oraz kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
3)
współudział w inicjowaniu i koordynacji badań naukowych i rozwoju zaplecza naukowo-badawczego w zakresie nauk ekonomicznych,
4)
upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej,
5)
popularyzacja zasad gospodarowania, zadań i osiągnięć społeczno-gospodarczych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
6)
obrona interesów zawodowych ekonomistów,
7)
reprezentowanie za granicą Towarzystwa oraz współudział w reprezentowaniu polskiej myśli ekonomicznej.
§  7.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1)
współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa,
2)
organizowanie zjazdów, kongresów, konferencji i sympozjów, odczytów i wykładów, konsultacji i konkursów o tematyce ekonomicznej i gospodarczej,
3)
wydawanie publikacji periodycznych i monograficznych,
4)
prowadzenie działalności w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr gospodarki narodowej w zakresie problematyki ekonomicznej,
5)
prowadzenie działalności naukowej oraz przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych i w praktyce życia gospodarczego,
6)
propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowanie ich przestrzegania,
7)
zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, czytelni i bibliotek,
8)
współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
9)
podejmowanie innych środków i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych.

Rozdział  3

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§  8.
1.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
2.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)
członków zwyczajnych,
2)
członków honorowych,
3)
członków wspierających.
§  9.
1.
Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski, posiadający wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomiczny lub studiujący w wyższych szkołach ekonomicznych albo na wydziałach ekonomicznych szkół wyższych, a także stowarzyszenie, które uznaje cele Towarzystwa.
2.
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju nauk ekonomicznych i gospodarki narodowej.
3.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, uznająca cele Towarzystwa.
§  10.
1.
Członek zwyczajny ma prawo:
1)
wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2)
uczestniczyć w zebraniach Towarzystwa,
3)
korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach wynikających z jego pracy zawodowej,
4)
korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności Towarzystwa służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
5)
korzystać z innych świadczeń i urządzeń Towarzystwa,
6)
nosić odznakę Towarzystwa.
2.
Członek zwyczajny jest obowiązany:
1)
brać czynny udział w pracach towarzystwa oraz propagować jego program,
2)
doskonalić się w zawodzie i przestrzegać zasad etyki zawodowej,
3)
płacić regularnie składki członkowskie,
4)
przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa.
§  11.
Stowarzyszenie będące członkiem zwyczajnym Towarzystwa korzysta z praw i wykonuje obowiązki członkowskie określone w § 10 przez swoich przedstawicieli.
§  12.
1.
Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym za pośrednictwem swego przedstawiciela w zebraniach kół i oddziałów Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski oraz korzystać z poradnictwa.
2.
Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegać uchwał władz Towarzystwa.
§  13.
Członkostwo ustaje na skutek:
1)
dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa,
2)
likwidacji Towarzystwa,
3)
skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy,
4)
wykluczenia członka zwyczajnego,
5)
śmierci członka zwyczajnego,
6)
rozwiązania lub likwidacji stowarzyszenia będącego członkiem zwyczajnym,
7)
likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna.

§  14.
Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
1)
Zjazd Krajowy,
2)
Zarząd Główny,
3)
Główna Komisja Rewizyjna,
4)
Główny Sąd Koleżeński.
§  15.
Jednostkami terenowymi Towarzystwa są:
1)
oddziały wojewódzkie,
2)
oddziały regionalne, obejmujące zasięgiem działania określony powiat lub kilka powiatów,
3)
koła zakładowe, międzyzakładowe i terenowe.
§  16.
Władzami oddziału wojewódzkiego są:
1)
zjazd oddziału wojewódzkiego,
2)
zarząd oddziału wojewódzkiego,
3)
komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego.
§  17.
Władzami oddziału regionalnego są:
1)
zjazd oddziału regionalnego,
2)
zarząd oddziału regionalnego,
3)
komisja rewizyjna oddziału regionalnego.
§  18.
Władzami koła zakładowego, międzyzakładowego lub terenowego są:
1)
ogólne zebrania członków koła,
2)
zarząd koła,
3)
komisja rewizyjna koła.
§  19.
Organem doradczym Towarzystwa jest Rada Naczelna.
§  20.
1.
Do rozwiązywania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno organizacyjnych mogą być powoływane przez władze Towarzystwa następujące zespoły:
a)
branżowe rady koordynacyjne kół, których zadaniem jest przede wszystkim organizowanie systematycznego i stałego współdziałania kół i ich współuczestniczenia w rozwiązywaniu ekonomicznych i ekonomiczno-organizacyjnych problemów branży czy gałęzi gospodarki narodowej,
b)
regionalne rady koordynacyjne kół, których zadaniem jest przede wszystkim organizowanie systematycznego i stałego współdziałania kół i ich współuczestniczenia w rozwiązywaniu ekonomicznych, ekonomiczno-społecznych i organizacyjnych problemów danego regionu oraz współpraca z regionalnymi władzami politycznymi, władzami innych stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych i związkowych,
c)
sekcje problemowe, których zadaniem jest prowadzenie działalności naukowej, organizowanie odczytów i wykładów, samokształcenia oraz krzewienia wiedzy ekonomicznej w zakresie ustalonej dla nich problematyki ekonomicznej lub ekonomiczno-społecznej,
d)
komisje przy poszczególnych władzach Towarzystwa, których zadaniem jest przygotowywanie opinii i stanowiska Towarzystwa w zakresie określonych problemów ekonomicznych, ekonomiczno-społecznych i organizacyjnych, opracowywanie zagadnień zleconych przez władze Towarzystwa.
2.
Zasady powoływania, ustalania zasięgu terytorialnego, działania i rozwiązywania rad branżowych i regionalnych rad koordynacyjnych kół, sekcji problemowych oraz komisji określi Zarząd Główny.
§  21.
Kadencja władz Towarzystwa wszystkich szczebli z wyjątkiem kół trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym; władze Towarzystwa jednak obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
§  22.
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, z tym że w pierwszym zwykłym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy członków (delegatów), jeżeli statut nie przewiduje innych zasad.
§  23.
1. 1
W razie uzasadnionej potrzeby władze Towarzystwa mogą dokooptować do swego grona nowych członków do maksymalnej liczby członków przewidzianych w statucie dla danych władz.
2.
Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków władz ustalonej statutem.
3.
Dokooptowanie lub odwołanie członka władz odbywa się w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz.

Rozdział  5

Władze naczelne Towarzystwa.

A.

Zjazd Krajowy.

§  24.
Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Towarzystwa.
§  25.
Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:
1)
ustalanie generalnych kierunków działalności Towarzystwa,
2)
uchwalanie projektów zmian statutu,
3)
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa,
4)
nadawanie godności prezesów honorowych i członków honorowych Towarzystwa,
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6)
wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Naczelnej,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu i dotyczących działalności Towarzystwa.
§  26.
1.
Zjazd Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
2.
Termin, miejsce i porządek obrad Krajowego Zjazdu ustala Zarząd Główny i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
§  27.
1.
Nadzwyczajny Zjazd Krajowy może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby zarządów oddziałów wojewódzkich.
2.
Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Zjazd Krajowy w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania żądania Głównej Komisji Rewizyjnej lub wniosku zarządów oddziałów wojewódzkich.
§  28.
W Zjeździe Krajowym biorą udział:
1)
z głosem decydującym - wybrani na zjazdach wojewódzkich delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny dla każdego oddziału wojewódzkiego, proporcjonalnie do liczby członków, nie mniej niż pięciu dla oddziału wojewódzkiego oraz delegaci stowarzyszeń będących członkami zwyczajnymi wybrani na zjazdach tych stowarzyszeń w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny Towarzystwa,
2)
z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa, jeżeli nie są delegatami, prezesi i członkowie honorowi.

B.

Zarząd Główny.

§  29.
1.
Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zjazdem Krajowym.
2.
Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:
1)
wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego oraz określenie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa,
2)
ustalanie zasad wyboru delegatów na Zjazd Krajowy,
3)
uchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,
4)
uchwalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
5)
powoływanie oddziałów wojewódzkich, a na ich wniosek oddziałów regionalnych, określanie terytorialnego zasięgu ich działania oraz decydowanie o ich likwidacji,
6)
powoływanie i likwidowanie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do wykonywania określonych zadań statutowych, a także ustalanie planów finansowych oraz akceptowanie sprawozdań z ich działalności merytorycznej i finansowej,
7)
ustalanie zasad przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych oraz określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
8)
stawianie wniosków o przyznanie tytułu prezesa honorowego lub członka honorowego Towarzystwa,
9)
nadawanie odznak honorowych Towarzystwa,
10)
ustalanie zasad powoływania, działania i rozwiązywania kół oraz zespołów,
11)
ustalanie zasad przeprowadzania w Towarzystwie konkursów z nagrodami,
12)
podejmowanie uchwał o przynależności do międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
13)
zawieszanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich w razie ich sprzeczności z prawem, statutem Towarzystwa oraz uchwałami władz naczelnych,
14)
zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
15)
występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcje we władzach Towarzystwa,
16)
tworzenie i rozwiązywanie komisji Zarządu Głównego,
17)
zatwierdzanie liczby stanowisk urzędujących członków Prezydium Zarządu Głównego i prezydiów zarządów oddziałów wojewódzkich,
18)
składanie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania z działalności,
19)
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§  30.
1. 2
Zarząd Główny składa się z 45 do 55 członków i 11 zastępców członków.
2.
Zarząd Główny zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku.
3.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków Zarządu Głównego w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§  31.
1.
Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Członkowie Zarządu Głównego mogą być wybierani w skład Prezydium tylko przez dwie kolejne kadencje.
3.
Prezydium Zarządu Głównego ustala imiennie urzędujących członków Prezydium.
4.
W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi 13 członków, w tym prezes Zarządu Głównego, 1-4 wiceprezesów, sekretarz generalny i skarbnik.
§  32.
1.
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego Prezydium kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z regulaminem określonym przez Zarząd Główny.
2.
Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3.
Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

C.

Główna Komisja Rewizyjna

§  33.
Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa.
§  34.
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa z wyjątkiem działalności Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2)
składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdań oraz wniosków o przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego,
3)
nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
4)
przedstawianie Zarządowi Głównemu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Towarzystwa.
§  35.
1.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i 3 zastępców członków.
2.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz 1-2 wiceprzewodniczących.
§  36.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  37.
Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

D.

Główny Sąd Koleżeński

§  38.
1.
Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy rozpoznawanie spraw naruszania przez członków zasad statutowych i programowych Towarzystwa.
2.
Główny Sąd Koleżeński orzeka w zespołach 3-osobowych.
§  39.
1.
Główny Sąd Koleżeński składa się z 10 członków i 5 zastępców członków.
2.
Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
§  40.
1.
Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1)
upomnienia,
2)
nagany,
3)
zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4)
wykluczenia z Towarzystwa.
2.
Główny Sąd Koleżeński w razie wykluczenia członka z Towarzystwa może orzec pozbawienie odznaki honorowej.
§  41.
Wykluczenie członka zwyczajnego z Towarzystwa następuje w razie:
1)
skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub karę zakazu wykonywania zawodu,
2)
poważnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.
§  42.
1.
Główny Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu.
2.
Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Zjazdowi Krajowemu.

E.

Rada Naczelna

§  43.
Rada Naczelna jest organem doradczym Towarzystwa we wszelkich zagadnieniach związanych z działalnością Towarzystwa.
§  44.
Rada Naczelna składa się z 37-41 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
§  45.
Tryb zwoływania i prowadzenia obrad ustala regulamin Rady.

Rozdział  6

Władze oddziału wojewódzkiego.

A.

Zjazd oddziału wojewódzkiego

§  46.
Zjazd oddziału wojewódzkiego jest najwyższą władzą na terenie działania oddziału wojewódzkiego.
§  47.
Do kompetencji zjazdu oddziału wojewódzkiego należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oddziału wojewódzkiego i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
2)
wybór zarządu oddziału wojewódzkiego i komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego,
3)
wybór delegatów na Zjazd Krajowy,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady zjazdu i dotyczących działalności oddziału wojewódzkiego.
§  48.
1.
Zjazd oddziału wojewódzkiego jest zwoływany przez zarząd oddziału wojewódzkiego raz na cztery lata.
2.
Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału wojewódzkiego ustala zarząd oddziału wojewódzkiego i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  49.
1.
Nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez zarząd oddziału wojewódzkiego z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego albo na pisemny wniosek 1/3 liczby zarządów oddziałów regionalnych lub kół z terenu oddziału wojewódzkiego.
2.
Zarząd oddziału wojewódzkiego jest obowiązany zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału wojewódzkiego w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu.
§  50.
W zjeździe oddziału wojewódzkiego biorą udział:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani bezpośrednio w kołach bądź przez zjazdy oddziałów regionalnych według zasad ustalonych przez zarząd oddziału wojewódzkiego i w ramach ogólnych zasad wyboru delegatów na Zjazd Krajowy, ustalonych przez Zarząd Główny,
2)
z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Towarzystwa i władz oddziału, jeżeli nie są delegatami.

B.

Zarząd oddziału wojewódzkiego

§  51.
1.
Zarząd oddziału wojewódzkiego kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Zarządem Głównym i zjazdem oddziału wojewódzkiego.
2.
Do zakresu działania zarządu oddziału wojewódzkiego w szczególności należy:
1)
wykonywanie uchwał władz naczelnych i uchwał zjazdu oddziału wojewódzkiego,
2)
ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazd wojewódzki,
3)
uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego,
4)
uchwalanie budżetu oddziału wojewódzkiego i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5)
występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego o powołanie i likwidację oddziałów regionalnych,
6)
zawieszanie uchwał zarządów oddziałów regionalnych oraz uchwał zarządów kół podległych bezpośrednio w razie ich sprzeczności z prawem, statutem Towarzystwa oraz uchwałami władz naczelnych i wojewódzkich,
7)
zatwierdzanie liczby stanowisk urzędujących członków prezydium zarządu oddziału regionalnego,
8)
przedstawianie wniosków Zarządowi Głównemu o nadanie odznak honorowych,
9)
gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny,
10)
składanie sprawozdań ze swej działalności i działalności oddziałów regionalnych Zarządowi Głównemu i zjazdowi oddziału wojewódzkiego,
11)
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie Towarzystwa.
§  52.
1.
Zarząd oddziału wojewódzkiego składa się z 15-31 członków i 5-9 zastępców członków.
2.
Zarząd oddziału wojewódzkiego zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku.
3.
Przepis § 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  53.
1.
Zarząd oddziału wojewódzkiego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego.
2.
Członkowie zarządu oddziału wojewódzkiego mogą być wybierani w skład prezydium tylko przez 2 kolejne kadencje.
3.
Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego może ustalić stanowiska urzędujących członków prezydium w liczbie zatwierdzonej przez Zarząd Główny.
4.
W skład prezydium zarządu wchodzi 9-12 członków, w tym prezes zarządu oddziału wojewódzkiego, 1-4 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
§  54.
1.
W okresie między posiedzeniami zarządu oddziału wojewódzkiego prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego kieruje pracami oddziału wojewódzkiego zgodnie z regulaminem określonym przez zarząd oddziału wojewódzkiego.
2.
Przepisy § 32 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

C.

Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego

§  55.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego jest najwyższym organem kontrolnym oddziału wojewódzkiego.
§  56.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego,
2)
składanie na zjeździe wojewódzkim sprawozdań,
3)
nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
4)
przedstawianie zarządowi oddziału wojewódzkiego lub jego prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej oddziału.
§  57.
1.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego składa się z 3 członków i 2 zastępców członków.
2.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
§  58.
Członkowie komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału wojewódzkiego i prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  59.
Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział  7

Władze oddziału regionalnego.

A.

Zjazd oddziału regionalnego

§  60.
Zjazd oddziału regionalnego jest najwyższą władzą Towarzystwa na terenie działania oddziału regionalnego.
§  61.
Do kompetencji zjazdu oddziału regionalnego należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oddziału regionalnego i komisji rewizyjnej oddziału regionalnego,
2)
wybór zarządu oddziału regionalnego oraz komisji rewizyjnej oddziału regionalnego,
3)
wybór delegatów na zjazd wojewódzki według zasad ustalonych przez zarząd oddziału wojewódzkiego,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady zjazdu, dotyczących działalności oddziału regionalnego.
§  62.
1.
Zjazd oddziału regionalnego zwoływany jest przez zarząd oddziału regionalnego raz na cztery lata.
2.
Termin, miejsce i porządek obrad zjazdu oddziału regionalnego ustala zarząd oddziału regionalnego i podaje do wiadomości delegatom co najmniej na 14 dni przed terminem zjazdu.
§  63.
1.
Nadzwyczajny zjazd oddziału regionalnego może odbyć się w każdym czasie i jest zwoływany przez zarząd oddziału regionalnego z własnej inicjatywy lub na żądanie Zarządu Głównego albo zarządu oddziału wojewódzkiego, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału regionalnego lub na pisemny wniosek 1/3 liczby kół z terenu oddziału regionalnego.
2.
Zarząd oddziału regionalnego jest obowiązany zwołać nadzwyczajny zjazd oddziału regionalnego w ciągu 3 miesięcy od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu.
§  64.
W zjeździe oddziału regionalnego biorą udział:
1)
z głosem decydującym - delegaci wybrani bezpośrednio w kołach według zasad ustalonych przez zarząd oddziału regionalnego,
2)
z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych, wojewódzkich i regionalnych Towarzystwa, jeżeli nie są delegatami.

B.

Zarząd oddziału regionalnego

§  65.
1.
Zarząd oddziału regionalnego kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed zarządem oddziału wojewódzkiego i zjazdem oddziału regionalnego.
2.
Do zakresu działania zarządu oddziału regionalnego w szczególności należy:
1)
wykonywanie uchwał władz naczelnych i wojewódzkich,
2)
ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazd regionalny,
3)
uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności oddziału regionalnego,
4)
uchwalanie budżetu oddziału regionalnego i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5)
zawieszanie uchwał zarządów kół w razie ich sprzeczności z prawem, statutem Towarzystwa oraz uchwałami władz naczelnych, wojewódzkich i regionalnych,
6)
gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny i zarząd oddziału wojewódzkiego,
7)
składanie sprawozdań ze swej działalności i działalności kół zarządowi oddziału wojewódzkiego i zjazdowi oddziału regionalnego,
8)
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
§  66.
1.
Zarząd oddziału regionalnego składa się z 9-15 członków i 3-5 zastępców członków.
2.
Zarząd oddziału regionalnego zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 3 razy w roku.
3.
Przepis § 30 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  67.
1.
Zarząd oddziału regionalnego wybiera ze swego grona prezydium zarządu oddziału regionalnego.
2.
Członkowie zarządu oddziału regionalnego mogą być wybierani w skład prezydium tylko przez 2 kolejne kadencje.
3.
Prezydium zarządu oddziału regionalnego może ustalić stanowiska urzędujących członków prezydium w liczbie zatwierdzonej przez zarząd oddziału wojewódzkiego.
4.
W skład prezydium zarządu wchodzi 5-6 członków: prezes zarządu regionalnego, 2-3 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
§  68.
1.
W okresie między posiedzeniami zarządu oddziału regionalnego prezydium zarządu oddziału regionalnego kieruje pracami oddziału regionalnego, zgodnie z regulaminem określonym przez zarząd oddziału regionalnego.
2.
Przepis § 32 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

C.

Komisja rewizyjna oddziału regionalnego

§  69.
Komisja rewizyjna oddziału regionalnego jest najwyższym organem kontrolnym oddziału regionalnego.
§  70.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału regionalnego należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności oddziału regionalnego,
2)
składanie na zjeździe regionalnym sprawozdań,
3)
nadzorowanie komisji rewizyjnych kół Towarzystwa,
4)
przedstawianie zarządowi oddziału regionalnego lub jego prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej oddziału.
§  71.
1.
Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców członków.
2.
Komisja rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
§  72.
Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału regionalnego i prezydium zarządu oddziału regionalnego. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  73.
Komisja rewizyjna oddziału regionalnego działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział  8

Koła Towarzystwa.

§  74.
1.
Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest koło, które może być organizowane jako:
1)
koło zakładowe, zrzeszające członków pracujących w jednym zakładzie pracy,
2)
koło międzyzakładowe, zrzeszające członków pracujących w kilku zakładach pracy, powiązanych branżowo lub przynależnością do jednej gałęzi gospodarki narodowej,
3)
koło terytorialne, zrzeszające członków pracujących w różnych zakładach pracy na określonym terytorium.
2.
Utworzenie koła wymaga zgody zarządu oddziału wojewódzkiego (regionalnego).
§  75.
Zadaniem koła jest realizowanie celów Towarzystwa przez pracę ze swoimi członkami oraz przez współdziałanie z kierownictwem i załogą zakładu pracy, w którym działa koło, oraz z konferencją samorządu robotniczego, organizacjami politycznymi i społecznymi, młodzieżowymi i związkowymi, głównie o charakterze naukowo-technicznym, w szczególności w drodze:
1)
popierania i pobudzania twórczej myśli ekonomicznej,
2)
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego,
3)
współuczestniczenia w ekonomicznym wychowywaniu załogi,
4)
popularyzowania i wdrażania zasad racjonalnego gospodarowania,
5)
spełniania roli społecznego doradcy w zakresie ekonomicznych problemów zakładu,
6)
współuczestniczenia w opracowywaniu planów gospodarczych zakładu,
7)
oddziaływania na problemy ekonomiczne racjonalizacji i wynalazczości.
§  76.
1.
Ogólne zebranie członków koła jest najwyższą władzą koła.
2.
Ogólne zebrania członków koła są zwoływane przez zarząd koła.
3.
Ogólne zebrania członków koła mogą być również zwoływane na żądanie Zarządu Głównego, wojewódzkiego lub regionalnego, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków koła.
4.
Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła zwoływane jest raz na dwa lata.
5.
Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania ustala zarząd koła i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed terminem ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
§  77.
Do kompetencji ogólnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków koła należy:
1)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła,
2)
wybór zarządu koła i komisji rewizyjnej koła,
3)
wybór delegatów na zjazd oddziału regionalnego,
4)
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania członków koła i dotyczących działalności koła.
§  78.
W ogólnym zebraniu koła biorą udział wszyscy jego członkowie.
§  79.
Zarząd koła kieruje działalnością koła i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed zarządem oddziału regionalnego oraz ogólnym zebraniem członków koła.
§  80.
Do zakresu działania zarządu koła należy:
1)
wykonywanie uchwał władz wyższego szczebla oraz uchwał ogólnego zebrania koła,
2)
uchwalanie programów pracy, budżetu koła i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
3)
gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi w granicach budżetu i zgodnie z zasadami ustalonymi przez zarządy wyższych szczebli,
4)
składanie sprawozdań ze swej działalności.
§  81.
1.
Zarząd koła składa się z 3-7 członków.
2.
Zarząd koła zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.
3.
Posiedzenia zarządu koła zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 liczby członków zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.
§  82. 3
1.
W skład zarządu koła mogą być wybrane te same osoby tylko przez 2 kolejne kadencje.
.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarząd oddziału wojewódzkiego może wyrazić zgodę na wybranie tych samych osób w skład zarządu koła na dwie następne kadencje.
§  83.
Komisję rewizyjną powołuje się w kołach liczących powyżej 35 członków.
§  84.
Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:
1)
kontrolowanie całokształtu działalności koła,
2)
składanie na ogólnym zebraniu członków koła sprawozdań.
§  85.
1.
Komisja rewizyjna koła składa się z 3 członków.
2.
Komisja rewizyjna koła wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
§  86.
Członkowie komisji rewizyjnej koła mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu koła. Członkowie komisji rewizyjnej koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§  87.
Komisja rewizyjna koła działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

Rozdział  9

Majątek i fundusze Towarzystwa.

§  88.
Dla realizowania zadań statutowych Towarzystwo posiada majątek i fundusze, które składają się z:
1)
wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz świadczeń członków wspierających,
2)
wpływów z działalności statutowej,
3)
dochodów z majątku Towarzystwa,
4)
dochodów z działalności, na którą Towarzystwo otrzymało zezwolenie właściwych organów administracji państwowej,
5)
dotacji państwowych,
6)
darowizn i zapisów.
§  89.
1.
Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz do dysponowania środkami Towarzystwa upoważnione jest Prezydium Zarządu Głównego.
2.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie i podpis dwu upoważnionych przez Prezydium jego członków.

Rozdział  10

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§  90.
Projekt zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Zjazdu Krajowego, powziętej większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby wybranych delegatów.
§  91.
1.
W razie powzięcia przez Zjazd Krajowy uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa - Zjazd powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2.
Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Zjazd Krajowy może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Towarzystwa po pokryciu zobowiązań Towarzystwa.
1 Załącznik § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 18 października 1973 r. (M.P.73.48.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 1973 r.
2 Załącznik § 30 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 18 października 1973 r. (M.P.73.48.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 1973 r.
3 Załącznik § 82 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 18 października 1973 r. (M.P.73.48.269) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 listopada 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1973.1.2

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Data aktu: 30/12/1972
Data ogłoszenia: 12/01/1973
Data wejścia w życie: 12/01/1973