Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.

Dz.U.55.7.43
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 3 lutego 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/E-02000 Urządzenia elektryczne.

Napięcia znamionowe.

12 czerwca 1954 r.
2 54/E-11100 Maszyny elektryczne.

Pręty miedziane do wyrobu wycinków komutatorów.

13 lipca 1954 r.
3 54/E-80400 Maszyny elektryczne.

Czopy końcowe wałów walcowe.

13 lipca 1954 r.
4 E-80401 Maszyny elektryczne.

Kołnierze.

Typy i wymiary.

30 października 1952 r. ze zmianą z dnia 25 czerwca 1954 r.
5 54/E-80402 Maszyny elektryczne.

Czopy końcowe wałów stożkowe.

13 lipca 1954 r.
6 54/T-02001 Kondensatory elektryczne stałe.

Pojemności znamionowe.

25 czerwca 1954 r.
7 54/T- 02050 Oporniki niedrutowe stałe.

Oporności znamionowe.

25 czerwca 1954 r.
8 54/T-84000 Urządzenia radiofoniczne sterownicze.

Czopy końcowe wałków.

23 czerwca 1954 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/E-01120 Trakcja elektryczna.

Tabor.

Oznaczenia układów osi elektrowozów.

17 lipca 1954 r.
2 54/E-01211 Łączniki elektroenergetyczne.

Symbole graficzne.

17 lipca 1954 r.
3 E-01220 Sieci elektroenergetyczne.

Symbole graficzne.

19 lipca 1952 r.
4 E-01221 Instalacje elektryczne wnętrzowe.

Symbole graficzne.

19 lipca 1952 r.
5 T-01202 Przetworniki elektroakustyczne.

Symbole graficzne.

22 grudnia 1952 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) wykonywać urządzeń elektrycznych objętych normą wymienioną w § 1 lp. 1 na napięcia znamionowe inne, niż przewiduje ta norma;
2) wykonywać prętów miedzianych do wyrobu wycinków komutatorów maszyn elektrycznych niezgodnych z wymaganiami normy wymienionej w § 1 lp. 2;
3) wykonywać czopów końcowych wałów walcowych i czopów końcowych wałów stożkowych do maszyn elektrycznych niezgodnych z normami wymienionymi w § 1 lp. 3 i 5;
4) wykonywać kołnierzy maszyn elektrycznych niezgodnych z normą wymienioną w § 1 lp. 4;
5) produkować kondensatorów elektrycznych stałych w pojemnościach znamionowych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 6;
6) produkować oporników niedrutowych stałych o opornościach znamionowych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 7;
7) wykonywać czopów końcowych wałków przeznaczonych do sterowania urządzeń radiofonicznych nie odpowiadających normie wymienionej w § 1 lp. 8.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 2, 5 i 8 - do wyrobów wykonywanych według licencji zagranicznych;
2) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
3) do prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1955 r., z tym że:
1) normy wymienione w § 1 lp. 1 i 7 obowiązują od dnia 1 września 1955 r.;
2) normy wymienione w § 1 lp. 3 i 5 obowiązują w stosunku do maszyn istniejącej konstrukcji od dnia 1 stycznia 1956 r.;
3) norma wymieniona w § 1 lp. 4 obowiązuje w stosunku do maszyn istniejącej konstrukcji od dnia 1 stycznia 1957 r.;
4) normy wymienione w § 1 lp. 6 i 8 obowiązują od dnia 1 marca 1956 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.7.43

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki.
Data aktu: 03/02/1955
Data ogłoszenia: 18/02/1955
Data wejścia w życie: 01/03/1956, 01/01/1957, 01/09/1955, 01/01/1956, 01/06/1955