Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.79.21.122
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1975 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 1975 r. Nr 46, poz. 241, z 1976 r. Nr 13, poz. 76, z 1977 r. Nr 26, poz. 111 i z 1978 r. Nr 13, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 pkt 9 po wyrazach "w formie ryczałtu" dodaje się wyrazy "oraz od wniosku o wydanie emerytom i rencistom zaświadczeń uprawniających do prowadzenia działalności usługowej na warunkach określonych w przepisach o prowadzeniu działalności usługowej przez emerytów i rencistów";
2) w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) o wydanie wizy - składane przez cudzoziemca zwolnionego od opłaty skarbowej za wizę";

3) w § 34 ust. 3 po wyrazie "rzemiosła" dodaje się wyrazy "lub działalności usługowej";
4) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

"§ 35a. Opłata skarbowa za:

1) zezwolenie na prowadzenie statku zarejestrowanego za granicą po śródlądowych drogach wodnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej bez obowiązku pilotażu wynosi ...............................................................4.300 zł;

2) zezwolenie na uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez statek zarejestrowany za granicą wynosi ...........................................................................................11.550 zł";

5) w § 44 ust. 2:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "jak również przeniesienie spółdzielczego prawa do lokalu w drodze zamiany między członkami spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, lecz tylko do wysokości wartości spółdzielczego prawa do lokalu o niższej wartości";
b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) przeniesienie przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych własności rzeczy ruchomych na rzecz spółdzielni jako wkładów w naturze;

7) przeniesienie praw majątkowych do urządzeń i budowli wzniesionych na terenie pracowniczych ogrodów działkowych oraz znajdujących się na terenie tych ogrodów składników roślinnych.";

6) w § 48 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przy zamianie nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu na inną nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, a także przy zamianie praw majątkowych albo rzeczy tego samego rodzaju - różnica wartości".;

7) w § 49 ust. 1 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem: sprzedaży rzeczy przeznaczonych na eksport, sprzedaży towarów rynkowych na rzecz jednostek handlu uspołecznionego, sprzedaży odpadków przez zawodowych zbieraczy, sprzedaży opakowań i surowców wtórnych przez osoby prowadzące punkty skupu, sprzedaży wytworów gospodarstwa rolnego oraz usług transportowych świadczonych przez rolników ...................................................................................................... 2%";

8) w § 58 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Opłatę skarbową określoną w ust. 1 obniża się o 75%, jeżeli wystawcą weksla jest osoba prowadząca punkt sprzedaży detalicznej, placówkę gastronomiczną albo zakład usługowy na podstawie umowy na warunkach zlecenia, a przedmiotem zabezpieczenia są przejmowane od jednostki gospodarki uspołecznionej zapasy towarowe, wyposażenie oraz inne składniki majątkowe, tych punktów, placówek lub zakładów."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020