Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód, powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych.

Dz.U.53.39.170
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 sierpnia 1953 r.
w sprawie zasad i trybu ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód, powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych.
Na podstawie art. 17 ust. 3 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do szkód powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych przez jednostki wymienione w art. 9 i 20 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162).
§  2. Użyte w rozporządzeniu wyrażenie "zleceniodawca" oznacza jednostkę administracji państwowej lub gospodarki uspołecznionej albo osobę fizyczną, dla której wykonywane są pomiary geodezyjne, a wyrażenie "wykonawca" oznacza wykonawcę pomiarów geodezyjnych.
§  3.
1. Obowiązek naprawienia szkody powstałej w nieruchomości lub jej części oraz wypłacenia odszkodowania w gotówce za szkody w plonach i drzewostanie, powstałe przy racjonalnie wykonywanych pomiarach geodezyjnych, obciąża zleceniodawcę.
2. W przypadku stwierdzenia, że do racjonalnego wykonania pomiarów geodezyjnych uczynione przez wykonawcę szkody, o których mowa w ust. 1, były zbędne, obowiązek naprawienia szkody lub wypłacenia odszkodowania obciąża wykonawcę, niezależnie od odpowiedzialności karnej osób winnych.
3. 1 W sprawach spornych dotyczących racjonalnego wykonania pomiarów geodezyjnych orzekają terenowo właściwe delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii przy udziale przedstawiciela organu administracji państwowej stopnia gminnego.
§  4. Naprawienie szkody powstałej w nieruchomości polega na przywróceniu jej do stanu poprzedniej użyteczności przy uwzględnieniu potrzeb gospodarki planowej.
§  5.
1. Naprawienie szkody powstałej w nieruchomości może być dokonane prowizorycznie, jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką zmianę przeznaczenia nieruchomości, w czasie nie dłuższym niż dwa lata od powstania szkody, że dotychczasowy sposób jej zagospodarowania nie będzie mógł być utrzymany.
2. Jeżeli zmiana przeznaczenia nieruchomości nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 1, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania naprawienia szkody na zasadach określonych w § 4.
§  6. Roszczenie o naprawienie szkody powstałej w nieruchomości oraz o odszkodowanie za szkody w plonach i drzewostanie zgłasza poszkodowany bezpośrednio wykonawcy lub zleceniodawcy w terminie 4 dni od dnia ujawnienia szkody. Wykonawca przekaże zgłoszone roszczenie niezwłocznie zleceniodawcy.
§  7.
1. Zleceniodawca obowiązany jest zaproponować poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń w drodze ugody.
2. Ugoda określona w ust. 1 powinna zawierać:
1) oznaczenie stron zawierających ugodę;
2) dokładne określenie miejsca, czasu, rodzaju i rozmiaru powstałych szkód;
3) oznaczenie sposobu naprawienia szkody powstałej w nieruchomości lub wysokości odszkodowania w gotówce;
4) oznaczenie terminu i miejsca wykonania ugody;
5) podpisy stron.
3. W ugodzie określonej w ust. 1 strony mogą postanowić, że naprawienia szkody powstałej w nieruchomości dokona poszkodowany za określonym w ugodzie odszkodowaniem pieniężnym, obejmującym koszt zużytych materiałów i wartość robocizny, z zastrzeżeniem, że odszkodowanie to płatne będzie przez zleceniodawcę po stwierdzeniu przez prezydium gminnej rady narodowej, że naprawa została wykonana zgodnie z postanowieniami ugody.
§  8. Ugoda zawarta w trybie § 7 wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia przez prezydium właściwej rady narodowej.
§  9.
1. W przypadku gdy nie doszło do zawarcia ugody (§ 7 i § 8), zleceniodawca sporządza protokół i przesyła go do prezydium właściwej rady narodowej, powiadamiając o tym jednocześnie poszkodowanego.
2. Protokół powinien zawierać dane wymienione w § 7 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, a ponadto wysokość proponowanego i żądanego odszkodowania oraz wniosek do prezydium właściwej rady narodowej o wydanie orzeczenia o odszkodowaniu.
§  10.
1. 2 W przypadku gdy zgłoszone roszczenie o naprawienie szkody nie zostało zaspokojone w drodze ugody, o obowiązku, zakresie i terminie naprawienia szkód w nieruchomości oraz o obowiązku i wysokości odszkodowania za szkody w plonach i drzewostanie orzeka organ administracji państwowej stopnia gminnego.
2. 3 (skreślony).
§  11. Do szacowania szkód w plonach i drzewostanie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia norm szacunkowych dla nieruchomości nabywanych w celu realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 52, poz. 339 i z 1953 r. Nr 12, poz. 44) z tą zmianą, że do wartości drzew owocowych stosuje się zawsze mnożnik 6,00.
§  12. 4 W razie niewykonania przez zleceniodawcę naprawy szkód powstałych w nieruchomości w terminie ustalonym w ugodzie lub w orzeczeniu organ administracji państwowej stopnia gminnego wyda na wniosek poszkodowanego orzeczenie upoważniające go do wykonania naprawy na koszt zleceniodawcy i nakładające na zleceniodawcę obowiązek wypłacenia poszkodowanemu ustalonego w orzeczeniu odszkodowania pieniężnego.
§  13. Odszkodowanie pieniężne płatne jest w terminie 30 dni za szkody:
1) w plonach lub drzewostanie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zatwierdzenia ugody,
2) w nieruchomości od dnia stwierdzenia, że naprawa wykonana została zgodnie z postanowieniami ugody lub orzeczenia.
§  14. Zleceniodawca może upoważnić wykonawcę do działania w jego imieniu i na jego rzecz w postępowaniu o naprawienie szkody lub o odszkodowanie określonym w rozporządzeniu oraz do zawierania ugody, dokonywania napraw i wypłacania odszkodowania.
§  15. Roszczenia o naprawienie szkody i o odszkodowanie, powstałe po dniu 17 maja 1952 r., a przed wejściem w życie rozporządzenia i dotychczas nie zaspokojone, podlegają zaspokojeniu na podstawie tego rozporządzenia.
§  16. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 6 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.
2 § 10 ust. 1 zmieniony przez § 6 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.
3 § 10 ust. 2 skreślony przez § 6 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.
4 § 12 zmieniony przez § 6 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 27 maja 1974 r. w sprawie przekazania niektórych spraw z zakresu właściwości organów administracji państwowej wyższego stopnia do właściwości organów administracji państwowej niższego stopnia (Dz.U.74.22.131) z dniem 1 października 1974 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.39.170

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady i tryb ustalania odszkodowania oraz naprawiania szkód, powstałych przy wykonywaniu pomiarów geodezyjnych.
Data aktu: 01/08/1953
Data ogłoszenia: 25/08/1953
Data wejścia w życie: 25/08/1953