Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

Dz.U.79.9.56
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 38, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W czasie przebywania w polskiej strefie rybołówstwa morskiego obcy statek rybacki jest obowiązany do podnoszenia bandery oznaczającej przynależność państwową, a napisy identyfikacyjne statku powinny być utrzymane w należytym stanie, aby w każdym czasie mogły być odczytane ze statku lub samolotu kontrolnego.",

2) w § 6:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zezwolenie nie może być wydane statkom, których długość przekracza 30 m, oraz statkom mającym urządzenia do przetwarzania ryb na mączkę rybną; w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, zezwolenia mogą być wydane statkom o długości większej niż 30 m.",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie dyscyplin związanych z rybołówstwem morskim przez obce statki na obszarze polskiej strefy rybołówstwa morskiego, do czasu przyjęcia odpowiednich regulacji prawnomiędzynarodowych, wymaga uzyskania zgody Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.",

3) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obcy statek rybacki, niezależnie od sprawozdawczości przewidzianej w umowie międzynarodowej, powinien podawać codziennie drogą radiową informację o rejonie połowów, rodzaju stosowanego sprzętu, ilości złowionych w ciągu ostatniej doby ryb z podziałem na gatunki, prowadzić okresowy nasłuch radiowy i odpowiadać na każde wezwanie organów administracji morskiej i organów ochrony granic. Sposób nawiązywania łączności, przekazywania meldunków oraz godziny i częstotliwość prowadzenia nasłuchu określa właściwy urząd morski. Właściwy urząd morski, za zgodą Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, może w uzasadnionych wypadkach zwolnić obcy statek rybacki od niektórych wymagań określonych w niniejszym ustępie.",

4) w § 8:
a) w ust. 2 pkt 2 wyraz "wszystkich" zastępuje się wyrazem "pozostałych",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się przyłów śledzi mniejszych niż 16 cm, jeżeli nie stanowią one więcej niż 15% ciężaru wszystkich ryb śledziowatych w zaciągu.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W razie stwierdzenia w zaciągu większego niż dopuszczalny przyłowu ryb, które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych, statek rybacki powinien natychmiast zmienić sprzęt lub opuścić łowisko, przemieszczając się w rejon o wielkości przyłowu ryb w zaciągu zgodnej z ustalonymi normami.",

5) w § 9 wyrazy "przepisy rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "obowiązujące przepisy",
6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kontrola jest wykonywana przez organy ochrony granic i organy administracji morskiej przy użyciu statków, samolotów i śmigłowców.",

7) w § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obcy statek rybacki wezwany do zatrzymania się powinien zatrzymać się i stworzyć bezpieczne warunki do wejścia inspektora lub funkcjonariuszy organów ochrony granic na pokład statku, zgodnie z dobrą praktyką morską.",

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Kierownik obcego statku rybackiego przebywającego w polskiej strefie rybołówstwa morskiego jest obowiązany zezwolić na pobyt inspektora na pokładzie w czasie prowadzenia połowów w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.

2. W czasie przebywania inspektora na obcym statku rybackim kierownik tego statku powinien umożliwić inspektorowi dokonanie kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów i obserwacji prowadzonych połowów, a w szczególności:

1) udzielić inspektorowi niezbędnych wyjaśnień,

2) przedstawić do wglądu żądane dokumenty łącznie z dziennikiem połowowym,

3) umożliwić obejrzenie złowionych ryb i sprzętu połowowego zarówno na pokładzie, jak i pod pokładem statku,

4) umożliwić dokonanie wpisu do dziennika połowowego,

5) umożliwić korzystanie ze środków łączności oraz zapewnić pomoc przy przekazywaniu i otrzymywaniu depesz,

6) udzielić wszelkiej innej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli,

7) zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie w razie dłuższego pobytu inspektora na statku.",

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. O przeprowadzonej kontroli inspektor dokonuje wpisu do dziennika połowowego statku, a w razie stwierdzenia uchybień, sporządza ponadto protokół, który przedstawia do podpisu kierownikowi obcego statku. Kierownik tego statku może wnieść uwagi lub zastrzeżenia do treści protokołu. Inspektor jest obowiązany ustosunkować się niezwłocznie do zastrzeżeń w razie ich wniesienia."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.9.56

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i warunków uprawiania rybołówstwa przez obce statki rybackie w polskiej strefie rybołówstwa morskiego.
Data aktu: 14/04/1979
Data ogłoszenia: 08/05/1979
Data wejścia w życie: 08/05/1979