Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.

Dz.U.79.24.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 października 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podatków obrotowego i dochodowego.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 338 i z 1976 r. Nr 40, poz. 232) oraz art. 13 i art. 20 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339 i z 1976 r. Nr 40, poz. 231) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1976 r. w sprawie podatków obrotowego i dochodowego (Dz. U. z 1976 r. Nr 42, poz. 255 i z 1978 r. Nr 11, poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w zakresie przemysłu gastronomicznego, z wyjątkiem obrotów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu - w wysokości 4%",

b) w pkt 5 wyrazy "w pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "w pkt 1-4a";
2) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Koszt nabycia rzeczy i praw majątkowych dla celów opodatkowania dochodu z ich sprzedaży ustala się, jak następuje:

1) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze darowizny albo zasiedzenia - w wysokości wartości przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, a jeżeli nabycie było wolne od opodatkowania - w wysokości wartości ustalonej przez właściwy organ, tak jakby to nabycie podlegało opodatkowaniu,

2) jeżeli nabycie rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w inny sposób - w wysokości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.

2. Jeżeli koszt nabycia nieruchomości budynkowych lub ich części, ustalony w sposób określony w ust. 1, łącznie z wartością nakładów trwale zwiększających lub ulepszających ich substancję jest niższy od wartości ustalonej dla celów obowiązkowego ubezpieczenia od ognia w dniu sprzedaży, za koszt nabycia lub wybudowania przyjmuje się wartość ustaloną dla celów obowiązkowego ubezpieczenia.

3. Nie ustala się dochodu:

1) ze sprzedaży nieruchomości budynkowych lub ich części oraz ze zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, nabytych przed okresem 5 lat, a także ze sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych przed okresem 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie),

2) ze sprzedaży nabytych od Państwa lokali mieszkalnych lub zbycia spółdzielczego prawa do lokalu, jeżeli sprzedaż (zbycie) była uzasadniona koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie nowego budynku lub prawa do lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia sprzedaży (zbycia).

4. Przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych zmniejsza się koszty ich nabycia lub wytworzenia o wartość odpisów na zużycie za okres po dniu 31 grudnia 1976 r., z wyjątkiem wypadków, gdy ustalenie wartości z dnia nabycia nastąpiło w sposób określony w ust. 2.

5. Podatek dochodowy od dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych lub ich części oraz ze zbycia spółdzielczego prawa do lokalu ustala się w sposób następujący:

1) dochodu z tego tytułu nie łączy się z dochodami z innych źródeł podlegających podatkowi dochodowemu,

2) nadwyżkę dochodu ponad kwotę wolną od podatku dzieli się przez liczbę pełnych lat, jakie upłynęły od dnia nabycia do dnia sprzedaży (zbycia),

3) podatek od części nadwyżki przypadającej na jeden pełny rok oblicza się według skali określonej w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym, a następnie ustala się stopę procentową tak obliczonej kwoty podatku w stosunku do tej części nadwyżki,

4) stopę procentową podatku ustaloną w sposób określony w pkt 3 stosuje się do całej nadwyżki dochodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych lub ich części oraz zbycia spółdzielczego prawa do lokalu.

6. Liczbę pełnych lat, o których mowa w ust. 5 pkt 2, ustala się przez podzielenie przez 12 okresu posiadania nieruchomości (prawa do lokalu), licząc od miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, do miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż (zbycie).";

3) w § 8:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) z usług przewozowych, z wyjątkiem przewozu osób, wykonywanych osobiście albo z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników; jednak w razie wykonywania usług przewozowych z użyciem pojazdu mechanicznego zwolnienie dotyczy wyłącznie przewozu płodów rolnych z pola do zagrody lub z zagrody do punktu skupu na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych",

b) w ust. 1 pkt 17 po wyrazie "prowadzenia" dodaje się wyrazy "na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy terenowy organ administracji państwowej",
c) w ust. 1 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) z wykonywania przez emerytów i rencistów osobiście niektórych rodzajów usług dla ludności na podstawie zaświadczenia właściwego organu",

d) w ust. 2 skreśla się wyrazy "obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej";
4) w § 9:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywania działalności w zakresie przemysłu gastronomicznego bez sprzedaży napojów zawierających alkohol, z wyjątkiem piwa",

b) w ust. 2 pkt 2 wyrazy "prowadzące zakłady gastronomiczne" zastępuje się wyrazami "wykonujące działalność w zakresie przemysłu gastronomicznego",
c) w ust. 2 pkt 3 wyrazy "prowadzenia zakładów gastronomicznych czynnych sezonowo - 180.000 zł, a czynnych przez cały rok 270.000 zł" zastępuje się wyrazami "wykonywania działalności w zakresie przemysłu gastronomicznego sezonowo - 180.000 zł, a w okresie całego roku 270.000 zł".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 1979, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a), który stosuje się poczynając od roku podatkowego 1980.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020