Określenie przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury.

Dz.U.68.4.23
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1968 r.
w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury.
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:
§  1. Osobom uprawnionym do górniczej emerytury na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19), zwanej dalej "ustawą", które nie przekroczyły 60 lat życia oraz wykonują prace określone w art. 2 ust. 1 pkt 1-9 ustawy, wypłaca się w czasie wykonywania tych prac:
1) 55% górniczej emerytury, jeżeli podstawa wymiaru emerytury nie przekracza 3.000 zł,
2) 50% górniczej emerytury, nie mniej jednak niż 1.350 zł, jeżeli podstawa wymiaru emerytury przekracza 3.000 zł,

z tym że kwota wypłacanej emerytury nie może przekraczać 1.600 zł, a wraz z dodatkiem z tytułu odznaczenia określonym w art. 23 ustawy - 2.000 zł.

§  2. Posiadanie przez osobę uprawnioną do górniczej emerytury dochodów z innych źródeł poza pracą nie stanowi przeszkody do pobierania górniczej emerytury w kwocie wynikającej z przepisu § 1.
§  3. W stosunku do osób, które w dniu 31 grudnia 1967 r. uprawnione były do górniczych rent starczych i korzystały z prawa do pobierania części tej renty w czasie wykonywania prac górniczych, przepis § 1 stosuje się z tym zastrzeżeniem, że kwota części górniczej emerytury przypadająca do wypłaty nie może być niższa od kwoty części górniczej renty starczej, jaka wypłacana była na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1968 r.
§  4. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r w sprawie określenia przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie wypłaty tylko w części górniczej renty starczej (Dz. U. Nr 26, poz. 112).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.4.23

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie przypadków, w których w czasie wykonywania zatrudnienia przez górników następuje zawieszenie tylko części górniczej emerytury.
Data aktu: 08/02/1968
Data ogłoszenia: 12/02/1968
Data wejścia w życie: 12/02/1968, 01/01/1968