Utworzenie Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dz.U.64.34.219
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 września 1964 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Na podstawie art. 6 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Tworzy się w województwie kieleckim Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - dla okręgów Sądów Powiatowych: w Ostrowcu Świętokrzyskim (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Opatowie), w Lipsku, w Sandomierzu i w Starachowicach (łącznie z Wydziałem Zamiejscowym w Iłży).
§  2. Tracą moc:
1) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej okręgów Sądów Powiatowych w Sandomierzu i w Starachowicach,
2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1957 r. w sprawie utworzenia Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Wydziału Zamiejscowego w Opatowie Sądu Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. U. Nr 36, poz. 153).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.
1 Z dniem 30 czerwca 1967 r. § 1 utracił moc w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Iłży, zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1967 r. w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Iłży Sądu Powiatowego w Starachowicach (Dz.U.67.16.77).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020