Przyznawanie nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2020.14
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej "ustawą", zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 2, 8 i 10 ustawy, podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, zwanemu dalej "ministrem", lub przez niego nadzorowanych;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt 2, 8 lub 10 ustawy;
2) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy, zatrudnioną w podmiocie;
3) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), za który przyznaje się nagrodę roczną.
§  3.  Do przyznania nagrody rocznej właściwy jest:
1) dla osób wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy, zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 8 ustawy - minister;
2) dla osób wymienionych w art. 2 pkt 1 ustawy, zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 10 ustawy - organ, osoba albo osoby właściwe w zakresie ustalania wynagrodzenia miesięcznego.
§  4.  Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli podmiot, w którym uprawniony był zatrudniony, spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) skutecznie realizował wyznaczone zadania i cele;
2) zwiększył efektywność funkcjonowania podmiotu;
3) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
4) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
5) uzyskał zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności albo rocznego sprawozdania z realizacji zadań, albo rocznego sprawozdania z realizacji planu działania, albo sprawozdania z działalności obejmującego okres roku kalendarzowego.
§  5. 
1.  Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) datę wniosku;
2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) oznaczenie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6) pełnioną przez uprawnionego funkcję (zajmowane stanowisko) wraz z zakresem pełnionych obowiązków;
7) datę objęcia przez uprawnionego funkcji (stanowiska) w podmiocie;
8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym;
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;
10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;
11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;
12) podpis wnioskodawcy.
2.  Do wniosku dołącza się:
1) sprawozdanie, o którym mowa w § 4 pkt 5, wraz z dokumentem zatwierdzającym to sprawozdanie;
2) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy wraz z dokumentem zatwierdzającym to sprawozdanie;
3) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań o charakterze publicznoprawnym.
3.  Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia ostatniego ze sprawozdań, o których mowa w § 4 pkt 4 i 5.
§  6.  Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.
§  7.  Do wniosków w sprawie przyznania nagrody rocznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. poz. 771 oraz z 2011 r. poz. 1409).
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ

...................
(data)
..........................................................
..........................................................
(nazwa i siedziba podmiotu)
..........................................................
(wnioskodawca)
................................................
................................................
(adresat wniosku)
1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego:
........................................................................................................................................................................................
2. Pełniona przez uprawnionego funkcja (zajmowane stanowisko) wraz z zakresem pełnionych obowiązków:
........................................................................................................................................................................................
3. Data objęcia przez uprawnionego funkcji (stanowiska) w podmiocie:
.......................................................................................................................................................................................
4. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym podana kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:
........................................................................................................................................................................................
5. Proponowana wysokość nagrody rocznej dla uprawnionego podana kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego wraz z uzasadnieniem jej wysokości:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem1):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
7. Opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
8. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, dołączone do wniosku:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................
(podpisy wnioskodawców)
______________________________
1) Z uwzględnieniem elementów określonych w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) oraz wykazaniem spełnienia przesłanek określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 14).

)

1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020