Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2020.1146
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 24 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2014 r. poz. 1488 oraz z 2018 r. poz. 1645) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) tabele maksymalnych miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELE MAKSYMALNYCH MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela A. Dla pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej oraz muzeów
Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 6000
2 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 5100
3 Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 4600
4 Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 4100

Tabela B. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczo-technicznych

Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Główny specjalista do spraw środowiskowej aparatury badawczej 6000
2 Specjalista 5100

Tabela C. Dla pracowników zatrudnionych w zagranicznych stacjach naukowych

Lp. Stanowisko Maksymalna kwota w złotych
1 Dyrektor 19 000
2 Zastępca dyrektora 17 500
3 Specjalista, ekspert, administrator 13 500
4 Księgowy, technik, bibliotekarz, starszy referent 12 000
5 Sekretarka, recepcjonistka 9500
6 Referent, tłumacz 9500
7 Kierowca 8000
8 Robotnik gospodarczy, sprzątaczka 7000

Tabela D. Dla pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w bibliotekach, archiwach oraz muzeach

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
V 3500
VI 3550
VII 3600
VIII 3700
IX 3850
X 4000
XI 4150
XII 4300
XIII 4450
XIV 4600
XV 4800
XVI 5000

Tabela E. Dla pracowników innych niż wymienieni w tabelach A-D

Kategoria zaszeregowania Maksymalna kwota w złotych
I 3300
II 3350
III 3400
IV 3450
V 3500
VI 3550
VII 3600
VIII 3700
IX 3800
x 3900
XI 4000
XII 4100
XIII 4200
XIV 4300
XV 4400
XVI 4500
XVII 4600
XVIII 4900
XIX 5200
XX 5600
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 724).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1146

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.
Data aktu: 24/06/2020
Data ogłoszenia: 30/06/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2020, 01/07/2020