Wysokość świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.53.8.20
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 1953 r.
w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym.
Na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach społecznych (Dz. U. Nr 18, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie normuje wysokość świadczeń rentowych z ubezpieczenia społecznego.
§  2.
1. Renty z ubezpieczeń emerytalnych osób, które po oswobodzeniu poszczególnych obszarów państwa nie wykonywały przynajmniej przez 18 miesięcy pracy, uzasadniającej obowiązek ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa, wynoszą miesięcznie

renta ubezpieczonego - zł 140

renta wdowia - zł 98

2. Zaopatrzenia przewidziane w art. 302 i art. 303 ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub w art. 160 i art. 161 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, wypłacane są w takiej samej wysokości, jak renty wymienione w ust. 1.
3. Renty emerytalne i zaopatrzenia, przysługujące dotychczas w wysokości 90 zł (63 zł), podwyższa się do wysokości wymienionej w ust. 1.
§  3.
1. Renty z ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych z tytułu wypadków, które nastąpiły przed oswobodzeniem poszczególnych obszarów państwa, wynoszą miesięcznie:

pełna renta ubezpieczonego - zł 253

renta wdowia - zł 112

2. Renta dalszej rodziny wynosi - bez względu na liczbę uprawnionych do niej osób 77 zł miesięcznie oraz dodatek w wysokości 35 zł - na każdego uprawnionego.
3. Łączna suma renty wdowiej i renty dalszej rodziny nie może przekraczać wysokości pełnej renty ubezpieczonego.
4. Renty z ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych drobnych producentów rolnych wypłacane są w wysokości określonej w paragrafie niniejszym niezależnie od daty wypadku.
5. Renty wyżej wymienione, wymierzone na podstawie dotychczasowych przepisów, podwyższa się do wysokości określonej w paragrafie niniejszym.
§  4. Renty z ubezpieczeń emerytalnych osób, które po oswobodzeniu poszczególnych obszarów państwa wykonywały przynajmniej przez 18 miesięcy pracę uzasadniającą obowiązek ubezpieczenia i których prawo do renty powstało po dniu 3 stycznia 1953 r., wymierzane są na podstawie ich przeciętnego zarobku z ostatnich 6 miesięcy według następującej tabeli:
Grupa zarobkowa Przeciętny miesięczny zarobek zł Wysokość renty
inwalidzkiej wdowiej
I poniżej 330 142 100
II od 330 do 429 160 113
III od 430 do 539 178 124
IV od 540 do 649 195 138
V od 650 do 749 213 151
VI od 750 do 849 231 162
VII od 850 do 949 249 175
VIII od 950 i wyżej 266 186
§  5. Dla pracowników, którzy po oswobodzeniu poszczególnych obszarów państwa wykonywali przynajmniej przez 18 miesięcy pracę uzasadniającą obowiązek ubezpieczenia i których prawo do renty powstało przed dniem 4 stycznia 1953 r., oraz dla wdów po tych pracownikach wysokość renty emerytalnej, ustalonej według dotychczasowych przepisów, podwyższa się do wysokości renty przewidzianej dla tej samej grupy zarobkowej w tabeli podanej w § 4.
§  6. Renty byłych prowizjonistów żup solnych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca w wysokości przekraczającej kwoty rent, jakie przysługiwałyby według przepisów obowiązujących w ubezpieczeniu emerytalnym, podwyższa się o 25%. Podwyższona w ten sposób renta nie może być jednak niższa od renty, jaka przysługiwałaby według przepisów ubezpieczenia emerytalnego.
§  7. Renty w wysokości ustalonej w § 2 wypłacane osobom, które wskutek wykonywania pracy po ich przyznaniu spełniają warunek przewidziany w § 4, będą przeliczone stosownie do §§ 4 i 10, począwszy od miesiąca następującego po spełnieniu warunku, najwyżej jednak za 3 miesiące wstecz od dnia zgłoszenia roszczenia o przeliczenie renty. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio przy wymiarze renty wdowiej w razie śmierci rencisty przed przeliczeniem renty.
§  8.
1. Renty z ubezpieczenia od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych z tytułu wypadków (chorób zawodowych), które nastąpiły po dniu 3 stycznia 1953 r., wymierzane są na podstawie przeciętnego zarobku z ostatnich 6 miesięcy według następującej tabeli:
Grupa zarobkowa Przeciętny miesięczny zarobek zł Wysokość renty
inwalidzkiej wdowiej
I poniżej 330 266 124
II od 330 do 429 280 138
III od 430 do 539 300 151
IV od 540 do 649 320 167
V od 650 do 749 360 182
VI od 750 do 849 400 200
VII od 850 do 949 444 222
VIII od 950 i wyżej 48% 24%
przeciętnego zarobku
2. Renta dalszej rodziny równa się rencie wdowiej, jeżeli jest tylko jedna osoba uprawniona; jeżeli uprawnionymi są dwie osoby, kwotę tę powiększa się o 25%.
3. Łącznie suma renty wdowiej i dalszej rodziny nie może przekraczać wysokości pełnej renty ubezpieczanego.
§  9.
1. Dla pracowników, którzy ulegli wypadkowi (chorobie zawodowej) po oswobodzeniu poszczególnych obszarów państwa, lecz przed dniem 4 stycznia 1953 r., oraz dla wdów po wymienionych pracownikach wysokość renty, ustaloną według dotychczasowych przepisów, podwyższa się do wysokości renty przewidzianej dla tej samej grupy zarobkowej, podanej w tabeli § 8 ust. 1 z tym, że renty wymierzone od przeciętnego miesięcznego zarobku 780 zł lub więcej podwyższa się o 48%.
2. Renta dalszej rodziny równa się rencie wdowiej, ustalonej w sposób wskazany w ust. 1, jeżeli jest tylko 1 osoba uprawniona; jeżeli uprawnionymi są dwie osoby, kwotę tę powiększa się o 25%.
§  10. W stosunku do osób, wymienionych w §§ 4 i 8 ust. 1, których sześciomiesięczny okres zatrudnienia przypada całkowicie lub częściowo przed dniem 4 stycznia 1953 r., nastąpi przeliczenie zarobków z tego okresu przed zaliczeniem tych osób do właściwych grup zarobkowych.
§  11. Wysokość rent i dodatków dla osób, objętych art. 38a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, wynosi 1/5 wysokości odpowiednich świadczeń, określonej niniejszym rozporządzeniem.
§  12. Dodatek dla bezradnych wynosi 50% renty.
§  13.
1. Renty sieroce i dodatki na dzieci wynoszą:

na jedno dziecko - zł 29

na dwoje dzieci - zł 64

na każde następne dziecko - zł 44

2. Na sierotę zupełną lub grono sierot zupełnych wypłaca się ponadto kwotę wspólną, która wynosi w ubezpieczeniu emerytalnym 60 zł, w ubezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych 73 zł miesięcznie.
§  14.
1. Zasiłek pogrzebowy wynosi: w razie śmierci osoby pobierającej rentę (zaopatrzenie) ubezpieczonego lub rentę (zaopatrzenie) wdowią - trzykrotną sumę miesięcznej renty, a w razie śmierci sieroty otrzymującej rentę (zaopatrzenie) albo członka rodziny rencisty - 266 zł.
2. Zasiłek pogrzebowy wypłaca się w wysokości podwyższonej w myśl niniejszego rozporządzenia tylko w przypadku, jeżeli śmierć osoby nastąpiła po dniu 3 stycznia 1953 r.
§  15. Jeżeli w wyniku obliczenia świadczenia przypadałaby do wypłaty końcówka w groszach, zaokrągla się ją w górę do pełnego złotego, jeżeli końcówka wynosi powyżej 49 gr, lub w dół, jeżeli końcówka wynosi 49 gr lub mniej.
§  16.
1. Wysokość świadczeń, ustalona w rozporządzeniu niniejszym, ma zastosowanie do rent, przysługujących po dniu 3 stycznia 1953 r. Za okres od dnia 4 stycznia 1953 r. do dnia najbliższego terminu płatności renty należy wypłacić wyrównanie w wysokości 1/30 podwyżki renty za każdy dzień.
2. Renty należne za okres przed dniem 4 stycznia 1953 r. wymierza się w wysokości ustalonej w rozporządzeniu powołanym w § 17.
§  17. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1949 r. w sprawie wysokości świadczeń rentowych w ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 18, poz. 120).
§  18. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 4 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020