Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.

Dz.U.68.6.36
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Na podstawie art. 38 ust. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. z 1961 r. Nr 37, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 maja 1960 r. w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego (Dz. U. Nr 26, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 104 ust. 1 skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje się wyrazy "stosunkowe i stałe";
2) w § 105:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Od wniosku o rozpoznanie sporu w postępowaniu zwykłym lub upominawczym, od roszczenia wzajemnego, od odwołania, z wyjątkiem odwołania od orzeczenia wstępnego, odrzucającego wniosek lub zawieszającego postępowanie, pobiera się opłaty stosunkowe w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.";

b) dodaje się nowy przepis oznaczony jako ust. 2 w brzmieniu:

"2. Opłata stosunkowa wynosi:

1) przy wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia do 30.000 zł włącznie - 3%, nie mniej jednak niż 300 złotych,

2) przy wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia ponad 30.000 zł - od pierwszych 30.000 zł 900 zł, a od nadwyżki 1%.";

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3, a liczbę "300" w tym przepisie zastępuje się liczbą "1.000";
d) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4, a liczbę "100" w tym przepisie zastępuje się liczbą "200".
§  2. Wnioski i pisma podlegające opłacie arbitrażowej, wniesione do komisji arbitrażowych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, podlegają opłacie według przepisów dotychczasowych.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1968 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.6.36

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i trybu postępowania arbitrażowego.
Data aktu: 28/02/1968
Data ogłoszenia: 05/03/1968
Data wejścia w życie: 01/04/1968