Aplikacja legislacyjna.

Dz.U.2021.118
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie aplikacji legislacyjnej
Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co następuje:
§  1.  Aplikacja legislacyjna, zwana dalej "aplikacją", jest prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji.
§  2.  Nadzór programowy nad aplikacją sprawuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
§  3. 
1.  Aplikacja rozpoczyna się we wrześniu każdego roku i trwa 10 miesięcy.
2.  Aplikacja obejmuje:
1) wykłady i ćwiczenia;
2) zajęcia z patronami;
3) egzamin kończący aplikację, zwany dalej "egzaminem".
3.  Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, odbywają się w wyznaczanych terminach w trakcie trwania aplikacji.
§  4. 
1.  Przedmiotem wykładów są:
1) procedura prawodawcza;
2) wybrane problemy legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa;
3) prawo Unii Europejskiej i harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej;
4) wybrane problemy z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływ prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa;
5) orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i orzecznictwo sądowe;
6) język prawny i język prawniczy;
7) posługiwanie się narzędziami informatycznymi stosowanymi w procesie legislacyjnym.
2.  Przedmiotem ćwiczeń oraz zajęć z patronem jest nabywanie praktycznych umiejętności opracowywania w szczególności:
1) projektów aktów prawnych;
2) projektów założeń projektów ustaw;
3) stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych lub projektów założeń projektów ustaw.
3.  W ramach zajęć z patronem aplikant jest obowiązany do udziału w co najmniej 5 komisjach prawniczych.
§  5. 
1.  Kierownika aplikacji powołuje i odwołuje Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
2.  (uchylony).
§  6. 
1.  Kierownik aplikacji przygotowuje projekt programu aplikacji oraz zapewnia należyty poziom merytoryczny prowadzonych zajęć.
2.  Do obowiązków kierownika aplikacji należy w szczególności:
1) opracowywanie propozycji szczegółowego planu zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1;
2) przygotowanie listy osób prowadzących wykłady lub ćwiczenia oraz listy patronów;
3) wyznaczanie aplikantom patronów;
4) wyznaczenie terminu na przedstawienie pisemnej informacji o wykonaniu przez patronów obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 4;
5) dopuszczanie aplikantów do egzaminu.
3.  Projekt programu aplikacji, propozycję szczegółowego planu zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, listę osób prowadzących wykłady lub ćwiczenia oraz listę patronów zatwierdza Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
4.  Obsługę organizacyjną i finansową naboru na aplikację i aplikacji zapewnia Rządowe Centrum Legislacji.
§  7. 
1.  (uchylony).
2.  Prezes Rządowego Centrum Legislacji:
1) określa każdorazowo limit przyjęć na aplikację, biorąc pod uwagę potrzeby urzędów oraz warunki organizacyjne i finansowe aplikacji;
2) nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem aplikacji, podaje do publicznej wiadomości informację o naborze na aplikację.
3.  W informacji o naborze na aplikację podaje się:
1) limit przyjęć na aplikację;
2) warunki i tryb kierowania na aplikację;
3) termin przyjmowania zgłoszeń na aplikację;
4) (uchylony).
4.  Informacja o naborze na aplikację podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
§  8. 
1.  Uczestnikiem aplikacji może być posiadający wykształcenie prawnicze:
1) członek korpusu służby cywilnej, o której mowa w art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
2) urzędnik, o którym mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);
3) żołnierz zawodowy;
4) funkcjonariusz służby;
5) pracownik samorządowy.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wymienione w ust. 1.
§  9. 
1.  Nabór na aplikację przeprowadza komisja kwalifikacyjna, której skład ustala Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
2.  Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, biorąc pod uwagę:
1) liczbę lat pracy kandydata, w tym okres pracy związanej z legislacją;
2) potrzeby podmiotów kierujących na aplikację.
3.  Lista osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, obejmująca imiona i nazwiska tych osób oraz nazwy podmiotów kierujących na aplikację, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji.
§  10. 
1.  Kierownik aplikacji wyznacza aplikantowi patrona spośród osób mających wykształcenie prawnicze i co najmniej 5-letni staż pracy związanej z legislacją oraz aktualnie wykonujących pracę związaną z legislacją.
2.  Patron może sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami.
3.  Do obowiązków patrona należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
2) prowadzenie zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2;
3) udzielanie aplikantowi bieżącej pomocy w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących problemów legislacyjnych;
4) kontrolowanie postępów aplikanta w nauce;
5) sporządzanie opinii, o której mowa w § 14.
4.  Patron jest obowiązany przeprowadzić co najmniej 30 godzin zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, w miarę możliwości nie mniej niż 3 spotkania z aplikantem w miesiącu. W przypadku sprawowania opieki nad dwoma aplikantami patron prowadzi zajęcia osobno z każdym z nich. Do liczby 30 godzin nie wlicza się udziału w komisjach prawniczych, o których mowa w § 4 ust. 3.
§  11.  Terminy odbywania wykładów i ćwiczeń wyznacza kierownik aplikacji.
§  12.  Do obowiązków aplikanta należy:
1) uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2;
2) przystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie.
§  13. 
1.  Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną.
2.  W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej - Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo kierownik aplikacji;
2) powoływani przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji członkowie:
a) kierownik aplikacji,
b) (uchylona),
c) Przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów albo jego przedstawiciel będący członkiem Rady Legislacyjnej,
d) Szef Służby Cywilnej albo jego przedstawiciel,
e) przedstawiciel Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
3.  W skład komisji egzaminacyjnej Prezes Rządowego Centrum Legislacji może powołać nie więcej niż trzech specjalistów z zakresu zagadnień wymienionych w § 4 ust. 1.
4.  W skład komisji egzaminacyjnej, w aplikacji danej edycji, nie może być powołana osoba wyznaczona na patrona w tej edycji.
§  14.  Przed dopuszczeniem do egzaminu patron sporządza opinię o aplikancie zawierającą informację o postępach aplikanta oraz jego przydatności do pracy legislacyjnej i przekazuje ją kierownikowi aplikacji, na 14 dni przed przeprowadzeniem tego egzaminu.
§  15. 
1.  Do egzaminu nie może być dopuszczony aplikant, który opuścił więcej niż 10 dni zajęć, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, bez względu na przyczynę nieobecności. Aplikant taki zostaje skreślony z listy aplikantów.
2.  Aplikant skreślony z listy aplikantów, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności, może być przyjęty na kolejną edycję aplikacji pod warunkiem ponownego skierowania go na aplikację i uiszczenia opłaty za uczestnictwo w aplikacji.
§  16. 
1.  Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nich członków komisji, patronów oraz aplikantów, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
2.  Kierownik aplikacji zawiadamia aplikantów o dopuszczeniu do egzaminu co najmniej na 7 dni przed tym egzaminem.
§  17. 
1.  Egzamin polega na:
1) sporządzeniu przez aplikanta pracy pisemnej oraz przedstawieniu tej pracy komisji egzaminacyjnej;
2) sprawdzeniu wiedzy aplikanta w zakresie przygotowanej pracy oraz w zakresie określonym w § 4 ust. 1.
2.  Praca pisemna obejmuje opracowanie jednego zadania wylosowanego z listy zadań przygotowanej przez komisję egzaminacyjną.
3.  Aplikant składa pracę przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia wylosowania zadania.
4.  W trakcie sprawdzenia wiedzy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być obecny patron aplikanta.
§  18.  (uchylony).
§  19.  (uchylony).
§  20. 
1.  Komisja egzaminacyjna ocenia wynik egzaminu, podejmując uchwałę większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
2.  Egzamin kończy się oceną pozytywną lub negatywną.
3.  Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, obejmujący w szczególności ocenę wyniku egzaminu, który podpisuje przewodniczący oraz wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.
§  21. 
1.  W razie otrzymania oceny negatywnej z egzaminu aplikant może przystąpić do niego ponownie tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.
2.  W okresie między egzaminem, o którym mowa w ust. 1, a terminem jego ponownego zdawania aplikant może, na swój wniosek, uczestniczyć w zajęciach ze swoim patronem.
§  22.  W razie usprawiedliwionej niemożności przystąpienia do egzaminu aplikant może przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Przepisy § 17 i § 20 stosuje się odpowiednio.
§  23. 
1.  Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 20 ust. 3, Prezes Rządowego Centrum Legislacji wydaje zaświadczenie stwierdzające zdanie egzaminu i ukończenie aplikacji. Wzór zaświadczenia określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Odpis zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Prezes Rządowego Centrum Legislacji przekazuje także podmiotowi kierującemu aplikanta na aplikację.
§  24. 
1.  Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równa 2,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za rok poprzedzający rozpoczęcie aplikacji.
2.  Podmiot kierujący na aplikację wpłaca opłatę za uczestnictwo pracownika w aplikacji na wskazany rachunek Rządowego Centrum Legislacji. Opłata jest wpłacana w dwóch częściach. Terminy i sposób wpłaty określa umowa zawarta między Rządowym Centrum Legislacji a podmiotem kierującym pracownika na aplikację.
§  25. 
1.  W ramach środków przeznaczonych na finansowanie aplikacji Prezes Rządowego Centrum Legislacji:
1) ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia dla:
a) kierownika aplikacji, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia,
b) (uchylona),
c) patronów, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia - za każdego aplikanta;
2) ustala wysokość wynagrodzenia dla:
a) członków komisji kwalifikacyjnej, w wysokości do 10% przeciętnego wynagrodzenia,
b) członków komisji egzaminacyjnej, w wysokości do 50% przeciętnego wynagrodzenia;
3) zawiera umowy z osobami prowadzącymi wykłady lub ćwiczenia;
4) akceptuje koszty przejazdu lub noclegu osób prowadzących wykłady lub ćwiczenia według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
5) dokonuje zakupów środków technicznych i pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia aplikacji, według zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
2.  Kierownikowi aplikacji i osobom prowadzącym wykłady lub ćwiczenia przysługuje zwrot kosztów przejazdu lub noclegu według zasad określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3.  Środek transportu właściwy do odbycia przejazdu, o którym mowa w ust. 2, określa umowa zawarta z Prezesem Rządowego Centrum Legislacji.
4.  W ramach środków przeznaczonych na finansowanie aplikacji Prezes Rządowego Centrum Legislacji może zawierać umowy, przyznawać dodatki specjalne oraz nagrody osobom wykonującym czynności obsługi organizacyjnej i finansowej aplikacji.
§  26. 
1.  Aplikacja edycji 2014/2015, dopuszczenie do egzaminu kończącego aplikację, jego przeprowadzenie oraz ponowne przystąpienie do tego egzaminu odbywa się na dotychczasowych zasadach.
2.  Zaświadczenie stwierdzające ukończenie aplikacji edycji 2014/2015 jest wydawane na dotychczasowych zasadach.
3.  W aplikacji edycji 2014/2015 wynagrodzenia, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. b, są wypłacane na dotychczasowych zasadach.
§  26a. 
1.  W aplikacji edycji 2019/2020 egzamin kończący aplikację polega na sporządzeniu przez aplikanta pracy pisemnej oraz złożeniu tej pracy komisji egzaminacyjnej.
2.  Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nich członków komisji, patronów oraz aplikantów, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3.  Przed dopuszczeniem do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, patron sporządza opinię o aplikancie zawierającą informację o postępach aplikanta oraz jego przydatności do pracy legislacyjnej i przekazuje ją kierownikowi aplikacji, na 7 dni przed przeprowadzeniem tego egzaminu.
4.  Do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 13, § 16 ust. 2, § 17 ust. 2 i 3 oraz § 20-23.
5.  W przypadkach, o których mowa w § 21 ust. 1 i § 22, przepis ust. 1 stosuje się.
§  27.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2010 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. poz. 1079).
§  28.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

ZAŚWIADCZENIE

STWIERDZAJĄCE ZDANIE EGZAMINU I UKOŃCZENIE APLIKACJI LEGISLACYJNEJ

Pan(i) ..........................................................................................................................................................................................

urodzony(-na) w dniu ........................................................................... r. w ...................................................................

uczęszczał(a) w latach .....................................................................................................................................................

na aplikację legislacyjną i ukończył(a) ją w dniu ............................................................................................................

z wynikiem .......................................................................................................................................................................

........................................................ .......................................................

(pieczęć i podpis (pieczęć i podpis

przewodniczącego kierownika aplikacji

komisji egzaminacyjnej) legislacyjnej)

........................................................

Prezes

Rządowego Centrum Legislacji

Warszawa, dnia ......................................... 20......... r.

Zmiany w prawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem o e-hulajnogach

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym regulującego status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 24.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej

Senatorowie odrzucili ustawę o służbie zagranicznej, zgodnie z którą powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Ustawa zmienia też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych. Według Senatu ustawy nie da się poprawić. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Rząd wprowadza zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Rada Ministrów chce zwiększyć udogodnienia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021