Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.

Dz.U.87.2.14
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 14 stycznia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowców pojazdów silnikowych.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 13 października 1983 r. w sprawie kierowców pojazdów silnikowych (Dz. U. Nr 59, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) E:

a) posiadanie prawa jazdy kategorii B, C lub D i co najmniej rocznej praktyki w kierowaniu pojazdami rodzajów wymienionych w posiadanym prawie jazdy lub

b) ukończenie szkoły, której program przewiduje uzyskanie prawa jazdy kategorii C i E, lub

c) ukończenie kursu programowego albo dokształcającego na kategorię prawa jazdy D i E w jednostkach komunikacji publicznej prowadzących szkolenie na własne potrzeby;",

2) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy "z wyjątkiem pojazdów straży pożarnej",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pojazdem samochodowym straży pożarnej uprzywilejowanym w ruchu może kierować osoba mająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz zaświadczenie o umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdu pożarniczego, wydane przez właściwą komendą straży pożarnych na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych.",

c) w ust. 3 po wyrazie "praktyki" dodaje się wyraz "zawodowej",
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do kierowania pojazdami określonymi w ust. 1 pkt 1 i 2, należącymi do jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, uprawnieni są:

1) funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej,

2) żołnierze i inne osoby pełniące służbę lub zatrudnione w resorcie spraw wewnętrznych

- upoważnieni do tego przez Ministra Spraw Wewnętrznych lub podległe mu właściwe organy.",

e) skreśla się ust. 5,
3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoba ubiegająca się o wydanie wtórnika prawa jazdy powinna zawiadomić o utracie lub zniszczeniu dokumentu właściwego naczelnika gminy na druku według ustalonego wzoru, do którego powinna dołączyć zaświadczenie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu spraw wewnętrznych albo komisariatu lub posterunku Milicji Obywatelskiej, że wymieniony wyżej dokument nie został zatrzymany, a w razie kradzieży dokumentu - potwierdzenie jednego z wyżej wymienionych organów przyjęcia zgłoszenia w tej sprawie."

4) w § 14 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) szkoła państwowa w celu prowadzenia szkolenia dla uczniów, słuchaczy lub studentów ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub T.",

5) w § 18 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Instruktorzy nie mający wymaganego wykształcenia i ukończonych 45 lat życia mogą być w dalszym ciągu zatrudnieni na dotychczasowym stanowisku, jeżeli posiadają wykształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku samochodowym i podjęli pracę w ośrodku szkolenia kierowców przed dniem 1 stycznia 1984 r."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020