Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych.

Dz.U.55.39.245
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 sierpnia 1955 r.
w sprawie przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 58, poz. 404) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przepisy rozporządzenia dotyczą piecyków i kuchenek przenośnych instalowanych we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.
2. Instalowanie przenośnych piecyków w wagonach kursujących na liniach kolejowych określają osobne przepisy.
§  2. Piecyka i kuchenki przenośne powinny być izolowane od podłogi wykonanej z materiału palnego warstwą izolacyjną z blachy lub cegły. Warstwa izolacyjna powinna obejmować powierzchnię podłogi pod piecykiem lub kuchenką oraz pas o szerokości 0,5 m dookoła piecyka lub kuchenki. W przypadku instalowania piecyka żelaznego bez nóżek warstwa izolacyjna z cegieł związanych ze sobą bezpośrednio stykająca się z piecykiem powinna mieć grubość co najmniej 5 cm.
§  3.
1. Drzwiczki paleniska i popielnika powinny umożliwiać szczelne zamknięcie otworów.
2. Piecyki i kuchenki żelazne instalowane w lokalach użytkowych powinny być wewnątrz wyłożone wyprawą z gliny lub szamotu. Wyprawa ta powinna być sprawdzana i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia natychmiast naprawiana.
§  4.
1. Odległość piecyków i kuchenek żelaznych od drewnianych części budynków powinna wynosić:
1) 0,25 m - od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia;
2) 0,5 m - od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.
2. Odległość piecyków wykonanych z kamienia, cegły lub kafli od drewnianych części budynków powinna wynosić:
1) 0,15 m - od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia;
2) 0,5 m - od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.
3. W przypadku instalowania piecyków we wnękach odległość od górnej części wnęki powinna wynosić:
1) 0,5 m - od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia;
2) 1 m - od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.
§  5.
1. Przewody dymowe z rur blaszanych, łączące paleniska piecyków z kanałami dymowymi, powinny być możliwie najkrótsze, z tym że długość ich nie może przekraczać 3 m.
2. Ilość kolanek łączących części rur blaszanych nie może być większa niż trzy. Połączenia między częściami rur, jak również połączenia rur z piecykami lub kuchenkami powinny zachodzić szczelnie jedno na drugie w kierunku ciągu. Umocowanie rur powinno zabezpieczyć je przed rozłączeniem bądź upadkiem. W miejscach załamania rury powinny być zaopatrzone w służące do usuwania sadzy szczelne zasuwy lub drzwiczki z materiałów niepalnych.
§  6.
1. Odległość blaszanych rur dymowych od drewnianych części budynku powinna wynosić:
1) 0,5 m - od części otynkowanych lub w inny równorzędny sposób zabezpieczonych od ognia;
2) 1 m - od części nie otynkowanych lub w inny sposób nie zabezpieczonych od ognia.
2. W przypadkach zabezpieczenia rur izolacją niepalną odległość blaszanych rur dymowych od drewnianych części budynku nie może być mniejsza niż 15 cm.
§  7.
1. Przeprowadzanie blaszanych rur dymowych przez drewniane stropy i dachy jest dopuszczalne pod warunkiem, że w miejscu przejścia rury przez dach lub strop rury dymowe izolowane będą cegłą na glinie lub innym odpowiednim materiałem, w części zaś, w której rury te przechodzić będą przez strychy, zostaną one zabezpieczone materiałem izolacyjnym.
2. Komendy powiatowe (miejskie) straży pożarnych, a w resortach, w których są odrębne służby ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej albo komendanci ochrony przeciwpożarowej mogą uznać za wystarczający inny sposób zabezpieczenia przy przeprowadzaniu rur przez drewniane stropy i dachy.
§  8. Przeprowadzanie blaszanych rur dymowych przez drewniane ściany jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących warunków:
1) ściana w miejscu przejścia rury powinna być obmurowana w promieniu 13 cm albo zabezpieczona przewodem kamionkowym o takim wymiarze średnicy wewnętrznej, aby wokół rury pozostawała wolna przestrzeń nie mniejsza niż 5 cm, zamknięta z obu stron warstwą gliny;
2) rura dymowa po zewnętrznej ścianie budynku jednokondygnacyjnego musi być wyprowadzona ponad dach i zakończona kołpakiem, który przy budynkach wielokondygnacyjnych powinien być tak umieszczony, aby zabezpieczał okna wyższych kondygnacji przed iskrami;
3) odległość rur dymowych od zewnętrznych ścian oraz okapu nie może być mniejsza niż przewiduje § 6;
4) odległość rur dymowych od płaszczyzny dachowej i pokrycia do wylotu rury nie może być mniejsza niż 1 m.
§  9. Paliwo do piecyków i kuchenek powinno być przechowywane w naczyniach ustawionych w odległości nie mniejszej niż 1 m od piecyka w ilości nie przekraczającej normy zużycia paliwa w ciągu doby.
§  10.
1. W czasie palenia piecyki i kuchenki żelazne zainstalowane w lokalach mieszkalnych i produkcyjnych, na budowach oraz w innych obiektach powinny znajdować się pod stałym nadzorem.
2. Piecyki i kuchenki zainstalowane w lokalach użytkowych powinny być przed zakończeniem pracy wygaszone.
§  11. Przewody dymowe powinny być okresowo oczyszczane w terminach określonych w osobnych przepisach.
§  12.
1. Piecyki zainstalowane w pomieszczeniach magazynowych powinny być ogrodzone w promieniu 1 m siatką drucianą.
2. Piecyki instalowane w pomieszczeniach magazynowych, w których przechowywane są materiały wymagające określonej temperatury, powinny być wykonane z kafli. Długość rur dymowych przy tych piecach nie może być większa niż jeden odcinek. Piecyk i rury dymowe powinny być ogrodzone w promieniu 1 m siatką drucianą.
3. Instalowanie innych piecyków niż kaflowe oraz w inny sposób wymaga pisemnej zgody resortowego inspektora ochrony przeciwpożarowej lub powiatowego (miejskiego) komendanta straży pożarnych.
§  13. W przypadku likwidowania piecyka przenośnego czy kuchenki nawet na okres przejściowy otwór w przewodzie kominowym po rurze dymowej powinien być szczelnie zabezpieczony materiałem niepalnym.
§  14. Zabrania się:
1) instalowania wszelkiego rodzaju żeliwnych piecyków i kuchenek przenośnych w pomieszczeniach zaliczonych do pierwszej, drugiej i trzeciej kategorii niebezpieczeństwa pożarowego określonej odrębnymi przepisami;
2) łączenia więcej niż trzech palenisk, w tym również palenisk piecyków w jednym kanale dymowym;
3) łączenia palenisk piecyków z kanałem dymowym na jednej wysokości z innymi połączeniami do tego samego kanału;
4) wpuszczenia przewodów dymowych od piecyków do przewodów wentylacyjnych i spalinowych; wyjątek stanowią pomieszczenia wykorzystywane czasowo na kwatery robotnicze w budynkach nie wykończonych, jeżeli na wprowadzenie przewodu dymowego od piecyka do przewodu wentylacyjnego uzyskano pisemną zgodę powiatowej (miejskiej) komendy straży pożarnych lub inspektora centralnego zarządu nadzorującego wykonawcę;
5) przeprowadzenia rur dymowych od piecyków przez otwory okienne;
6) używania środków łatwo zapalających się, mających właściwości wybuchowe, do rozpalania ognia w piecykach;
7) zawieszania na piecykach oraz przewodach dymowych od piecyków odzieży itp. materiałów palnych;
8) zawieszania w odległości mniejszej niż 1 m od piecyków kotar oraz ustawiania jakichkolwiek przedmiotów czy urządzeń wykonanych z materiałów palnych;
9) zaklejania lub zatykania otworu w przewodzie kominowym po zlikwidowanym piecyku czy kuchence przy użyciu papieru lub innych palnych materiałów.
§  15. Piecyki i kuchenki zainstalowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia powinny być dostosowane do jego przepisów w terminie miesiąca od wejścia rozporządzenia w życie.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.39.245

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przestrzeganie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy instalowaniu piecyków przenośnych.
Data aktu: 05/08/1955
Data ogłoszenia: 30/09/1955
Data wejścia w życie: 30/09/1955