Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Dz.U.58.3.9
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1957 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.
Na podstawie art. 50 ust. 3 i w związku z art. 52 ust. 6 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. z 1947 r. Nr 21, poz. 84, z 1950 r. Nr 7, poz. 78 i z 1953 r. Nr 46, poz. 225) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników (Dz. U. Nr 26, poz. 155) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ponadto podlegają egzekucji:

1) wierzytelności z tytułu dostaw obowiązkowych i kontraktacyjnych do wysokości 25% należności brutto za dostarczony towar,

2) wynagrodzenia za pracę najemną rolników w wysokości 1/5, gdy wynagrodzenia te nie przekraczają kwoty 1.200 zł miesięcznie, przy czym suma 500 zł zawsze jest wolna od egzekucji. Jeżeli dłużnik otrzymuje miesięcznie powyżej 1.200 zł, egzekucji podlega ponadto połowa kwoty przekraczającej 1.200 zł.";

2) w § 2 skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz skreśla się ust. 2 i 3, a w dotychczasowym ust. 1 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) trzoda chlewna, kontraktowana, jeżeli waga nie odpowiada warunkom handlowym, a termin dostawy nie upłynął bądź nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,

12) 1 parnik, 1 uprząż na każdego posiadanego konia.";

3) wprowadza się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Nadwyżki inwentarza żywego ponad ilości wymienione w art. 50 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i w § 2 niniejszego rozporządzenia podlegają zajęciu. Jeżeli zajęty inwentarz jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa rolnego, dalsze czynności egzekucyjne mogą nastąpić po wyrażeniu na nie zgody przez prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej. Jeżeli prezydium rady narodowej uchwali, aby pozostawić dłużnikowi część zajętego inwentarza, wówczas pasza i ściółka, niezbędne dla tego inwentarza do czasu najbliższych zbiorów, nie podlegają egzekucji.";

4) paragrafy oznaczone dotychczas numeracją 3-13 otrzymują kolejną numerację 4-14.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1958.3.9

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.
Data aktu: 09/11/1957
Data ogłoszenia: 11/01/1958
Data wejścia w życie: 11/01/1958