Zmiana granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.

Dz.U.64.21.140
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 maja 1964 r.
w sprawie zmiany granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Do miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim, włącza się:
1) z gromady Gołąb w powiecie puławskim, województwie lubelskim, obszar lasów państwowych o powierzchni 880 ha. Nowa granica miasta Puław i gromady Gołąb biegnie od północno-zachodniego narożnika granicy miasta, położonego na osi koryta Wisły, środkiem głównego nurtu rzeki w kierunku północnym do połączenia prawej odnogi Wisły z głównym nurtem, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą prostopadle do szosy Puławy-Dęblin, którą przecina, skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnim brzegiem tejże szosy do przecięcia się z osią duktu leśnego, skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie duktem przez las państwowy do przecięcia się ze wschodnią granicą pasa toru kolejowego PKP z Puław do Dęblina, skąd skręca w kierunku północno-zachodnim i wschodnim brzegiem toru kolejowego dobiega do narożnika granic terenów fabryki azotów i lasów państwowych; od tego narożnika granica biegnie w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim granicą terenów fabryki azotów i lasów państwowych do zetknięcia się z dotychczasową granicą miasta na rzece Kurówce,
2) z gromady Końskowola w powiecie puławskim, województwie lubelskim, część obszarów wsi Rudy o pow. 96 ha. Nowa granica miasta Puław i gromady Końskowola na odcinku wsi Rudy biegnie od punktu położonego na południowym brzegu lasu państwowego, w odległości 500 m od styku ulicy wsi Rudy z lasem, skąd biegnie w kierunku południowym, omijając od strony wschodniej istniejącą stację redukcyjną sieci energetycznej, przez grunty wsi Rudy, przecina szosę Lublin-Puławy i w odległości 400 m na południe od tej szosy skręca w kierunku zachodnim do torów kolejowych i dobiega do dotychczasowych granic miasta i gromady Końskowola.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1964 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.21.140

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Data aktu: 21/05/1964
Data ogłoszenia: 17/06/1964
Data wejścia w życie: 31/12/1964