Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.

Dz.U.53.49.240
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 listopada 1953 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o szczególnych uprawnieniach i ulgach dla żołnierzy kadrowej służby wojskowej i ich rodzin (Dz. U. Nr 46, poz. 339) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne (Dz. U. Nr 11, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:
1) §§ 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. Członkowi rodziny prowadzącemu gospodarstwo rolne żołnierza odbywającego kadrową służbę wojskową przyznaje się ulgi w podatku gruntowym w następującej wysokości:

1) jeżeli w gospodarstwie tym w roku przyznania ulgi, oprócz tego członka rodziny, nie ma innego zdolnego do pracy krewnego żołnierza:

a) 50% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi do 13.200 zł,

b) 30% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 13.200 zł do 25.300 zł,

c) 20% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 25.300 zł;

2) jeżeli w gospodarstwie tym w roku przyznania ulgi, oprócz tego członka rodziny, jest jeden krewny żołnierza zdolny do pracy:

a) 30% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi do 13.200 zł,

b) 20% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 13.200 zł do 25.300 zł,

c) 10% podatku gruntowego przypadającego na rok przyznania ulgi, jeżeli podstawa opodatkowania za ten rok w tym podatku wynosi ponad 25.300 zł.

2. Ulgi określone w ust. 1 nie mogą przekraczać rocznie 1.600 zł.

3. Ulgi określone w ust. 1 przyznaje się niezależnie od ulg przewidzianych w innych przepisach.

§ 3. Członka rodziny prowadzącego gospodarstwo rolne żołnierza odbywającego kadrową służbę wojskową zwalnia się od obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.";

2) w §§ 4-7 po wyrazie "ulgi" dodaje się wyrazy "i zwolnienie".
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom: Finansów, Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 3 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.49.240

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie z dnia 20 lutego 1952 r. w sprawie ulg dla członków rodzin żołnierzy kadrowej służby wojskowej w podatku gruntowym oraz w wykonywaniu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne.
Data aktu: 19/11/1953
Data ogłoszenia: 02/12/1953
Data wejścia w życie: 01/01/1953, 02/12/1953