Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją Nr 2101 (XX). Genewa.1965.12.20.

Dz.U.68.30.197
POPRAWKA DO ARTYKUŁU 109 KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) dnia 20 grudnia 1965 r.
Przekład.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 grudnia 1965 roku została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją nr 2101 (XX) Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych.

Po zaznajomieniu się z powyższą poprawką Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona poprawka jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 22 kwietnia 1967 r.

Przekład.

REZOLUCJA 2101 (XX) PRZYJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE

Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Ogólne,

zważywszy, że do Karty Narodów Zjednoczonych zostały wprowadzone poprawki przewidujące, że liczba członków Rady Bezpieczeństwa, ustalona w artykule 23, powinna być powiększona z jedenastu do piętnastu i że uchwały Rady Bezpieczeństwa powinny być podejmowane, zgodnie z artykułem 27, większością głosów dziewięciu członków zamiast siedmiu,

zważywszy, że poprawki te powodują konieczność zmiany również artykułu 109 Karty,

1) postanawia przyjąć, zgodnie z artykułem 108 Karty Narodów Zjednoczonych, następującą poprawkę do Karty i przedłożyć ją do ratyfikacji państwom członkowskim Narodów Zjednoczonych:

W artykule 109 ustęp 1 wyraz "siedmiu" w pierwszym zdaniu zastępuje się wyrazem "dziewięciu";

2) wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania powyższej poprawki zgodnie z ich procedurą konstytucyjną, w możliwie najbliższym terminie.

1404-ta sesja plenarna

20 grudnia 1965 roku.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.30.197

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Poprawka do artykułu 109 Karty Narodów Zjednoczonych, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Rezolucją Nr 2101 (XX). Genewa.1965.12.20.
Data aktu: 20/12/1965
Data ogłoszenia: 09/08/1968
Data wejścia w życie: 12/06/1968