Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do zadań powierzanych do realizacji w trybie wnioskowym, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, od dnia 1 stycznia 2021 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA NA LATA 2021-2025

I. 

Cel strategiczny Narodowego Programu Zdrowia

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zwanego dalej "NPZ", jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu. Przy realizacji NPZ niezbędne jest uwzględnienie wpływu skutków zdrowotnych wywołanych przez epidemię COVID-19 na zdrowie populacji. Choroba ta przyczyniła się do największego kryzysu zdrowotnego w Rzeczypospolitej Polskiej po zakończeniu II wojny światowej. Z uwagi na jej specyfikę (niezależnie od konieczności nieustannego jej przeciwdziałania i zwalczania skutków) niezbędne jest zintensyfikowanie działań mających na celu promowanie zdrowia, ograniczanie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Epidemia COVID-19, nakładając się na epidemię przewlekłych chorób niezakaźnych, powoduje efekt negatywnej synergii. Tym bardziej istotna jest konieczność podjęcia kompleksowych, a także zgodnych z aktualną wiedzą naukową, interwencji w obszarze zdrowia publicznego, wszelkimi dostępnymi narzędziami.

II. 

Cele operacyjne NPZ i podmioty odpowiedzialne za ich realizację

Art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183), zwanej dalej "ustawą", podkreślają znaczenie konieczności zapewnienia spójności działań w zakresie NPZ realizowanych przez organy władzy publicznej i współpracujące z nimi podmioty. Cele operacyjne i zadania służące realizacji celów operacyjnych określone w NPZ muszą wspólnie przyczyniać się do ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, a także powinny być realizowane w sposób powiązany, przeciwdziałając więcej niż jednemu zagrożeniu jednocześnie, w szczególności w obszarach, w których istnieją naukowe dowody zależności między zagrożeniami lub czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi. Cele będą realizowane z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępności, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania, określoną w art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), oraz potrzebami osób z różnymi niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Cele operacyjne obejmują:

1. Profilaktykę nadwagi i otyłości.

Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: oświaty i wychowania, kultury fizycznej, wewnętrznych, finansów publicznych, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości.

2. Profilaktykę uzależnień.

Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: oświaty i wychowania, wewnętrznych, rodziny, zabezpieczenia społecznego, szkolnictwa wyższego i nauki, finansów publicznych, rolnictwa, rynków rolnych, gospodarki, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości.

3. Promocję zdrowia psychicznego.

Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: oświaty i wychowania, wewnętrznych, rodziny, zabezpieczenia społecznego, pracy, szkolnictwa wyższego i nauki, wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, informatyzacji, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości.

4. Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: energii, gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, gospodarki złożami kopalin, klimatu, środowiska, pracy, rolnictwa, rynków rolnych, oświaty i wychowania, wewnętrznych, Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości.

5. Wyzwania demograficzne.

Podmiot odpowiedzialny: minister właściwy do spraw zdrowia we współpracy z ministrem właściwym do spraw: rodziny, pracy, zabezpieczenia społecznego, wewnętrznych.

W ramach powyższych celów operacyjnych realizowane są zadania z zakresu zdrowia publicznego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, we współpracy z właściwymi ministrami, zgodnie z działami administracji rządowej oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy.

III. 

Tryb i wysokość finansowania zadań

1.
Zadania określone w ramach celów operacyjnych NPZ albo zadania wspierające - jeżeli w NPZ nie wskazano, że będą to zadania powierzane przez odpowiedniego ministra będącego dysponentem środków - są zadaniami, które uznaje się za zadania własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, finansowane ze środków pozostających w ich dyspozycji. Zadania własne nie wymagają pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Przy powierzaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego, innych niż wskazane w ust. 1 i 3, stosuje się tryb konkursowy zawierania umowy na ich realizację lub tryb wnioskowy, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy.
3.
Zadania powierzane do realizacji w trybie konkursowym lub wnioskowym, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, są finansowane ze środków planowanych przez odpowiednich dysponentów części budżetowych lub w ramach rocznych planów finansowych państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z limitami określonymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jako koordynującego realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zadania powierzane do realizacji w trybie konkursowym lub wnioskowym, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy, mogą być też finansowane ze środków, o których mowa w art. 13 ustawy.
4.
W przypadku zadań realizowanych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach celu operacyjnego 2, finansowanie odbywa się przez zwiększenie środków pozostających w dyspozycji tych podmiotów lub upoważnienie do dysponowania środkami Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (dofinansowanie w trybie naboru wniosków (FRPH), chyba że wskazano inaczej). Jednostka podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia może opracować szczegółowy harmonogram realizacji zadań zgodnie ze zidentyfikowanymi priorytetami w zakresie profilaktyki uzależnień.
5.
W przypadku zadań realizowanych przez koordynatora w ramach celu operacyjnego 3 - w części Zapobieganie samobójstwom, finansowanie odbywa się przez powierzenie realizacji zadań IPiN, zwanemu dalej "Koordynatorem", w trybie, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy. IPiN powierza się koordynację realizacji wszystkich zadań określonych w tej części NPZ.
6.
Zadania określone w NPZ powinny być realizowane we wskazanych latach.
7.
Wysokość finansowania zadań powierzanych realizatorom w ramach celów operacyjnych NPZ i zadań wspierających, z wyłączeniem środków przeznaczanych w ramach limitów wydatków własnych, wynosi rocznie nie więcej niż maksymalny limit wydatków, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy. Podział środków między poszczególne cele operacyjne i zadania wspierające ustala się w harmonogramach.
8.
Wysokość finansowania celów operacyjnych wynosi rocznie nie więcej niż 140 mln zł, w tym:
1)
celu operacyjnego 1 - nie więcej niż 40 mln zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów oraz budżetu państwa;
2)
celu operacyjnego 2 - nie więcej niż 30 mln zł, ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz budżetu państwa;
3)
celu operacyjnego 3 - nie więcej niż 30 mln zł, ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz budżetu państwa;
4)
celu operacyjnego 4 - nie więcej niż 25 mln zł, ze środków budżetu państwa;
5)
celu operacyjnego 5 - nie więcej niż 15 mln zł, ze środków budżetu państwa.
9.
Przy przygotowaniu harmonogramów, o których mowa w ust. 7, dopuszcza się dokonanie przesunięcia nie więcej niż 20% łącznej kwoty przewidzianej na realizację NPZ między poszczególnymi celami operacyjnymi.
10.
Na zadania wspierające przeznacza się nie mniej niż 3% środków przeznaczanych na realizację poszczególnych celów operacyjnych NPZ.

IV. 

Skróty

Zastosowane w NPZ skróty oznaczają:
CeZ Centrum e-Zdrowia
CІOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
CKPPiP Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
CMKP Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
CZSW Centralny Zarząd Służby Więziennej
FRPH Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
FRKF Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FZSdU Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów
GIS Główny Inspektor Sanitarny
GUS Główny Urząd Statystyczny
IES Instytut Ekspertyz Sądowych
IMiD Instytut Matki i Dziecka
IMP Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
IPiN Instytut Psychiatrii i Neurologii
IMW Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
JST Jednostki samorządu terytorialnego
KAS Krajowa Administracja Skarbowa
KCAIDS Krajowe Centrum do spraw AIDS
KGP Komenda Główna Policji
KIF Krajowa Izba Fizjoterapeutów
KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
MZ minister właściwy do spraw zdrowia
MBPiZP minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
ME minister właściwy do spraw energii
MF minister właściwy do spraw finansów publicznych
MG minister właściwy do spraw gospodarki
MGM minister właściwy do spraw gospodarki morskiej
MGW minister właściwy do spraw gospodarki wodnej
MON Minister Obrony Narodowej
MGZ minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin
MI minister właściwy do spraw informatyzacji
MK minister właściwy do spraw klimatu
MKF minister właściwy do spraw kultury fizycznej
MEN minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
MP minister właściwy do spraw pracy
MR minister właściwy do spraw rolnictwa
MRR minister właściwy do spraw rynków rolnych
Minister Sprawiedliwości
MSWiN

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki minister właściwy do spraw środowiska
MRD minister właściwy do spraw rodziny
MSW minister właściwy do spraw wewnętrznych
MRMNiE minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
MZS minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia
NIGRiR Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
NIL Narodowy Instytut Leków
NIO-PIB Narodowy Instytut Onkologii im Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy
NIZP-PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
NSP Nowe substancje psychoaktywne
ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji
PIF Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna
PIS Państwowa Inspekcja Sanitarna
PTS Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
RPP Rzecznik Praw Pacjenta
SG Straż Graniczna
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
WIHE Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
WIML Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ŻW Żandarmeria Wojskowa

V. 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Prowadzenie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej 2021-2025 NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie powierzane w trybie wnioskowym
2 Kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym upowszechnianie koncepcji Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie 2021-2025 MEN, ORE zadanie własne
3 Promocja aktywności fizycznej - wsparcie pozalekcyjnych form aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży 2021-2025 MKF, JST zadanie własne, zadanie finansowane ze środków FRKF oraz FZSdU (będących w dyspozycji MKF)
4 Działania edukacyjne skierowane do pacjentów z cukrzycą oraz ich rodzin i opiekunów mające na celu ograniczenie powikłań cukrzycy oraz poprawę jakości i długości życia chorych 2021-2025 MZ, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
5 Promocja karmienia piersią 2021-2025 MZ, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
6 Promowanie prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród służb mundurowych 2021-2025 MSW oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MSW,

WIML w ramach umowy z MON zawartej na wniosek WIML,

CZSW w ramach umowy z MS zawartej na wniosek CZSW

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym,

zadanie powierzone w trybie wnioskowym,

zadanie powierzane w trybie wnioskowym

7 Prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności 2021-2025 MZ, GIS oraz NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
8 Szkolenia w zakresie zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla grup zawodowych zaangażowanych w działania na rzecz walki z nadwagą i otyłością (pracodawcy, przemysł spożywczy, menedżerowie zdrowia, zawody medyczne, nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia, pracownicy PIS) 2021-2025 JST, KIF, NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
9 Badanie preferencji konsumentów dotyczących wyborów żywieniowych, w tym przegląd składu i wartości odżywczej wybranych produktów dostępnych na rynku 2021-2025 NIZP-PZH na

podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIZP-PZH

zadanie powierzane w trybie wnioskowym
10 Realizacja prozdrowotnej polityki fiskalnej sprzyjającej walce z nadwagą i otyłością 2021-2025 MZ, MF zadanie własne
11 Prowadzenie eBazy izomerów trans kwasów tłuszczowych oraz jej aktualizacja na podstawie badań zawartości tych związków w żywności 2021-2025 NIZP-PZH na

podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIZP-PZH

zadanie powierzane w trybie wnioskowym
12 Aktualizacja norm żywienia populacji 2022-2025

(w odniesieniu do NIZP-PZH)

2024

(w odniesieniu do WIHE)

NIZP-PZH na

podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIZP-PZH,

w części dotyczącej służb mundurowych WIHE na podstawie umowy zawartej z MON na wniosek WIHE

zadanie powierzane w trybie wnioskowym
13 Określenie norm żywienia w szpitalach 2022 MZ zadanie własne
14 Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi w populacji dzieci 2021-2025 IMiD na podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek IMiD zadanie powierzane w trybie wnioskowym
15 Badanie sposobu żywienia i stanu odżywienia polskiego społeczeństwa 2024-2025 instytut badawczy lub uczelnia wybrana w drodze konkursów ogłaszanych przez MZ, zadanie powierzane w trybie konkursowym,
WIML w ramach umowy z MON zawartej na wniosek WIML zadanie powierzone w trybie wnioskowym

VI. 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 2: Profilaktyka uzależnień

Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom
Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom 2021-2025 MZ, MEN, ORE, MSW, MRD, MON, MS, JST oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MS, JST, GIS, PIS, IPiN, NIO-PIB, KCAIDS, NFZ, jednostka podległa zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

2 Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów, używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP, spożywania alkoholu (z uwzględnieniem monitorowania poziomu i struktury spożycia oraz dostępności alkoholu) 2021-2025 MZ, MEN, MSWiN, MSW, MON, MS, GIS, IPiN, NIO-PIB, JST, Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
3 Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień 2021-2025 MZ, MSW, MON, MS, GIS, IPiN, NIO-PIB, JST, ORE jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
4 Poszerzanie i udoskonalanie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego 2021-2025 JST, ORE, IPiN, MS, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze zadania własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru
konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

wniosków

(FRPH)

5 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin 2021-2025 MZ, MEN, MRD, MS, JST,

jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień

zadania własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
6 Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie 2021-2025 MSW, MS, MRD, MON, MZ, JST, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w trybie konkursów lub naboru wniosków ogłaszanych przez tę jednostkę zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich 2021-2025 MZ, KCAIDS, NFZ, JST, MRD, MZS, Policja, prokuratura, NIZP-PZH, RPP, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)

Uzależnienie od tytoniu (nikotyny)

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Ograniczanie dostępności fizycznej i ekonomicznej wyrobów tytoniowych i powiązanych 2021-2025 MZ, MF, MR, MRR zadanie własne
2 Realizacja szkoleń personelu medycznego w zakresie leczenia uzależnienia od nikotyny oraz prowadzenie Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 2021-2025 NIO-PІB na

podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIO-PIB

zadanie powierzane w trybie wnioskowym
3 Ułatwianie wychodzenia z nałogu używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów przez zapewnienie dostępu do świadczeń specjalistycznych 2021-2025 MZ, NFZ zadanie własne
4 Prowadzenie współpracy międzynarodowej dotyczącej polityki ograniczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych i elektronicznych papierosów oraz płynów do ponownego ich napełniania 2021-2025 GIS, MZ, NIO-PIB, Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych zadanie własne
5 Prowadzenie nadzoru nad zawartością składników w wyrobach tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobach tytoniowych oraz płynach do ponownego ich napełniania 2021-2025 Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych, PIS zadanie własne
6 Zapewnienie skutecznego przestrzegania przepisów obowiązującego prawa w zakresie polityki antynikotynowej 2021-2025 MZ, MS, MSW, PIS, MON, KAS, Policja oraz SG, UOKiK, Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych zadanie własne

Uzależnienie od alkoholu

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej 2021-2025 JST, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
wniosków (FRPH) ogłaszanych przez tę jednostkę
2 Kształcenie personelu medycznego w zakresie umiejętności rozpoznawania wzorów picia i podejmowania interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie oraz na temat FASD 2021-2025 MZ, MSWiN, NFZ, JST zadanie własne
3 Wdrożenie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie 2021-2025 MZ, NFZ, placówki podstawowej opieki zdrowotnej zadanie własne
4 Zmniejszanie dostępności fizycznej i ekonomicznej alkoholu 2021-2025 MF, MG, JST, MZ, Policja, KRRiT, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH) ogłaszanych przez tę jednostkę zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
5 Zwiększanie skuteczności w przestrzeganiu prawa w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, reklamy, promocji oraz spożywania napojów alkoholowych 2021-2025 MS, UOKIK, KRRiT, KAS prokuratura, Policja, SG, JST, MG; jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
(FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

6 Ograniczanie skali przemytu i liczby nielegalnych miejsc odkażania alkoholu 2021-2025 KAS, MSW, SG, Policja zadanie własne

Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne)

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania 2021-2025 JST, IPiN podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień w drodze naboru wniosków (FRPH) zadanie własne, zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
2 Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich 2021-2025 MZ, podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień w drodze naboru wniosków (FRPH) zadanie własne, zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
3 Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka 2021-2025 podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień w drodze naboru wniosków (FRPH) zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
4 Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań 2021-2025 IPiN, podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień zadanie własne, zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
w drodze naboru wniosków (FRPH)

Uzależnienia od narkotyków

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP 2021-2025 MZ, MRD, MSW, MS, GIS, PIS, MEN, MON, IMP, IMW, KRRiT, media publiczne, JST, ORE, Policja, NIL, SG, KAS, PIF, ŻW, zespoły robocze powołane przez

Przewodniczącego Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowi Graniczni Inspektorzy Sanitarni oraz IES; jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz podmioty wybrane w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH) ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
2 Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej 2021-2025 jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień, podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
3 Objęcie leczeniem substytucyjnym co najmniej 30% osób uzależnionych od opioidów w każdym województwie 2021-2025 MZ oraz NFZ zadanie własne
4 Zwiększanie liczby programów terapeutycznych skierowanych do użytkowników przetworów konopi i osób uzależnionych od nich 2021-2025 podmioty wybrane przez jednostkę podległą MZ właściwą w sprawie uzależnień w drodze konkursów lub naboru wniosków (FRPH)

ogłaszanych przez tę jednostkę

zadanie powierzane w trybie konkursowym oraz zadanie dofinansowane w trybie naboru wniosków (FRPH)
5 Realizacja działań mających na celu ograniczenie podaży środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP 2021-2025 MSW, Policja, SG, MON, ŻW, MF, KAS, GIS, PIS zadanie własne

VII. 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 3: Promocja zdrowia psychicznego

Promocja zdrowia psychicznego
Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej 2021-2025 JST, MZ, IPiN, oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ,

MEN oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MEN,

MS oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
przez MS,

MSW oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MSW,

MON oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MON

2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej 2021-2025 MZ oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
3 Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań 2021-2025 instytut badawczy lub uczelnia medyczna wybrana w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie powierzane w trybie konkursowym
4 Koordynacja, monitorowanie oraz ewaluacja skuteczności i efektywności zadań prowadzonych w celu profilaktyki problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego 2021-2025 MZ, IPiN na podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek IPiN zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym

Zapobieganie zachowaniom samobójczym

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Rozwijanie odpowiedzialnej polityki informacyjnej na temat zachowań samobójczych oraz czynników ryzyka i czynników chroniących z nimi związanych, w tym monitorowanie mediów, stosowanie 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
zaleceń specjalistów (np. suicydologów, specjalistów zdrowia publicznego) w opracowywaniu materiałów informacyjnych i innych przekazów o charakterze medialnym przez instytucje publiczne oraz media publiczne MZ, MRD, MZS, MSW, KRRiT, MEN, MSWiN, MON, JST
2 Ograniczanie dostępu do metod dokonywania samobójstw w celu zmniejszenia liczby zachowań samobójczych we wszystkich grupach wiekowych, w tym wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa w różnych obiektach, np. mostach, wiaduktach, w obszarze infrastruktury kolejowej (m.in. stacje kolejowe, przejazdy, perony) i budynkach, a także podejmowanie racjonalnych działań w obszarze dostępności leków (OTC), środków medycznych i innych toksycznych substancji chemicznych wykorzystywanych w celach samobójczych 2021-2025 MBPiZP, MSW, MI, MZ, JST, Naczelna Izba Aptekarska zadanie własne
3 Opracowanie, wdrażanie i ewaluacja programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej ukierunkowanych na zapobieganie zachowaniom samobójczym, dostosowanych do potrzeb różnych populacji 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, MZ, MEN, PTS, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień, ORE oraz MSW, MON, MS we współpracy z Koordynatorem w odniesieniu do służb mundurowych i osób osadzonych, JST zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
4 Zapewnienie dostępu do pomocy w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym,
telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku Koordynatora, MZ, MSW, MON, MEN, MRD, MZS, JST,

podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ

zadanie powierzane w trybie konkursowym
5 Opracowanie (przy udziale suicydologów i specjalistów zdrowia publicznego), aktualizacja, upowszechnianie i monitorowanie wdrażania standardów postępowania w przypadku ryzyka zachowań samobójczych skierowanych do adekwatnych grup osób i instytucji, m.in. służby zdrowia, pomocy społecznej, kadry pedagogicznej, rodziców, służb mundurowych, mediów i osób duchownych 2021-2022-

opracowanie standardów

2022-2025 - aktualizacja, upowszechnianie

i monitorowanie wdrażania

Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, MZ, MEN, MRD, MZS, MS, MSW, MRMNİE, MON, PTS zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
6 Rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia, pracowników oświaty, pomocy społecznej, służb mundurowych, osób duchownych i innych grup zawodowych, w zakresie wczesnego wykrywania symptomów zachowań samobójczych oraz podejmowania interwencji wobec osób przejawiających zachowania samobójcze 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, MZ, MSWiN, MRD, MZS, MP, MS, MSW, MRMNiE, MON, ORE, JST zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
7 Rozwój kompetencji przedstawicieli środków masowego przekazu, w szczególności dziennikarzy, redaktorów, sekretarzy redakcji, wydawców 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora zadanie powierzane w trybie wnioskowym
8 Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, zachowań samobójczych, postaw społecznych 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, MZ, MS, MSW, KGP, MON zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
9 Prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym prowadzenie badań ukierunkowanych na monitorowanie zachowań samobójczych w różnych populacjach, z uwzględnieniem metod dokonywania zamachów samobójczych, a także prowadzenie badań ukierunkowanych na identyfikację nowych i monitorowanie znanych czynników ryzyka i czynników chroniących, w tym prowadzenie badań w zakresie wpływu mediów na zachowania samobójcze 2021-2025 Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora, MZ, PTS, jednostka podległa MZ właściwa w sprawie uzależnień oraz MSW, MON, MEN, MSWiN zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
10 Koordynacja działań na rzecz zapobiegania zachowaniom samobójczym określonych w NPZ, z uwzględnieniem możliwości utworzenia i prowadzenia Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym 2021-2025

2021 - utworzenie Biura

MZ,

Koordynator w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek Koordynatora

zadanie własne oraz zadanie powierzane w trybie wnioskowym

VIII. 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 4: Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Działania edukacyjne dotyczące wpływu środowiska życia na zdrowie 2021-2025 MZ, ME, MGM, MGW, MGZ, MK, MŚ, Biuro do spraw Substancji Chemicznych, IMP, IMW, GIS, PIS, JST, NIZP-PZH zadanie własne
2 Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących 2021-2025 JST, KIF, IMP oraz IMW w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek danego instytutu oraz WIHE, w odniesieniu do służb mundurowych zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek WIHE. CIOP-PIB w ramach umowy z MP zawartej na wniosek CIOP-PIB
3 Prowadzenie baz danych dotyczących występowania czynników rakotwórczych i mutagennych w miejscu pracy, Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych oraz Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych 2021-2025 IMP w ramach umowy zawartej z MZ na wniosek IMP zadanie powierzane w trybie wnioskowym
4 Monitorowanie zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w miejscu pracy

Prowadzenie monitoringu oceniającego ekspozycję na związki chemiczne w środowisku pracy i służby żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz środowisku zamieszkania

2021-2025 IMP w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek IMP, a w przypadku służb

mundurowych - WIHE w ramach umowy z MZ na wniosek WIHE

zadanie powierzane w trybie wnioskowym
5 Promocja szczepień, utrzymanie funkcjonalności portalu informacyjnego dotyczącego szczepień - działania promocyjne i popularyzacyjne dotyczące szczepień ochronnych 2021-2025 MZ, GIS, PIS, JST, NIZP-PZH, NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
6 Przeciwdziałanie powstawaniu antybiotykooporności u drobnoustrojów 2021-2025 MZ, MR, MRR, MON, GIS, PIS, NIL, NIZP-PZH oraz NIL na podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIL, NIZP-PZH na podstawie umowy zawartej z MZ na wniosek NIZP-PZH zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
7 Poprawa bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, w tym kształtowanie postaw i umiejętności personelu medycznego, dotyczących metod sterylizacji, dekontaminacji i dezynfekcji 2021-2025 MZ, MON, GIS, PIS, NIL, NIZP-PZH zadanie własne
8 Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego dotyczącego chorób zakaźnych, w tym w szczególności:

1) badania biologicznych czynników chorobotwórczych;

2) sporządzanie krajowych raportów liczbowych o zarejestrowanych zakażeniach, zachorowaniach

i zgonach na zakażenia i choroby zakaźne podlegających zgłoszeniu oraz rocznego raportu o stanie zaszczepienia przeciw chorobom zakaźnym;

3) analiza zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) oraz sporządzanie rocznego krajowego raportu liczbowego

w tym zakresie;

4) koordynacja przekazywania krajowych danych epidemiologicznych o zakażeniach i chorobach zakaźnych do Europejskiego Centrum Zapobiegania oraz Kontroli Chorób Zakaźnych oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych, w tym sporządzenie i przekazywanie raportów zawierających m.in. indywidualne (zanonimizowane) dane o zachorowaniach na choroby zakaźne zgodnie

z definicjami przypadków;

5) zapewnienie całodobowego funkcjonowania Krajowego Punktu Centralnego

ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ) oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Wspólnotowego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (KPK EWRS)

2021-2025 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH (pkt 1, 4)

oraz NIZP-PZH w ramach umowy z GIS zawartej na wniosek NIZP-PZH (pkt 2, 3,5)

zadanie własne (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc), zadanie powierzane w trybie wnioskowym
9 Badania naukowe i ocena wpływu jakości środowiska życia na stan zdrowia 2021-2025 podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MON (zgodnie z właściwością) zadanie powierzane w trybie konkursowym
10 Prowadzenie baz danych (oraz ich przetwarzanie i udostępnianie właściwym podmiotom) dotyczących chemicznych zanieczyszczeń żywności, mikrobiologii żywności, dodatków do żywności, bezpieczeństwa materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 2021-2025 NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie powierzane w trybie wnioskowym

IX. 

Wykaz zadań służących realizacji celu operacyjnego 5: Wyzwania demograficzne

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Kreowanie postaw prozdrowotnych oddziałujących na zdrowie prokreacyjne oraz podnoszenie kompetencji kadr medycznych w zakresie zdrowia prokreacyjnego 2021-2025 MZ, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
2 Upowszechnianie rozwiązań systemowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego, w tym w opiece prekoncepcyjnej i okołoporodowej 2021-2025 MZ, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
3 Wspieranie aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych 2021-2025 MRD, MP, MZS, MZ, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
4 Rozwój usług wspierających zdrowie i jakość życia związaną ze zdrowiem u osób starszych i ich opiekunów nieformalnych, w szczególności przez rozwój dziennych form wsparcia i pomocy psychologicznej 2021-2025 MRD, MZS, JST, MZ, NFZ, podmioty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
5 Działania na rzecz koordynacji opieki nad osobami starszymi dostępnej w ramach systemów ochrony zdrowia i pomocy społecznej 2021-2025 MZ, MRD, MZS, NFZ, JST, NIGRiR, podmioty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
6 Edukacja przedstawicieli zawodów medycznych w zakresie potrzeb zdrowotnych osób starszych 2021-2025 MZ oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ,

CMKP w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek CMKP,

CKPPiP w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek CKPPiP

zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
7 Edukacja ukierunkowana na profilaktykę problemów zdrowotnych występujących u osób starszych, w szczególności w zakresie urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji 2021-2025 MZ oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ, MRD, MZS, JST, CeZ, NFZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
8 Edukacja opiekunów nieformalnych osób starszych na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad właściwej opieki nad tymi osobami 2021-2025 MZ oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ, JST zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
9 Informowanie i edukacja przedstawicieli służb publicznych i zawodów niemedycznych mających częsty kontakt z osobami starszymi na temat chorób związanych z wiekiem oraz zasad postępowania w kontakcie z tymi osobami 2021-2025 MZ, MSW, MRD, MP, MZS, JST, podmioty wybrane w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
10 Edukacja w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników oraz opracowanie i upowszechnienie instrumentów promujących zdrowie i zachowania prozdrowotne w środowisku pracy 2021-2025 MZ, MP, CIOP-PIB, IMP w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek IMP, CIOP-PIB w ramach umowy z MP zawartej na wniosek CIOP-PIB zadanie własne, zadanie powierzane w trybie wnioskowym
11 Opracowywanie rozwiązań wspierających wykrywanie i monitorowanie przebiegu chorób związanych z wiekiem oraz wdrożenie tych rozwiązań 2021-2025- opracowanie i testowanie rozwiązań MZ, instytut badawczy lub uczelnia wybrana w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ, NIZP-PZH, NFZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym
12 Badania dotyczące stanu zdrowia osób starszych i współpraca międzynarodowa w zakresie zdrowia osób starszych 2021-2025 MZ, instytut badawczy lub uczelnia wybrana w drodze konkursu ogłaszanego przez MZ, NIZP-PZH, NFZ zadanie własne, zadanie powierzane w trybie konkursowym

X. 

Zadania wspierające

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Realizator Tryb realizacji
1 Gromadzenie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego zrealizowanych lub podjętych w danym roku oraz sporządzanie raportów 2021-2025 NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na zadanie powierzane w trybie wnioskowym
z realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w oparciu o dane gromadzone od realizatorów tych zadań, wraz z ewaluacją wniosek

NIZP-PZH

2 Przygotowanie raportu "Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania" 2022, 2024 NIZP-PZH w ramach umowy z MZ zawartej na wniosek NIZP-PZH zadanie powierzane w trybie wnioskowym
3 Rozwój portalu pacjent.gov.pl jako wiarygodnego źródła informacji 2021-2025 MZ, NFZ, CeZ, RPP zadanie własne
4 Działania na rzecz podnoszenia zgłaszalności do rządowych programów profilaktycznych i szczepień obowiązkowych 2021-2025 MZ, NFZ zadanie własne

XI. 

Wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ

Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie i ewaluację NPZ jest minister właściwy do spraw zdrowia. Ewaluacja jest prowadzona w trakcie całego czasu realizacji NPZ. Wartości wskaźników monitorowania będą publikowane na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Monitorowanie zadań i ich efektów będzie prowadzone w oparciu o wskaźniki gromadzone w ramach systemu statystyki publicznej, systemu monitorowania rozwoju, dane dotyczące chorobowości szpitalnej, dane o przyczynach zgonu, a także informacje gromadzone przez realizatorów poszczególnych zadań przewidzianych w NPZ. Zaproponowane wskaźniki powinny być gromadzone i prezentowane w rozbiciu na wiek i płeć, w przypadku dostępności danych.

1.
Wskaźniki monitorowania celu strategicznego
Lp. Wskaźnik Źródło
1 Oczekiwana długość życia w zdrowiu (HLY) w rozbiciu na płeć, wiek GUS, Eurostat
2 Oczekiwana długość życia w rozbiciu na wykształcenie, miej see zamieszkania, wiek, płeć Eurostat, NIZP-PZH
3 Umieralność według przyczyn w rozbiciu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek NIZP-PZH, GUS
4 Umieralność niemowląt w rozbiciu na miej see zamieszkania GUS
2.
Wskaźniki monitorowania poszczególnych celów operacyjnych

Cel operacyjny 1

Lp. Wskaźnik Źródło
1 Liczba uczestników zadań realizowanych w ramach programu sportu dla wszystkich MKF
2 Spożycie warzyw GUS

Cel operacyjny 2

Lp. Wskaźnik Źródło
1 Umieralność z powodu raka płuca GUS/NIO-PIB
2 Całkowite spożycie alkoholu GUS
3 Rozpowszechnienie używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP wśród młodzieży Z dostępnych badań epidemiologicznych

Cel operacyjny 3

Lp. Wskaźnik Źródło
1 Liczba prób samobójczych KGP
2 Liczba samobójstw GUS, KGP

Cel operacyjny 4

Lp. Wskaźnik Źródło
1 Zapadalność na wybrane choroby zakaźne (HCV, HBV, HIV, różyczka, odra, polio) NIZP-PZH

Cel operacyjny 5

Lp. Wskaźnik Źródło
1 Samoocena stanu zdrowia (Self-perceived health) osób w wieku co najmniej 60 lat (dla osób w wieku 60-74 i 75+) według miejsca zamieszkania, płci GUS na podstawie Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC)
2 Oczekiwana dalsza długość życia osób w wieku 65 lat oraz oczekiwana dalsza długość życia w zdrowiu osób w wieku 65 lat GUS
3.
Wskaźniki ewaluacji NPZ
Lp. Wskaźnik Źródło
1 Liczba zrealizowanych lub podjętych zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w danym roku Ml, NIZP-PZH

Zmiany w prawie

Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy

Za niecały miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 04.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021
Ustawa podpisana, możliwe będzie wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego dla energetyki

Prezydent podpisał w poniedziałek 31 maja nowelizację ustawy o handlu emisjami gazów cieplarnianych, która określa zasady ubiegania się o wsparcie z Funduszu Modernizacyjnego. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 01.06.2021
Szczepienia w aptekach możliwe już od soboty

Od soboty 29 maja przepisy dopuszczają możliwość organizowania punktów szczepień w 12 tysiącach aptek ogólnodostępnych. Nowelizacja prawa farmaceutycznego w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Szczepienia będą mogły być wykonywane tylko w tych aptekach ogólnodostępnych, które spełnią określone wymagania lokalowe, techniczne i kadrowe określone w rozporządzeniu.

Krzysztof Sobczak 29.05.2021