Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Sofia.1979.02.01.

Dz.U.79.23.133
UMOWA
miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Sofii dnia 1 lutego 1979 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 lutego 1979 roku została podpisana w Sofii Umowa miedzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii o współpracy kulturalnej i naukowej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Ludowej Republiki Bułgarii,

działając zgodnie z celami i zasadami Układu między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisanego w Sofii dnia 6 kwietnia 1967 roku,

dążąc do dalszego rozszerzania i pogłębiania tradycyjnej przyjaźni i stosunków braterskiej współpracy we wszystkich dziedzinach między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii w oparciu o zasady marksizmu-leninizmu i internacjonalizmu socjalistycznego oraz historyczne doświadczenia realizacji idei Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej,

przekonane, że współpraca kulturalna i naukowa sprzyja wzbogacaniu kultur narodowych obu krajów, odgrywa ważną rolę w dalszym zbliżaniu narodów polskiego i bułgarskiego, przyczynia się do wszechstronnego prezentowania ich dorobku za granicą oraz służy umacnianiu wspólnoty państw socjalistycznych,

opierając się na wynikach wieloletniej współpracy kulturalnej i naukowej między obu Państwami oraz na pozytywnych doświadczeniach uzyskanych w toku realizacji Umowy o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisanej w Sofii dnia 3 października 1966 roku,

uwzględniając zasady i postanowienia Aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, postanowiły zawrzeć niniejszą umowę i uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1. Umawiające się Strony będą popierać i rozwijać wszechstronną współpracę w dziedzinach kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty, prasy, radia, telewizji, kinematografii, ochrony zdrowia, turystyki, kultury fizycznej i sportu.
2. Umawiające się Strony będą konsekwentnie dążyć do dalszego doskonalenia współpracy w wymienionych dziedzinach, zwracając szczególną uwagę na podnoszenie jej efektywności.
3. Współpraca ta będzie realizowana w szczególności w drodze bezpośrednich kontaktów między odpowiednimi ministerstwami i urzędami centralnymi, instytucjami i organizacjami oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk, jak również podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń.
Artykuł  2

Każda z Umawiających się Stron będzie podejmować niezbędne kroki w celu dalszego upowszechniania wiedzy o historii, życiu współczesnym, osiągnięciach i perspektywach w budownictwie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego drugiego Państwa, w szczególności przez odpowiednie informacje w podręcznikach szkolnych, wydawnictwach encyklopedycznych i innych publikacjach, a także w środkach masowego przekazu.

Artykuł  3

Umawiające się Strony będą realizować współpracę w dziedzinach kultury i sztuki w szczególności przez:

a) wspólne opracowywanie aktualnych problemów kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ideowo-artystycznego i estetycznego wychowania społeczeństwa,
b) tłumaczenie i wydawanie dziel literackich, artystycznych i prac naukowych drugiego kraju,
c) wszechstronną wymianę w dziedzinie teatru, muzyki i sztuki filmowej,
d) rozwijanie wszechstronnego współdziałania w dziedzinie wydawnictw, poligrafii i obrotu książkami,
e) organizowanie wystaw artystycznych i fotograficznych oraz wystaw książek,
f) wymianę doświadczeń w dziedzinie muzealnictwa i bibliotekarstwa,
g) wymianę doświadczeń w dziedzinie kształcenia kadr oraz w odniesieniu do programów szkół artystycznych,
h) wzajemne informowanie się na temat rozwoju materialnej bazy kultury.
Artykuł  4

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy między akademiami nauk oraz między innymi instytucjami i organizacjami naukowymi obu krajów.

Współpraca ta realizowana będzie w szczególności przez:

a) specjalizację i kooperację w odniesieniu do wybranych tematów badań naukowych,
b) wspólne opracowywanie wybranych tematów badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie problematyki ideologicznej i nauk społecznych,
c) przygotowywanie i publikowanie wspólnych prac naukowych, publikowanie prac naukowców drugiego kraju oraz wymianę informacji o działalności naukowo-badawczej,
d) wymianę pracowników naukowych i specjalistów w celu prowadzenia badań naukowych, wymiany doświadczeń, udziału w różnego rodzaju spotkaniach naukowych oraz wygłaszania odczytów i referatów.
Artykuł  5

Umawiające się Strony będą realizować współpracę w dziedzinach szkolnictwa wyższego i oświaty w szczególności przez:

a) wymianę informacji na temat efektywnych metod kształcenia i wychowania, w szczególności w zakresie systemu szkolenia kadr naukowych, a także wymianę pracowników naukowych oraz specjalistów w celu wspólnego opracowywania wybranych problemów z zakresu szkolnictwa wyższego i oświaty oraz przeprowadzanie konsultacji i koordynowanie wysiłków w dziedzinie rozwiązywania zagadnień intensyfikacji kształcenia i produkcji pomocy naukowych,
b) wymianę doświadczeń w zakresie ideowego wychowania młodzieży i rozwoju jej twórczych możliwości,
c) wymianę pracowników naukowych, wykładowców, nauczycieli, doktorantów, stażystów i studentów,
d) wymianę grup studenckich i grup uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych w celu odbywania praktyk zawodowych i udziału w młodzieżowych akcjach pracy,
e) wymianę literatury naukowo-pedagogicznej, pomocy naukowych i filmów oświatowych oraz współdziałanie między naukowymi i dydaktycznymi wydawnictwami i redakcjami czasopism i dzienników,
f) uzgadnianie materiału naukowego zawartego w podręcznikach szkolnych z zakresu literatury, historii i geografii w działach dotyczących obu krajów oraz okazywanie pomocy w opracowywaniu materiału naukowego o drugim kraju, włączając powoływanie, w razie konieczności, komisji mieszanych dla wykonania tych zadań.
Artykuł  6

Umawiające się Strony będą popierać nauczanie i popularyzowanie języka drugiej Strony w szkołach wyższych i innych placówkach kulturalno-oświatowych, a także wymianę wykładowców języka i literatury, specjalistów-językoznawców, kształcenie tłumaczy literatury drugiego kraju, wymianę niezbędnych pomocy naukowych, organizowanie kursów, lektoratów i seminariów językowych oraz podejmowanie wspólnych prac naukowo-badawczych w zakresie języka, literatury, historii i geografii drugiego kraju.

Artykuł  7

Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy między agencjami prasowymi, redakcjami dzienników i czasopism, stowarzyszeniami dziennikarzy, a także wymianę dziennikarzy oraz wymianę informacji, artykułów prasowych i materiałów fotograficznych.

Artykuł  8

Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośredniej współpracy między komitetami do spraw radia i telewizji obu Państw, ułatwiać wymianę programów radiowych i telewizyjnych oraz wizyt przedstawicieli tych instytucji.

Artykuł  9

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia.

Artykuł  10

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Artykuł  11

Umawiające się Strony będą popierać rozwój współpracy w dziedzinach objętych niniejszą umową między organizacjami związkowymi, młodzieżowymi, kobiecymi i spółdzielczymi, stowarzyszeniami upowszechniania wiedzy i innymi organizacjami społecznymi, a także województwami (okręgami) i miastami obu krajów.

Artykuł  12
1. Umawiające się Strony będą popierać rozwój i rozszerzanie współpracy między instytucjami archiwalnymi obu Państw.
2. Umawiające się Strony będą ułatwiać – zgodnie ze swymi przepisami – obywatelom drugiej Strony korzystanie z materiałów archiwalnych.
Artykuł  13

Umawiające się Strony będą popierać działalność Polskiego Ośrodka Informacji i Kultury w Sofii i Bułgarskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie.

Artykuł  14

Umawiające się Strony będą informowały się wzajemnie o organizowanych w obu Państwach kongresach, konferencjach, festiwalach, konkursach, wystawach i innych imprezach o charakterze międzynarodowym oraz będą popierały udział w tych przedsięwzięciach przedstawicieli drugiego Państwa.

Artykuł  15
1. Umawiające się Strony będą wymieniać informacje o swoich doświadczeniach we współpracy międzynarodowej w dziedzinach objętych niniejszą umową oraz będą koordynować, w miarę możliwości, swoją działalność na forum międzynarodowym.
2. Umawiające się Strony będą popierać dalsze doskonalenie i koordynację wielostronnej współpracy kulturalnej i naukowej między państwami wspólnoty socjalistycznej.
Artykuł  16
1. Umawiające się Strony będą uzgadniać w celu realizacji niniejszej umowy pięcioletnie plany współpracy kulturalnej i naukowej, które będą także określać warunki finansowe tej współpracy.
2. Ministerstwa i urzędy centralne oraz instytucje i organizacje realizujące postanowienia niniejszej umowy i pięcioletnich planów jej realizacji mogą zawierać między sobą porozumienia wykonawcze.
Artykuł  17

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa o współpracy kulturalnej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii, podpisana w Sofii dnia 3 października 1966 roku.

Artykuł  18

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.

Artykuł  19

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres dziesięciu lat i ulega automatycznemu przedłużaniu każdorazowo na okres pięcioletni, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

Sporządzono w Sofii dnia 1 lutego 1979 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i bułgarskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 14 lipca 1979 roku.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.23.133

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Sofia.1979.02.01.
Data aktu: 01/02/1979
Data ogłoszenia: 05/10/1979
Data wejścia w życie: 06/09/1979