Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowe wymagania techniczne w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia.

Dz.U.2020.59
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowych wymagań technicznych w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia 2
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) zarządza się, co następuje:
DZIAŁ  I

Bezpieczeństwo i higiena pracy i życia na statkach rybackich

Rozdział  1

Bezpieczeństwo pracy na statku rybackim

§  1.  Przed dopuszczeniem do pracy na statku rybackim każdego nowo zaokrętowanego członka załogi statku rybackiego pełniącego wachtę zaznajamia się z informacją o stateczności tego statku.
§  2. 
1.  Członkom załogi statku rybackiego udostępnia się aktualne stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.  Instrukcje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności:
1) warunki bezpiecznej obsługi oraz dokonywania napraw i konserwacji maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi połowowych na danym stanowisku pracy, a także sposób wykonywania pracy na tym stanowisku;
2) rodzaje prac o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia członków załogi wykonywanych na danym stanowisku;
3) związany z danym stanowiskiem pracy system znaków, sygnałów lub sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej obowiązujący na statku rybackim;
4) sposób:
a) posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi stosowanymi na danym stanowisku pracy,
b) poruszania się na statku rybackim, zapewniający bezpieczeństwo członkom załogi tego statku, pracującym na danym stanowisku pracy,
c) postępowania w przypadkach stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia na danym stanowisku pracy, w tym udzielania pierwszej pomocy.
§  3. 
1.  Na statku rybackim opracowuje się rozkład alarmowy.
2.  Rozkład alarmowy, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) opis sposobu postępowania w przypadkach zagrożenia dla zdrowia lub życia członków załogi tego statku;
2) określenie zadań do wykonania przez każdego członka załogi tego statku w przypadkach, o których mowa w pkt 1.
§  4.  W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania czynności przez członków załogi na statku rybackim stwarza zagrożenie dla ich życia lub zdrowia albo dla bezpieczeństwa żeglugi, wstrzymuje się wykonywanie tych czynności oraz wskazuje się sposób ich bezpiecznego wykonania.
§  5. 
1.  Na statku rybackim o długości 24 m i powyżej co najmniej raz na tydzień dokonuje się kontroli tego statku w celu zapewnienia:
1) czystych, odpowiednio przystosowanych do mieszkania, bezpiecznych i w dobrym stanie pomieszczeń mieszkalnych;
2) wystarczających zapasów żywności i wody pitnej;
3) dobrego stanu sanitarnego i technicznego kuchni, miejsc oraz sprzętu do przechowywania żywności.
2.  Wyniki kontroli oraz informacje o podjętych działaniach korygujących wynikających z tej kontroli rejestruje się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo elektronicznej.
3.  Wyniki kontroli i informacje, o których mowa w ust. 2, udostępnia się do wglądu:
1) dyrektorowi urzędu morskiego właściwego dla portu, do którego wpłynął statek rybacki,
2) organowi Państwowej Inspekcji Pracy zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251)

- na jego żądanie.

Rozdział  2

Czynniki szkodliwe dla zdrowia i środki ochrony indywidualnej

§  6.  Poziom hałasu w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy na statku rybackim określa załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
1.  Członkowie załogi statku rybackiego zatrudnieni przy pracach mogących:
1) powodować zatrucie, zakażenie, przemoczenie, zziębnięcie, oparzenie lub inne urazy ciała,
2) narażać na nadmierne promieniowanie cieplne lub hałas

- używają środków ochrony indywidualnej.

2.  Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w ust. 1, poddaje się okresowym kontrolom i konserwacji, a przed każdym ich użyciem - oględzinom.
3.  Rodzaje i ilość środków ochrony indywidualnej określa armator statku rybackiego po zasięgnięciu opinii członków załogi tego statku.
DZIAŁ  II

Wymagania techniczne w zakresie konstrukcji i wyposażenia statków rybackich

Rozdział  1

Wymagania dla nowych statków rybackich

Oddział  1

Przepisy ogólne

§  8.  Za nowy statek rybacki uznaje się statek, w odniesieniu do którego:
1) zawarto umowę na budowę lub przebudowę w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, lub
2) zawarto umowę na budowę lub przebudowę przed dniem, o którym mowa w pkt 1, i umowa ta zostanie zrealizowana co najmniej trzy lata po tym dniu, lub
3) w dniu, o którym mowa w pkt 1, lub po tym dniu nie zawarto umowy na budowę, jednak:
a) położono stępkę statku rybackiego lub
b) rozpoczęto budowę statku rybackiego, lub
c) rozpoczęto montaż elementów, których masa stanowi co najmniej 50 ton lub 1% szacowanej masy wszystkich materiałów potrzebnych do jego budowy, w zależności od tego, która z tych wielkości jest mniejsza.
§  9. 
1.  Wysokość pomieszczenia na nowym statku rybackim pozwala na swobodne przejście i wykonywanie pracy.
2.  Wysokość pomieszczenia na nowym statku rybackim, w którym praca w pozycji stojącej jest wykonywana przez dłużej niż 1 godzinę, wynosi co najmniej 1,9 m.
3.  Jeżeli pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, mają strop pochyły, wysokość tych pomieszczeń mierzona od poziomu podłogi do najniżej położonego punktu stropu wynosi co najmniej 1,85 m.
§  10. 
1.  Pomieszczenia załogi na nowym statku rybackim odpowiednio izoluje się.
2.  Do budowy grodzi wewnętrznych, paneli, pokrycia i podłóg używa się materiałów sprzyjających zapewnieniu zdrowego otoczenia i dopuszczonych do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych.
§  11.  Pomieszczenia załogi na nowym statku rybackim wyposaża się w odpowiedni system odwadniający.
§  12.  Pomieszczenia załogi na nowym statku rybackim zabezpiecza się wszelkimi użytecznymi środkami przed dostępem owadów, zwłaszcza gdy statek rybacki prowadzi połowy na obszarach, na których występuje duża liczba komarów.
§  13.  W pomieszczeniach załogi na nowym statku rybackim zapewnia się wyjścia ewakuacyjne, które umożliwiają członkom załogi tego statku szybkie wydostanie się z jego pomieszczeń na pokład.
§  14. 
1.  Liczba i rozmieszczenie oraz wymiary dróg i wyjść, wykorzystywanych jako drogi i wyjścia ewakuacyjne, uwzględniają maksymalną liczbę członków załogi nowego statku rybackiego.
2.  Oświetlenie dróg i wyjść ewakuacyjnych na nowym statku rybackim zapewnia bezpieczne korzystanie z tych dróg i wyjść.
§  15.  Zamknięte wyjścia na nowym statku rybackim, które wykorzystuje się jako wyjścia ewakuacyjne, konstruuje się i montuje w sposób zapewniający natychmiastowe i łatwe ich otwarcie.
§  16. 
1.  W pomieszczeniach na nowym statku rybackim zapewnia się wentylację odpowiednią do warunków klimatycznych.
2.  Pomieszczenia na nowym statku rybackim wyposaża się w system wentylacji zapewniający ciągły dopływ powietrza o odpowiednich parametrach zawsze, kiedy rybacy znajdują się na statku.
§  17.  W pomieszczeniach na nowym statku rybackim, w których występują szkodliwe dla zdrowia lub życia pyły lub gazy, montuje się nawiewną wentylację miejscową.
§  18.  Niepalącym członkom załogi na nowym statku rybackim zapewnia się ochronę przed dymem tytoniowym.
§  19.  Pomieszczenia załogi na nowym statku rybackim ogrzewa się odpowiednio do warunków atmosferycznych.
§  20. 
1.  Na nowym statku rybackim:
1) wracającym do portu macierzystego w czasie krótszym niż 24 godziny od wypłynięcia w rejs,
2) którego członkowie załogi nie mieszkają na statku w czasie jego postoju w porcie - nie wydziela się pomieszczeń mieszkalnych.
2.  Statek, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenia higieniczno-sanitarne, sprzęty umożliwiające przygotowanie i spożywanie posiłków oraz miejsca do wypoczynku, przechowywania odzieży i jej suszenia.
§  21.  Wszystkim osobom znajdującym się na nowym statku rybackim zapewnia się dostęp do zimnej i ciepłej wody słodkiej, w ilości umożliwiającej należytą higienę.
§  22.  Na nowym statku rybackim choremu lub rannemu rybakowi zapewnia się osobne pomieszczenie.
§  23. 
1.  Na nowym statku rybackim rybakom zapewnia się odpowiednie przybory do jedzenia, pościel oraz ręczniki.
2.  Koszt ręczników mogą ponosić rybacy, jeżeli tak stanowi zbiorowy układ pracy lub rybacka umowa o pracę.
§  24. 
1.  Nowy statek rybacki wyposaża się w systemy łączności.
2.  Na nowym statku rybackim rybakom zapewnia się dostęp do systemów, o których mowa w ust. 1, w stopniu, w jakim jest to możliwe, za rozsądną cenę nieprzekraczającą pełnego kosztu faktycznego użycia danego systemu przez rybaka, a ponoszonego przez armatora.
§  25.  Rybacy pracujący na pomocniczych nowych statkach rybackich, które nie mają odpowiednich pomieszczeń dla załogi ani pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, otrzymują zakwaterowanie i dostęp do takich pomieszczeń na statku macierzystym.
Oddział  2

Oświetlenie

§  26.  Na nowym statku rybackim zapewnia się:
1) oświetlenie dzienne przez odpowiednio rozmieszczone okna:
a) w pomieszczeniach mieszkalnych,
b) na stanowiskach pracy znajdujących się w pomieszczeniach - jeżeli jest to możliwe ze względów konstrukcyjnych;
2) oświetlenie elektryczne o natężeniu dostosowanym do rodzaju wykonywanych czynności.
§  27. 
1.  W oknach pomieszczeń mieszkalnych na nowym statku rybackim, w celu ich zaciemnienia, montuje się żaluzje lub zasłony.
2.  W pomieszczeniach mieszkalnych na nowym statku rybackim montuje się:
1) urządzenia do regulowania poziomu natężenia oświetlenia elektrycznego;
2) miejscowe oświetlenie elektryczne przy koi.
§  28. 
1.  W pomieszczeniach mieszkalnych na nowym statku rybackim zapewnia się oświetlenie awaryjne.
2.  W mesach, korytarzach i innych miejscach, które mogą być wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne, zapewnia się oświetlenie awaryjne lub w przypadku braku takiego oświetlenia - stałe oświetlenie nocne.
Oddział  3

Pomieszczenia mieszkalne

§  29.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim sytuuje się w sposób zapewniający członkom załogi:
1) bezpieczne dojście do tych pomieszczeń;
2) ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych, hałasem i wibracjami;
3) zabezpieczenie przed przenikaniem uciążliwych zapachów z innych części statku.
§  30.  Pomieszczeń mieszkalnych na nowym statku rybackim nie sytuuje się:
1) w części dziobowej przed grodzią zderzeniową;
2) za rufową główną grodzią zderzeniową;
3) poniżej wodnicy ładunkowej.
§  31. 
1.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim nie mogą być połączone z pomieszczeniami ładowni i maszynowni bezpośrednimi otworami (przejściami) innymi niż wyjścia ewakuacyjne.
2.  Jeżeli pozwalają na to warunki eksploatacyjne nowego statku rybackiego, kuchni, magazynów, suszarni lub pomieszczeń higieniczno-sanitarnych ogólnego użytku nie łączy ze sobą bezpośrednimi przejściami.
§  32.  Powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego na nowym statku rybackim przypadająca na jedną osobę, z wyłączeniem przestrzeni zajmowanej przez koje i schowki, oraz liczba osób zakwaterowanych w tym pomieszczeniu zapewniają odpowiednią przestrzeń i komfort, uwzględniając sposób eksploatacji statku wynikający z jego przeznaczenia.
§  33.  W pomieszczeniu mieszkalnym na nowym statku rybackim kwateruje się nie więcej niż 6 osób.
§  34.  Maksymalną liczbę osób, które mogą być zakwaterowane w danym pomieszczeniu mieszkalnym na nowym statku rybackim, oznacza się w tym pomieszczeniu w miejscu widocznym, w sposób czytelny i trwały.
§  35.  Kapitana statku rybackiego oraz oficerów, o ile pozwala na to rodzaj nowego statku rybackiego, jego wielkość lub przeznaczenie, kwateruje się w osobnym pomieszczeniu mieszkalnym lub w osobnych pomieszczeniach mieszkalnych.
§  36. 
1.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim rozplanowuje się i wyposaża w sposób zapewniający optymalny komfort i ułatwiający utrzymanie porządku mieszkającym w nich osobom.
2.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim sytuuje się lub wyposaża w taki sposób, aby w miarę możliwości zapewnić odpowiedni poziom prywatności mężczyznom i kobietom.
3.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim wyposaża się w:
1) koje;
2) schowki o pojemności wystarczającej do przechowywania odzieży i innych rzeczy osobistych;
3) odpowiednią powierzchnię do pisania.
§  37. 
1.  Na nowym statku rybackim każdemu z członków załogi zapewnia się indywidualną koję o odpowiednim rozmiarze, wyposażoną w materac wykonany z zatwierdzonych materiałów.
2.  Przy każdej koi zapewnia się miejscowe oświetlenie elektryczne.
§  38. 
1.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim utrzymuje się w czystości w stopniu umożliwiającym ich zamieszkiwanie.
2.  W pomieszczeniach mieszkalnych na nowym statku rybackim nie przechowuje się przedmiotów i zapasów, które nie stanowią własności osobistej rybaków ani nie służą bezpieczeństwu lub ratowaniu osób zamieszkujących te pomieszczenia.
Oddział  4

Mesa, kuchnia oraz przechowywanie żywności i odpadów

§  39. 
1.  Mesę na nowym statku rybackim dostosowuje się do warunków eksploatacyjnych na tym statku.
2.  Mesę na nowym statku rybackim sytuuje się:
1) możliwie najbliżej kuchni;
2) za grodzią zderzeniową.
3.  Mesę, o ile to możliwe, oddziela się od pomieszczeń mieszkalnych.
4.  Wymiary mesy na nowym statku rybackim i jej wyposażenie odpowiadają liczbie osób, jaka może z niej korzystać.
§  40. 
1.  Na nowym statku rybackim wydziela się kuchnię albo część kuchenną - w przypadku gdy brak jest wydzielonej kuchni, o wymiarach dostosowanych do jej przeznaczenia.
2.  Kuchnię i część kuchenną:
1) dobrze oświetla się i wentyluje;
2) wyposaża się w sprzęty i urządzenia niezbędne do przygotowywania posiłków;
3) utrzymuje się w należytym stanie.
§  41. 
1.  Nowy statek rybacki o długości między pionami, rozumianej jako odległość między przednim a tylnym pionem, gdzie pion przedni jest równoległy do przedniej krawędzi dziobnicy w płaszczyźnie wodnicy, na której mierzona jest długość, a pion tylny jest równoległy do osi trzonu sterowego tej wodnicy, równej 15 m lub większej, wyposaża się w lodówkę o pojemności dostosowanej do liczebności załogi oraz kuchenkę elektryczną lub gazową.
2.  Lodówka oraz kuchenka są cały czas dostępne dla rybaków.
§  42.  Butle z butanem lub propanem, wykorzystywane do przygotowywania posiłków w kuchni albo części kuchennej, przechowuje się na otwartym pokładzie w schowku zaprojektowanym tak, aby zapewnić ochronę przed zewnętrznymi źródłami ciepła i uderzeniami.
§  43. 
1.  W celu zapobieżenia zepsuciu zapasów żywności przechowuje się je w miejscu o odpowiedniej pojemności, suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym.
2.  O ile pozwala na to wielkość nowego statku rybackiego, w pomieszczeniu, w którym przechowywane są zapasy żywności, zapewnia się urządzenia chłodnicze lub inne urządzenia utrzymujące niską temperaturę w pomieszczeniu.
3.  Na nowym statku rybackim o długości między pionami rozumianej w sposób określony w § 41 ust. 1 i wynoszącej 15 m lub więcej zapewnia się magazyny zapasów żywności i urządzenia chłodnicze lub inne urządzania utrzymujące niską temperaturę.
§  44.  Kuchnię, część kuchenną i urządzenia do przechowywania żywności utrzymuje się w odpowiednich warunkach higienicznych.
§  45. 
1.  Odpady przechowuje się w zamkniętych i dobrze uszczelnionych pojemnikach.
2.  Odpady usuwa się z miejsc, w których znajduje się żywność, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.
§  46.  Ilość żywności i wody pitnej odpowiada liczbie rybaków przebywających na nowym statku rybackim, jak również długości i charakterystyce rejsu.
Oddział  5

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne

§  47. 
1.  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na nowym statku rybackim mają właściwości, które uniemożliwiają zanieczyszczanie innych pomieszczeń.
2.  Pomieszczenia higieniczno-sanitarne na nowym statku rybackim są wyposażone w wentylację połączoną ze świeżym powietrzem, niezależną od innych pomieszczeń.
3.  Wszystkie powierzchnie w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przystosowuje się do łatwego i skutecznego ich czyszczenia.
4.  Podłogi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych pokrywa się powłoką antypoślizgową.
§  48. 
1.  Odpowiednio do rodzaju i przeznaczenia nowego statku rybackiego wyposaża się go w urządzenia higieniczno-sanitarne, takie jak ustępy, umywalki i wanny lub natryski.
2.  Urządzenia higieniczno-sanitarne spełniają odpowiednie normy dotyczące ich jakości oraz co najmniej minimalne normy zapewniające zachowanie zdrowia i higieny przez ich użytkowników.
3.  Urządzenia higieniczno-sanitarne instaluje się w sposób umożliwiający, w uzasadnionym stopniu, zachowanie prywatności osobom z nich korzystających.
§  49.  Nowy statek rybacki, w razie potrzeby, wyposaża się w urządzenia do prania i suszenia ubrań, biorąc pod uwagę rodzaj i przeznaczenie statku rybackiego.
§  50.  Na nowym statku rybackim w bezpośredniej bliskości pomieszczeń mieszkalnych zapewnia się miejsce do wieszania ubrań przeciwsztormowych i innych środków ochrony indywidualnej.
Rozdział  2

Dodatkowe wymagania dla nowych statków rybackich o długości 24 m i powyżej

Oddział  1

Przepisy ogólne

§  51.  Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o "nowym statku rybackim", bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć nowy statek rybacki o długości 24 m i powyżej.
§  52. 
1.  Wysokość pomieszczeń na nowym statku rybackim, w których konieczny jest pełny i swobodny ruch, wynosi co najmniej 2 m.
2.  Pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, ładowniami, maszynownią, kuchnią, magazynami, suszarniami lub pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi ogólnego użytku na nowym statku rybackim nie może być bezpośrednich przejść, innych niż wyjścia ewakuacyjne.
3.  Dwa pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim mogą być połączone bezpośrednim przejściem z pomieszczeniem sanitarnym.
4.  Część grodzi, która na nowym statku rybackim oddziela pomieszczenia mieszkalne od miejsc, o których mowa w ust. 2, i od grodzi zewnętrznych, stanowi przegrodę wodoszczelną i gazoszczelną oraz wykonywana jest ze stali.
§  53. 
1.  Pomieszczenia na nowym statku rybackim wyposaża się w system wentylacji zapewniający zadowalającą jakość powietrza i wystarczający ruch powietrza we wszystkich warunkach atmosferycznych.
2.  System wentylacyjny na nowym statku rybackim jest uruchamiany zawsze, gdy rybacy znajdują się na tym statku.
§  54. 
1.  Pomieszczenia na nowym statku rybackim wyposaża się w system grzewczy zapewniający temperaturę w tych pomieszczeniach odpowiednią do warunków atmosferycznych lub w zależności od potrzeby.
2.  System grzewczy na nowym statku rybackim jest uruchamiany zawsze, gdy wymagają tego warunki i rybacy znajdują się na tym statku, w tym podczas ich pracy.
3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do nowych statków rybackich prowadzących połowy wyłącznie w klimacie tropikalnym.
§  55.  Pomieszczenia załogi, w części, w której możliwe jest swobodne poruszanie się, wyposaża się w oświetlenie o natężeniu umożliwiającym osobie o normalnej sile wzroku co najmniej czytanie zwykłej gazety w bezchmurny dzień.
Oddział  2

Pomieszczenia mieszkalne

§  56.  Na nowych statkach rybackich o długości od 24 m do 45 m powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego przypadająca na jedną osobę pomniejszona o powierzchnię koi i schowków nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
§  57.  Na nowych statkach rybackich o długości 45 m i powyżej powierzchnia pomieszczenia mieszkalnego przypadająca na jedną osobę pomniejszona o powierzchnię koi i schowków nie może być mniejsza niż 2 m2.
§  58. 
1.  W pomieszczeniu mieszkalnym na nowym statku rybackim kwateruje się nie więcej niż 4 osoby.
2.  W szczególnych przypadkach, gdy ze względu na rodzaj statku rybackiego, jego wielkość lub przeznaczenie nie ma możliwości spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, w pomieszczeniu mieszkalnym może być zakwaterowana większa liczba osób, nie więcej jednak niż 6.
§  59. 
1.  Kapitana nowego statku rybackiego oraz oficerów, o ile pozwala na to rodzaj statku rybackiego, jego wielkość lub przeznaczenie, kwateruje się w osobnych, jednoosobowych pomieszczeniach mieszkalnych.
2.  W pomieszczeniach mieszkalnych kapitana nowego statku rybackiego oraz oficerów nie mogą znajdować się więcej niż dwie koje.
§  60.  Na nowym statku rybackim wewnętrzne minimalne rozmiary koi wynoszą co najmniej 198 cm na 80 cm.
§  61.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim wyposaża się w stolik do pisania oraz krzesło.
§  62.  Pomieszczenia mieszkalne na nowym statku rybackim oddziela się od mes.
Oddział  3

Urządzenia higieniczno-sanitarne oraz pranie i suszenie ubrań

§  63.  Rybakom, którzy nie zajmują pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w urządzenia higieniczno-sanitarne, zapewnia się dostęp do co najmniej jednej wanny lub natrysku, lub obu tych urządzeń, oraz jednego ustępu i jednej umywalki, przypadających na nie więcej niż 4 osoby.
§  64.  Rybakom zapewnia się dostęp do urządzeń do prania, suszenia i prasowania ubrań.
§  65. 
1.  Na nowych statkach rybackich o długości 45 m i powyżej urządzenia do prania, suszenia i prasowania ubrań znajdują się w pomieszczeniu oddzielonym od pomieszczeń mieszkalnych, jadalnych i sanitarnych.
2.  Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, odpowiednio wentyluje się, ogrzewa i wyposaża w sznurki lub inne środki do suszenia ubrań.
Oddział  4

Inne pomieszczenia

§  66.  Na nowym statku rybackim rybakom zapewnia się dostęp do pomieszczenia rekreacyjnego, wyposażonego w sprzęt oraz udogodnienia mające na celu zaspokojenie potrzeb rybaka.
§  67.  Na nowym statku rybackim zapewnia się kuchnię stanowiącą wydzielone pomieszczenie.
§  68. 
1.  Na nowych statkach rybackich o długości 45 m i powyżej wyodrębnia się pomieszczenie, w którym zapewnia się opiekę medyczną.
2.  Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, utrzymuje się w czystości.
Rozdział  3

Wymagania techniczne dla statków rybackich niebędących nowymi statkami rybackimi

§  69.  Statek rybacki niebędący nowym statkiem rybackim powinien co najmniej spełniać wymagania dla nowych statków rybackich określone w § 20, § 21, § 23-25, § 28, § 34, § 35, § 37, § 38, § 39 ust. 1 i 3, § 40-42, § 43 ust. 1 i 2, § 44-46, § 47 ust. 1, 3 i 4 oraz § 48.
DZIAŁ  III

Przepis przejściowy i końcowy

§  70.  W przypadku gdy dokonano czynności określonych w § 8 w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, powinny one zostać dostosowane do wymagań określonych w dziale II w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  71.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

POZIOM HAŁASU W POMIESZCZENIACH I NA STANOWISKACH PRACY NA STATKU RYBACKIM

Definicje i wzory
1. Użyte w załączniku określenie:
1) równoważny poziom dźwięku A - oznacza poziom ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowany charakterystyką częstotliwościową A, który w określonym przedziale czasu Te, w którym wyznaczana jest wartość średnia, ma tę samą wartość średnią kwadratową ciśnienia akustycznego co badany dźwięk zmienny w czasie;
2) infradźwięk - oznacza dźwięk, którego widmo jest zawarte w paśmie częstotliwości od 1 do 2 Hz;
3) ultradźwięk - oznacza dźwięk, którego widmo jest zawarte w paśmie częstotliwości powyżej 16 kHz.
2. Równoważny poziom dźwięku A, wyrażony w decybelach (dB), jest obliczany zgodnie z wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

LAeq, Te - równoważny poziom dźwięku A w czasie ekspozycji Te,

pA (t) - wartość chwilową ciśnienia akustycznego, skorygowaną charakterystyką częstotliwościową A, w paskalach (Pa),

P0 - ciśnienie akustyczne odniesienia = 20µPa,

Te - czas ekspozycji na hałas, w sekundach (s).

3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w pkt 4, wyrażony w decybelach [dB], jest obliczany zgodnie z wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Lex, 8h - poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru czasu pracy,

LAeq, Te - równoważny poziom dźwięku A w czasie ekspozycji Te,

T0 - czas odniesienia = 8 h = 28 800 s.

Dopuszczalne poziomy hałasu

4. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dobowego wymiaru pracy na wszystkich stanowiskach pracy na statku rybackim, ze względu na ochronę słuchu, nie może przekraczać 85 dB.
5. Maksymalny poziom dźwięku A (LAmax) nie może przekraczać wartości 115 dB.
6. Szczytowy poziom dźwięku C (LCpeak) nie może przekraczać wartości 135 dB.
7. Równoważny poziom dźwięku A w czasie ekspozycji Te, rozumianym jako pobyt członka załogi na stanowisku pracy lub w miejscu wypoczynku, ustalony ze względu na charakter pracy i uciążliwość hałasu, nie może przekraczać wartości podanych w tabeli:
Lp. Pomieszczenia, stanowiska pracy na statku rybackim Równoważny poziom dźwięku A w czasie ekspozycji Te [dB]
1 Izolowane przeciwdźwiękowo centrale manewrowo-kontrolne, maszynownie 75
2 Kuchnie, pentry (przy włączonych urządzeniach gospodarczych) 75
3 Miejsca rekreacyjne 75
4 Skrzydło mostka (po stronie zawietrznej) 70
5 Sterownia, kabina nawigacyjna, mesy, pomieszczenia biurowe 65
6 Kabina radiowa (z włączoną aparaturą, ale bez emisji sygnałów akustycznych) 60
7 Pomieszczenia mieszkalne i pomieszczenia rekreacyjne 60
8 Szpital, izolatka, ambulatorium 55
8. Hałas, w tym ultradźwięki i infradźwięki, ogranicza się lub likwiduje za pomocą dostępnych środków technicznych.
9. Jeżeli nie jest możliwe obniżenie poziomu hałasu na danym stanowisku pracy do wartości określonych w pkt 4-6, za pomocą środków technicznych i organizacyjnych, członkowie załogi statku rybackiego stosują ochronniki słuchu.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r. wdrażającą Umowę w sprawie wdrożenia Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 r. zawartą dnia 21 maja 2012 r. między Generalną Konfederacją Spółdzielni Rolniczych przy Unii Europejskiej (COGECA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) oraz Stowarzyszeniem Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa w Unii Europejskiej (Europêche) (Dz. Urz. UE L 25 z 31.01.2017, str. 12).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.59

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i życia na statkach rybackich oraz szczegółowe wymagania techniczne w zakresie ich konstrukcji i wyposażenia.
Data aktu: 07/01/2020
Data ogłoszenia: 14/01/2020
Data wejścia w życie: 29/01/2020