Organizacja i zadania gminnej służby rolnej.

Dz.U.81.24.127
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 sierpnia 1981 r.
w sprawie organizacji i zadań gminnej służby rolnej.
Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 i art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139, z 1977 r. Nr 11, poz. 44 i z 1978 r. Nr 14, poz. 61 i Nr 31, poz. 130 oraz z 1980 r. Nr 4, poz. 8) zarządza się, co następuje:
§  1. Gminną służbę rolną stanowią zatrudnieni w urzędzie gminy kierownik gminnej służby rolnej, starsi inspektorzy, inspektorzy, młodsi inspektorzy, starsi referenci oraz referenci odpowiednich specjalności.
§  2. Wojewoda określa liczbę pracowników gminnej służby rolnej zatrudnionych w poszczególnych urzędach gmin.
§  3. Do gminnej służby rolnej należy realizacja zadań naczelnika gminy w dziedzinie rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa, a w szczególności:
1) opracowywanie planów społeczno-gospodarczych dotyczących rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa, budownictwa wiejskiego oraz organizowanie ich wykonania,
2) kontrola rolniczego użytkowania gruntów rolnych, w tym gruntów i nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi,
3) załatwianie spraw z zakresu:
a) produkcji roślinnej i zwierzęcej,
b) skupu i przetwórstwa rolno-spożywczego,
c) ochrony i rekultywacji gruntów,
d) regulowania własności gospodarstw rolnych, obrotu nieruchomościami rolnymi oraz przejmowania gospodarstw rolnych na własność Państwa (w zakresie określonym odrębnymi przepisami),
e) korzystania z wód i gruntów przyległych do wód, wykonywania, utrzymania i eksploatacji urządzeń wodnych oraz opłat, odszkodowań i należności z tego tytułu, a także nadzorowania działalności spółek wodnych,
f) ewidencji gruntów i numeracji porządkowej nieruchomości, rozgraniczania i podziału nieruchomości rolnych i leśnych oraz wykonywania usług geodezyjnych, dokumentacyjnych i kartograficznych,
g) gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Państwa, zadrzewień oraz łowiectwa, z zastrzeżeniem właściwości innych organów i jednostek, wynikającej z odrębnych przepisów,
h) budownictwa wiejskiego,
4) współdziałanie z organizacjami rolniczymi, spółdzielczymi i samorządowymi, działającymi na terenie gminy.
§  4. Wojewoda przeniesie w zbiorczym budżecie województwa z działu "administracja" do działu "rolnictwo" etaty i limity funduszu płac pracowników urzędów gmin, zatrudnionych przy realizacji zadań z dziedziny rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa.
§  5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) gminnej służbie rolnej - rozumie się przez to również służbę rolną terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
2) wojewodzie - rozumie się przez to również prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.
§  6. W części IV wykazu wydziałów (komórek organizacyjnych o innej nazwie) oraz referatów wchodzących w skład urzędów terenowych organów administracji państwowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 1979 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 14, poz. 92 i z 1980 r. Nr 5, poz. 10 oraz Nr 17, poz. 61), ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. referat handlu i usług".

§  7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zasad organizacji, zadań i wynagradzania gminnej służby rolnej (Dz. U. Nr 49, poz. 318).
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020