Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.89.53.315
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 września 1989 r.
zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 33, poz. 175) w związku z art. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 218) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule I - Wewnętrzna organizacja i zasady funkcjonowania sądów wojewódzkich i rejonowych w sprawach administracji i nadzoru administracyjnego:
a) w § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W sądach wojewódzkich i rejonowych istniejące odrębne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych używają nazwy swego sądu, uzupełnionej wyrazami "Sąd Gospodarczy.",

b) w § 13:
w ust. 1 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wydział gospodarczy - do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzonych sądom gospodarczym",

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sąd wojewódzki, w którym nie utworzono wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, wydziału gospodarczego ani wydziału penitencjarnego i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, dzieli się na wydziały wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, przy czym sprawy penitencjarne i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych należą do właściwości wydziału karnego.",

c) w § 15:
w ust. 1 po pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wydział gospodarczy - do spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego powierzonych sądom gospodarczym oraz do prowadzenia rejestrów powierzonych sądom rejonowym",

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sąd rejonowy, w którym nie utworzono wydziału rodzinnego i nieletnich, wydziału pracy ani wydziału gospodarczego, dzieli się na wydziały wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2.";

2) w tytule II - Czynności sądów wojewódzkich i rejonowych:
a) w § 60 po wyrazach "wydziałów cywilnych, karnych, rodzinnych" dodaje się wyraz "gospodarczych",
b) w § 61 skreśla się ust. 3,
c) nazwa działu II otrzymuje brzmienie:

"Czynności w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych",

d) w § 162 w wykazie powołanych przepisów kodeksu postępowania cywilnego po artykule oznaczonym "469" dodaje się art. "47913".
e) po § 227 dodaje się nowy rozdział 2a w brzmieniu.

"Rozdział 2a

Przepisy szczególne w sprawach rozpoznawanych w wydziałach gospodarczych

§ 2271. 1. W sprawie gospodarczej rozpoznawanej w pierwszej instancji, która nie została skierowana na posiedzenie niejawne, przewodniczący wydziału wyznacza rozprawę w składzie jednego sędziego, jeżeli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, uznał powództwo albo wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 300.000 zł.

2. W wypadku gdy złożenie odpowiedzi na pozew lub rozszerzenie powództwa ponad kwotę 300.000 zł nastąpiło po wyznaczeniu rozprawy, ale w terminie pozwalającym na uzupełnienie składu sądzącego, przewodniczący wydziału wydaje odpowiednie zarządzenie w tym przedmiocie.

3. W wypadku gdy złożenie odpowiedzi na pozew nastąpiło na rozprawie lub w terminie uniemożliwiającym uzupełnienie składu, sąd przystępuje do rozprawy w składzie jednoosobowym, pod warunkiem że wydane zostanie zarządzenie przewidziane w art. 4795 § 2 kpc.

4. W wypadku niewydania zarządzenia, o którym mowa w ust. 3, przed odroczeniem rozprawy w celu rozpoznania jej z udziałem ławników, sąd może z urzędu lub na wniosek zabezpieczyć dowody, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 310 kpc.

5. Wyznaczając termin rozprawy przewodniczący wydziału uwzględnia czas niezbędny dla zachowania przez pozwanego terminu określonego w art. 47914 § 1 kpc.

§ 2272. 1. Oświadczenie organizacji podmiotów gospodarczych w przedmiocie wzięcia udziału w toczącym się postępowaniu może być złożone w formie pisma procesowego lub oświadczenia złożonego do protokołu. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu wymaga wyrażenia zgody przez podmiot gospodarczy będący stroną postępowania i zrzeszony w tej organizacji.

2. Od chwili dopuszczenia do udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, sąd doręcza tej organizacji zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych oraz, na wniosek, orzeczenia sądowe.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do organizacji podmiotów gospodarczych, które nie zgłaszają udziału w toczącym się postępowaniu, lecz ograniczają się do przedstawienia sądowi swego poglądu, wyrażonego w uchwale lub oświadczeniu ich należycie umocowanych organów.

§ 2273. 1. Fakt doręczenia stronie pisma procesowego w trybie określonym w art. 4799 § 1 kpc odnotowuje się w protokole rozprawy.

2. W wypadku ustalenia, że strona będąca adresatem pisma nie otrzymała go, sąd lub strona przeciwna zobowiązana jest do udostępnienia adresatowi tego pisma. Sąd może nakazać stronie przeciwnej ponowne bezzwłoczne doręczenie pisma wysłanego w trybie określonym w art. 4799 § 1 kpc stronie, która pisma tego nie otrzymała.

§ 2274. Wniosek w przedmiocie odbycia posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych i jego osnowa podlegają odnotowaniu w protokole rozprawy. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienia w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

§ 2275. W sprawie gospodarczej rozprawa powinna być tak przygotowana, aby sprawę można było rozpoznać na jednym posiedzeniu bez jej odraczania. Jeżeli okaże się to niemożliwe z powodu konieczności przeprowadzenia dowodów ujawnionych w toku posiedzenia, przed odroczeniem tego posiedzenia należy w miarę możliwości przeprowadzić postępowanie dowodowe przynajmniej w części, chyba że byłoby to oczywiście niecelowe.

§ 2276. 1. Wydając na posiedzeniu niejawnym wyrok lub wyrok zaoczny, sąd orzeka w składzie jednego sędziego.

2. Do wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym niezbędne jest uzyskanie stanowiska strony pozwanej, wyrażonego w odpowiedzi na pozew lub w innym piśmie procesowym.

3. Skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne w celu wydania wyroku nie może nastąpić po rozpoczęciu rozprawy, chyba że pozwany uznał powództwo.

4. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym doręcza się stronom wraz z pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych, a w szczególności o tym, że wniesienie rewizji od tego wyroku następuje na zasadach ogólnych, określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.",

f) § 358 otrzymuje brzmienie:

"§ 358. W postępowaniu karnym szczególnej troski w zakresie szybkości postępowania wymagają sprawy osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowanych, oskarżonych w stosunku do których zapadły wyroki skazujące na bezwzględną karę pozbawienia wolności, oraz oskarżonych w postępowaniu przyspieszonym.",

g) w § 371 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie uchylenia tymczasowego aresztowania w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art. 212 § 2 i art. 222 § 3 kpk) oraz w razie uznania bezpodstawności zatrzymania w wyniku rozpoznania zażalenia na zatrzymanie (art. 207a § 2 kpk).,

h) w § 404 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu wykonania wyroku skazującego na karę ograniczenia wolności sąd, który wydał wyrok w pierwszej instancji, przesyła odpis lub wypis wyroku ze wzmianką o wykonalności:

1) w wypadku orzeczenia wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w uspołecznionym zakładzie pracy lub orzeczenia skierowania skazanego do takiego zakładu w celu podjęcia tam pracy - wyznaczonemu przez wojewodę (prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Krakowa, Łodzi) zakładowi pracy, właściwemu według miejsca zamieszkania skazanego,

2) w wypadku orzeczenia wykonywania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne w instytucji użyteczności publicznej - instytucji wykonującej to orzeczenie,

3) w wypadku orzeczenia potrącenia wynagrodzenia za pracę - zakładowi pracy zatrudniającemu skazanego

- z pouczeniem o obowiązku zawiadomienia sądu o dacie rozpoczęcia wykonywania kary ograniczenia wolności oraz o obowiązkach określonych w art. 120 § 1 i 2 oraz art. 122 § 1 kkw. Zakład pracy lub instytucję użyteczności publicznej należy nadto pouczyć o prawie i warunkach złożenia wniosku o zwolnienie skazanego od odbywania reszty kary (art. 88 kk i art. 124 § 1 kkw)."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1989 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020