Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.

Dz.U.79.26.154
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 listopada 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania złotem i platyną.
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 oraz z 1971 r. Nr 12, poz. 115), w związku z § 1 ust. 3 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1974 r. w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali (Monitor Polski z 1974 r. Nr 17, poz. 104 i z 1977 r. Nr 35, poz. 172) oraz § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski z 1957 r. Nr 15, poz. 115 i z 1965 r. Nr 41, poz. 233) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1978 r. w sprawie gospodarowania złotem i platyną (Dz. U. Nr 21, poz. 93) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Skupu, przerobu i napraw wyrobów ze złota oraz skupu złomu złota, monet złotych i sztabek złota, będących w posiadaniu ludności, dokonują:

1) placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler" i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego,

2) placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro",

3) placówki handlowe i zakłady przemysłowe Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych sp. z o.o. "Veritas" oraz Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana".

2. Przerobu oraz napraw wyrobów ze złota i platyny, posiadanych przez ludność, z wyjątkiem przerobu na półfabrykaty używane w protetyce dentystycznej, mogą również dokonywać:

1) spółdzielnie pracy zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa probierczego, zatrudniające w zakładzie co najmniej jednego mistrza ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych,

2) rzemieślnicy mający uprawnienia do wykonywania złotnictwa ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych oraz dyplom mistrza w tym rzemiośle.

3. Skupu, przerobu i napraw wyrobów z platyny oraz skupu złomu platyny, będących w posiadaniu ludności, mogą dokonywać wyłącznie placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler", wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego i placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".

4. Jednostki uprawnione do przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota i platyny mogą dodawać złoto i platynę w usługach jubilerskich, w ilościach ustalanych przez Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".;

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Wyroby ze złota i platyny, monety złote i sztabki złota oraz złom tych metali, nabyte w drodze skupu od ludności przez placówki handlowo-usługowe i zakłady przemysłowe wymienione w § 10, podlegają odprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu.

2. Po dokonanym komisyjnie wyłączeniu wyrobów ze złota lub platyny stanowiących dobra kultury, nie uszkodzonych oryginalnych monet złotych oraz sztabek złota Narodowy Bank Polski odprzedaje Kombinatowi Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" pozostałe wyroby, monety, złom tych metali oraz taką ilość kruszcu złota, jaka jest zawarta w wyłączonych monetach i sztabkach, do przetopu na wyroby biżuteryjne."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020