Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Dz.U.20.82
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w "BRANŻY CERAMICZNO-SZKLARSKIEJ (CES)":
a) pozycja dotycząca zawodu "Technik ceramik" o symbolu cyfrowym 311944 otrzymuje brzmienie:
Technik ceramik 311944 IV gospodarki X X CES.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego

albo CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

CES.03. Organizacja

i kontrolowanie procesów

w przemyśle ceramicznym

3

3

4

X

X

X

b) po pozycji dotyczącej zawodu "Technik technologii szkła" o symbolu cyfrowym 311925 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Zdobnik ceramiki" o symbolu cyfrowym 731609 w brzmieniu:
Zdobnik ceramiki 731609 III gospodarki X CES.05.

Zdobienie wyrobów ceramicznych

3 X
2) w "BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)" po pozycji dotyczącej zawodu "Technik mechanik" o symbolu cyfrowym 311504 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik spawalnictwa" o symbolu cyfrowym 311516 w brzmieniu:
Technik spawalnictwa 311516 V gospodarki, gospodarki morskiej X X MEC.03. Montaż i obsługa

maszyn i urządzeń albo

MEC.08. Wykonywanie

i naprawa elementów maszyn, urządzeń

i narzędzi albo TWO.03. Wykonywanie

i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

MEC.10. Organizacja

i wykonywanie prac spawalniczych

3

3

3

5

X

X

X

X

3) w "BRANŻY OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)" w pozycji dotyczącej zawodu "Technik elektroradiolog" o symbolu cyfrowym 321103 w kolumnie zatytułowanej "Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" wyraz "Zdrowia" zastępuje się wyrazem "zdrowia";
4) w "BRANŻY TELEINFORMATYCZNEJ (INF)" w pozycji dotyczącej zawodu "Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej" o symbolu cyfrowym 311412 w kolumnie zatytułowanej "Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" wyraz "Informatyzacji" zastępuje się wyrazem "informatyzacji";
5) w "BRANŻY TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)":
a) przed pozycją dotyczącą zawodu "Monter nawierzchni kolejowej" o symbolu cyfrowym 711603 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Mechanik pojazdów kolejowych" o symbolu cyfrowym 723318 w brzmieniu:
Mechanik pojazdów kolejowych 723318 III transportu X TKO.09. Wykonywanie robót związanych

z utrzymaniem

i naprawą pojazdów kolejowych

3 X
b) po pozycji dotyczącej zawodu "Technik elektroenergetyk transportu szynowego" o symbolu cyfrowym 311302 dodaje się pozycję dotyczącą zawodu "Technik pojazdów kolejowych" o symbolu cyfrowym 311518 w brzmieniu:
Technik pojazdów kolejowych 311518 IV transportu X X TKO.09. Wykonywanie robót związanych

z utrzymaniem

i naprawą pojazdów kolejowych

TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie

pojazdów kolejowych

3

4

X

X

6) w "BRANŻY TRANSPORTU WODNEGO (TWO)" w pozycji dotyczącej zawodu "Monter jachtów i łodzi" o symbolu cyfrowym 711505 w kolumnie zatytułowanej "Minister właściwy dla zawodu - minister właściwy do spraw:" wyrazy "gospodarki, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej" zastępuje się wyrazami "gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.82

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Data aktu: 23/12/2019
Data ogłoszenia: 17/01/2020
Data wejścia w życie: 01/09/2020