Określenie rocznej wysokości niektórych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne oraz równowartość dniówki w ramach tych świadczeń.

Dz.U.53.31.126
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1953 r.
w sprawie określenia rocznej wysokości niektórych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne oraz równowartości dniówki w ramach tych świadczeń.
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 3 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne (Dz. U. z 1951 r. Nr 38, poz. 284 i z 1953 r. Nr 31, poz. 123) zarządza się, co następuje:
§  1. Roczna wysokość świadczeń w naturze wynosi dla osób fizycznych i prawnych posiadających przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe lub usługowe lub wykonywujących wolne zajęcia zawodowe i wszelkie inne zatrudnienia o celach zarobkowych oraz dla mas spadkowych, w skład których wchodzą przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe, równowartość 280% opłaty za kartę rejestracyjną za ten rok podatkowy, za który przypada obowiązek świadczeń w naturze.
§  2. Równowartość pieniężną dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych oblicza się według norm określonych w poniższej tabeli:
Lp. Województwo Równowartość dniówki pracy niewykwalifikowanej Równowartość dniówki używania środka przewozowego
jednokonnego dwukonnego zmechanizowanego (za każdą tonę nośności)
złotych
1. warszawskie 18 54 72 54
2. bydgoskie 17 51 68 51
3. poznańskie 18 54 72 54
4. łódzkie 18 54 72 54
5. kieleckie 16 48 64 48
6. lubelskie 16 48 64 48
7. białostockie 16 48 64 48
8. olsztyńskie 16 48 64 48
9. gdańskie 18 54 72 54
10. koszalińskie 16 48 64 48
11. szczecińskie 16 48 64 48
12. zielonogórskie 18 54 72 54
13. wrocławskie 18 54 72 54
14. opolskie 18 54 72 54
15. stalinogrodzkie 18 54 72 54
16. krakowskie 16 48 64 48
17. rzeszowskie 16 48 64 48
§  3.
1. Traci moc rozporządzenie z dnia 3 listopada 1951 r. w sprawie określenia równowartości dniówki pracy niewykwalifikowanej i dniówki używania środków przewozowych w ramach świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne (Dz. U. Nr 58, poz. 403).
2. Rozporządzenie wymienione w ust. 1 stosuje się jednak do świadczeń w naturze przypadających na jego podstawie za rok 1951 i 1952.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Ministrowi Finansów oraz innym zainteresowanym ministrom.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.31.126

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie rocznej wysokości niektórych świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne oraz równowartość dniówki w ramach tych świadczeń.
Data aktu: 03/06/1953
Data ogłoszenia: 13/06/1953
Data wejścia w życie: 13/06/1953, 01/01/1953