Uprawnienia do eksploatacji złóż torfowych, znajdujących się na gruntach osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.53.33.141
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1953 r.
w sprawie uprawnień do eksploatacji złóż torfowych, znajdujących się na gruntach osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Na podstawie art. 8 ust. 3 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o eksploatacji złóż torfowych (Dz. U. Nr 33, poz. 135) zarządza się, co następuje:
§  1. Zezwolenie na eksploatację przez jednostki gospodarki uspołecznionej złóż torfowych, które znajdują się na gruntach, stanowiących własność osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, łącznie z zezwoleniem na czasowe zajęcie tych gruntów wydaje prezydium wojewódzkiej rady narodowej, właściwe za względu na miejsce położenia terenów, na których ma być eksploatowane złoże torfowe.
§  2. Decyzja prezydium wojewódzkiej rady narodowej, zezwalająca na eksploatację złoża torfowego (§ 1), powinna w szczególności zawierać:
1) zezwolenie uprawniające do eksploatacji złoża torfowego z określeniem miejsca położenia złoża, czasu trwania uprawnienia i osoby uprawnionej do eksploatacji,
2) postanowienie o czasowym zajęciu gruntu, na którym znajduje się poddane eksploatacji złoże torfowe, z określeniem granic zajętego gruntu, osoby jego właściciela i posiadacza, czasu trwania zajęcia oraz osoby uprawnionej do zajęcia, a także w razie potrzeby:
3) określenie obowiązku zagospodarowania terenu przez osobę uprawnioną do eksploatacji złoża torfowego po wygaśnięciu uprawnienia na eksploatację.
§  3.
1. Zezwolenia na eksploatację złoża torfowego i na czasowe zajęcie gruntów (§ 1) mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż dwa lata.
2. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może przedłużyć zezwolenie określone w ust. 1 na okres do jednego roku, jeżeli prawidłowe wydobycie torfu ze złoża nie mogło być wykonane w czasie określonym w zezwoleniu z przyczyn szczególnych, nie dających się przewidzieć w czasie wydania zezwolenia, a nieprzedłużenie zezwolenia mogłoby spowodować znaczną szkodę.
§  4. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej przedłuży zezwolenie określona w § 1, jeżeli przed upływem terminu jego ważności zainteresowana jednostka gospodarki uspołecznionej wystąpi o nabycie gruntów wskazanych w zezwoleniu w trybie przepisów o nabywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
§  5. Odmowa przedłużenia uprawnienia do eksploatacji złoża torfowego i czasowego zajęcia gruntów (§ 3 ust. 2) powoduje obowiązek jednostki gospodarki uspołecznionej niezwłocznego oddania tych gruntów właścicielowi lub osobie, w której posiadaniu znajdowały się przed ich czasowym zajęciem.
§  6.
1. Od decyzji prezydium wojewódzkiej rady narodowej służy osobie zainteresowanej odwołanie do Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Torfowej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem prezydium wojewódzkiej rady narodowej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji wydanej na podstawie § 1, § 3 ust. 2 i § 5.
§  7.
1. Właścicielowi czasowo zajętego gruntu należy się odszkodowanie.
2. Gdy na czasowo zajętym gruncie wydobywa się torf, odszkodowanie przewidziane w ust. 1 wynosi, za każdy rok trwania wydobycia, sumę odpowiadającą różnicy w wartości gruntu według stanu przed rozpoczęciem eksploatacji w danym roku i stanu po upływie danego roku eksploatacyjnego. Do sumy tej w pierwszym roku wydobycia dolicza się wartość utraconych plonów.
3. Gdy na czasowo zajętym gruncie nie wydobywa się torfu, odszkodowanie przewidziane w ust. 1 ustala się w wysokości wartości utraconych plonów z zajętego gruntu.
4. Przy ustalaniu i wypłacie odszkodowania (ust. 2 i 3) stosuje się odpowiednio zasady i tryb postępowania przewidziane w przepisach o nabywaniu nieruchomości dla realizacji narodowych planów gospodarczych.
§  8. Jeżeli w czasie zajęcia gruntu wszczęte zostało postępowanie o jego nabycie w trybie przepisów o nabywaniu nieruchomości dla realizacji narodowych planów gospodarczych, wypłacone właścicielowi gruntu w myśl § 7 odszkodowanie zalicza się na poczet odszkodowania przypadającego za nabycie nieruchomości.
§  9. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz wszystkim zainteresowanym ministrom.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.33.141

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uprawnienia do eksploatacji złóż torfowych, znajdujących się na gruntach osób nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Data aktu: 24/06/1953
Data ogłoszenia: 04/07/1953
Data wejścia w życie: 04/07/1953