Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2020.1028
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych
Na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej, o których mowa w art. 35 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), w przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, w tym sposób ustalania wysokości tych zmniejszeń.
§  2. 
1.  W przypadku poniesienia przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjenta kosztów kwalifikowalnych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli nie jest możliwe precyzyjne ustalenie wysokości kosztów kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem tych przepisów, wysokość zmniejszenia kwot pomocy lub pomocy technicznej oblicza się według wzoru:

Wk = W% x Wp,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Wk - wysokość zmniejszenia,

W% - wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonego naruszenia,

Wp - kwotę pomocy lub pomocy technicznej, która, gdyby nie stwierdzono naruszenia, przysługiwałaby na refundację kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo jego części albo - w przypadku gdy zamawiający udziela zamówienia publicznego w częściach - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego częścią tego zamówienia.

2.  Wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.  W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej niż jednego naruszenia, wartość zmniejszeń nie podlega sumowaniu.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do wszystkich stwierdzonych naruszeń stosuje się zmniejszenie z tytułu naruszenia skutkującego zmniejszeniem o najwyższej wartości.
§  3.  Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że:
1) wskaźniki procentowe przypisane do poszczególnych naruszeń są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu naruszenia, do którego zostały przypisane wskaźniki procentowe o różnej wysokości, stosuje się ten wskaźnik, którego wysokość jest współmierna do charakteru i wagi stwierdzonego naruszenia;
3) charakter i wagę stwierdzonego naruszenia ocenia się, biorąc pod uwagę stopień naruszenia zasad proporcjonalności, przejrzystości i niedyskryminacji w ramach danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w przypadku gdy dane naruszenie jest takie samo jak naruszenie wcześniej stwierdzone w ramach tego samego działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do obliczenia wysokości zmniejszenia z tytułu danego naruszenia stosuje się wskaźnik procentowy o najwyższej wartości spośród wskaźników przypisanych do tego naruszenia niezależnie od jego charakteru i wagi, jeżeli o wcześniej stwierdzonym naruszeniu beneficjent został poinformowany zanim zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w odniesieniu do którego zostało stwierdzone dane naruszenie.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSKAŹNIKI PROCENTOWE PRZYPISANE DO NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH DLA POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSZCZĘTYCH PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. poz. 396 oraz z 2020 r. poz. 616), które zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875 i 979) utraciło moc z dniem 18 kwietnia 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1028

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych.
Data aktu: 25/05/2020
Data ogłoszenia: 10/06/2020
Data wejścia w życie: 11/06/2020