Utworzenie Sądów Powiatowych w Hajnówce i Nowym Dworze Gdańskim.

Dz.U.53.48.235
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 października 1953 r.
w sprawie utworzenia Sądów Powiatowych w Hajnówce i Nowym Dworze Gdańskim.
Na podstawie art. 4 § 3, art. 5 § 1, art. 6 § 2 i art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się:
1) 1 w województwie białostockim Sąd Powiatowy w Hajnówce z obszarem właściwości obejmującym powiat hajnowski;
2) w województwie gdańskim Sąd Powiatowy w Nowym Dworze Gdańskim z obszarem właściwości obejmującym powiat nowodworsko-gdański.
§  2. Przekazuje się rozpoznawanie spraw karnych dotyczących nieletnich:
1) 2 Sądowi Powiatowemu w Białymstoku w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Hajnówce;
2) Sądowi Powiatowemu dla miasta Gdańska w Gdańsku w zakresie właściwości Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
§  3. Powierza się prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów:
1) 3 Sądowi Powiatowemu w Bielsku Podlaskim dla okręgu Sądu Powiatowego w Hajnówce;
2) Sądowi Powiatowemu dla miasta Gdańska w Gdańsku dla okręgu Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
§  4. Powierza się prowadzenie rejestrów handlowych i innych, przekazanych ustawami sądom powiatowym:
1) 4 Sądowi Powiatowemu w Białymstoku dla okręgu Sądu Powiatowego w Hajnówce;
2) Sądowi Powiatowemu dla miasta Gdańska w Gdańsku dla okręgu Sądu Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
§  5. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia należały do właściwości Sądów Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Gdańsku (dla powiatu gdańskiego) i Malborku oraz do sądów tych wpłynęły, a według niniejszego rozporządzenia należą do właściwości Sądów Powiatowych w Hajnówce i Nowym Dworze Gdańskim, toczą się nadal w Sądach Powiatowych w Bielsku Podlaskim, Gdańsku (dla powiatu gdańskiego) i Malborku aż do ich zakończenia.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1954 r.
1 Z dniem 1 stycznia 1962 r. § 1 pkt 1 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Hajnówce, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce (Dz.U.61.59.327).
2 Z dniem 1 stycznia 1962 r. § 2 pkt 1 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Hajnówce, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce (Dz.U.61.59.327).
3 Z dniem 1 stycznia 1962 r. § 3 pkt 1 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Hajnówce, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce (Dz.U.61.59.327).
4 Z dniem 1 stycznia 1962 r. § 4 pkt 1 traci moc w części dotyczącej Sądu Powiatowego w Hajnówce, zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 listopada 1961 r. w sprawie zniesienia Sądu Powiatowego w Hajnówce (Dz.U.61.59.327).

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020