Określenie mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.

Dz.U.66.38.230
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 1966 r.
w sprawie określenia mienia rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które nie podlega egzekucji sądowej.
Na podstawie art. 1064 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1. Jeżeli egzekucja sądowa skierowana jest przeciwko rolniczej spółdzielni produkcyjnej, poza wyłączeniem spod egzekucji wynikającym z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, nie podlega egzekucji również mienie określone w niniejszym rozporządzeniu.
§  2. Nie podlegają egzekucji:
1) w zakresie środków trwałych:
a) nieruchomości oraz wyposażenie wewnętrzne budynków i budowli, a także materiały budowlane związane z realizacją przez spółdzielnię jej planu gospodarczego w bieżącym i następnym roku gospodarczym,
b) mechaniczne środki pociągowe i transportowe, maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze,
c) środki pieniężne Funduszu Rozwoju Rolnictwa,
d) środki pieniężne funduszu zasobowego i funduszu amortyzacyjnego w wysokości niezbędnej na pokrycie przypadających w danym roku do zapłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych, rat z tytułu opłat melioracyjnych i elektryfikacyjnych, rat na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu robót i dostaw inwestycyjnych, chyba że egzekucja wszczęta została na wniosek jednostek, których zobowiązania te dotyczą;
2) w zakresie środków obrotowych:
a) zboże i inne ziemiopłody oraz nawozy - w ilościach określonych w planie gospodarczym dla zagospodarowania gruntów zespołowych, niezbędne na dany rok gospodarczy środki ochrony roślin oraz opał i paliwo dla celów produkcji na okres co najmniej 6 miesięcy,
b) pasze i ściółka na okres do najbliższych zbiorów - w ilościach niezbędnych dla inwentarza żywego określonego w pkt 4, jak również dla tego inwentarza żywego, do którego, pomimo braku przeszkód, egzekucja nie będzie skierowana,
c) materiał nasienny przeznaczony na wymianę sąsiedzką w rozmiarze wynikającym z planu gospodarczego gromady oraz płody rolne na pokrycie zobowiązań z tytułu obowiązkowych dostaw,
d) części zapasowe (wymienne) oraz surowce i półfabrykaty służące do wytwarzania części wymiennych do maszyn, urządzeń i narzędzi, jak również inne materiały służące do utrzymywania tych maszyn i urządzeń w sprawności technicznej,
e) produkty i płody rolne w ilości niezbędnej na pokrycie należności w naturze, przysługujących w danym roku obrachunkowym członkom spółdzielni i innym osobom z tytułu członkostwa lub pracy w spółdzielni,
f) w razie braku produktów i materiałów określonych pod lit. a), b), d) i e) - pieniężne środki obrotowe w wysokości potrzebnej na zakup tych produktów i materiałów;
3) środki pieniężne funduszu socjalno-kulturalnego w części przeznaczonej na dopłaty do rent inwalidzkich i starczych dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i domowników tych członków, dopłaty do rent rodzinnych dla pozostałych po nich członków rodzin oraz na opłacenie kosztów leczenia członków spółdzielni, domowników tych członków oraz ich rodzin;
4) zwierzęta hodowlane (zarodowe i reprodukcyjne) wraz z ich potomstwem, jak również zwierzęta produkcyjne i pociągowe zaliczone w księgach inwentarzowych do stada podstawowego oraz ich potomstwo w okresie odchowu, który trwa dla koni 5 miesięcy, dla bydła 4 miesiące, dla owiec 3 miesiące, a dla trzody chlewnej 2 miesiące, bez względu na to, czy zaliczone są do środków trwałych, czy do środków obrotowych.
§  3. Jeżeli na pokrycie egzekwowanych zobowiązań rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie wystarczają środki podlegające egzekucji, właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej rady narodowej w mieście wyłączonym z województwa) po zasięgnięciu opinii właściwego związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych może na wniosek wierzyciela wyrazić zgodę na poddanie egzekucji również tych spośród wyłączonych środków obrotowych, których zmniejszenie stosunkowo nieznacznie obniży dochodowość gospodarstwa i nie pozbawi spółdzielni możliwości przywrócenia poprzedniego poziomu produkcji w następnym roku gospodarczym.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020