Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją Nr 2101 (XX). Genewa.1965.12.20.

Dz.U.68.30.197
POPRAWKA DO ARTYKUŁU 109 KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 grudnia 1965 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych.

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona poprawka jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 22 kwietnia 1967 r.

Przekład.

REZOLUCJA 2101 (XX) PRZYJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE

Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Ogólne,

zważywszy, że do Karty Narodów Zjednoczonych zostały wprowadzone poprawki przewidujące, że liczba członków Rady Bezpieczeństwa, ustalona w artykule 23, powinna być powiększona z jedenastu do piętnastu i że uchwały Rady Bezpieczeństwa powinny być podejmowane, zgodnie z artykułem 27, większością głosów dziewięciu członków zamiast siedmiu,

zważywszy, że poprawki te powodują konieczność zmiany również artykułu 109 Karty,

1) postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty Narodów Zjednoczonych, następującą poprawkę do Karty i przedłożyć ją do ratyfikacji państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych:

W artykule 109 ustęp 1 wyraz "siedmiu" w pierwszym zdaniu zastępuje się wyrazem "dziewięciu";

2) wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania powyższej poprawki zgodnie z ich procedurą konstytucyjną, w możliwie najbliższym terminie.

1404-ta sesja plenarna

20 grudnia 1965 roku.

Zmiany w prawie

Rząd wzmacnia udział młodzieży w życiu publicznym, więcej zadań młodzieżowych rad

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel rządowego projektu zmian w ustawach samorządowych. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Ustawa o służbie zagranicznej podpisana przez prezydenta

Ustawa o służbie zagranicznej została podpisana przez prezydenta. Zgodnie z nią powołany ma być szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych oraz ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 02.03.2021
Nowe etykiety energetyczne na sprzęcie AGD już obowiązują

Od 1 marca zaczynają obowiązywać przepisy nakazujące stosować nowe etykiety energetyczne informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, pralkę czy telewizor. Znikają klasy A+++, A++, A+, pojawią się natomiast nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

Krzysztof Sobczak 01.03.2021
Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.30.197

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją Nr 2101 (XX). Genewa.1965.12.20.
Data aktu: 20/12/1965
Data ogłoszenia: 09/08/1968
Data wejścia w życie: 12/06/1968