Ratyfikacja przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.

Dz.U.55.16.87
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 stycznia 1955 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. IV Konwencji o prawach politycznych kobiet, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 31 marca 1953 r., nastąpiło złożenie w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 11 sierpnia 1954 r. polskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami wymienionej Konwencji:

Republika Dominikańska dnia 11 grudnia 1953 r.

Grecja dnia 29 grudnia 1953 r.

Bułgaria dnia 17 marca 1954 r. z następującymi zastrzeżeniami:

"1. Do artykułu VII: Rząd Ludowej Republiki Bułgarii oświadcza, że nie zgadza się na ostatnie zdania artykułu VII, i uważa, że skutkiem prawnym zastrzeżenia jest to, iż Konwencja obowiązuje między Państwem zgłaszającym zastrzeżenie a wszystkimi pozostałymi Państwami będącymi stronami Konwencji, z wyjątkiem tylko tej jej części, do której odnosi się zastrzeżenie.

2. Do artykułu IX: Rząd Ludowej Republiki Bułgarii nie uważa się za związanego postanowieniami artykułu IX, który przewiduje, że spory między Układającymi się Stronami co do interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji mają być na żądanie którejkolwiek strony w sporze przedłożone do decyzji Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, i oświadcza, że dla przedłożenia jakiegokolwiek sporu do decyzji Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stron w sporze, w każdym poszczególnym przypadku."

Szwecja dnia 31 marca 1954 r.

Kuba dnia 8 kwietnia 1954 r.

Ekwador dnia 23 kwietnia 1954 r. z zastrzeżeniem uczynionym w chwili podpisywania Konwencji.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 3 maja 1954 r. z zastrzeżeniami uczynionymi w chwili podpisywania Konwencji.

Jugosławia dnia 23 czerwca 1954 r.

Islandia dnia 30 czerwca 1954 r.

Izrael dnia 6 lipca 1954 r.

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 11 sierpnia 1954 r. z zastrzeżeniami uczynionymi w chwili podpisywania Konwencji.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.16.87

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polskę Konwencji z dnia 31 marca 1953 r. o prawach politycznych kobiet.
Data aktu: 19/01/1955
Data ogłoszenia: 18/04/1955
Data wejścia w życie: 18/04/1955