Koncesjonowanie zarobkowego przerobu surowców i półfabrykatów włókienniczych.

Dz.U.53.25.98
DEKRET
z dnia 2 maja 1953 r.
o koncesjonowaniu zarobkowego przerobu surowców i półfabrykatów włókienniczych. *
Art.  1.
1. Koncesjonowaniu podlega zarobkowy przerób następujących surowców i półfabrykatów włókienniczych:
1) wełny owczej żywej, martwej, garbarskiej lub wtórnej w postaci włókna luźnego, uszlachetnionego, zgrzeblonego, przędzy, nici i włóczki;
2) bawełny w postaci włókna luźnego, uszlachetnionego, zgrzeblonego, przędzy, nici i włóczki;
3) włókna lnianego i konopnego w postaci włókna luźnego, uszlachetnionego, zgrzeblonego, przędzy i nici;
4) jedwabiu naturalnego w postaci oprzędów, przędzy i nici;
5) włókna sztucznego i syntetycznego, ciągnionego (przędzy) oraz ciętego;
6) szmat i odpadków włókienniczych wszelkiego rodzaju.
2. Za przerób w rozumieniu ust. 1 uważa się wszelkie formy produkcji maszynowej lub ręcznej prowadzonej z własnych lub powierzonych surowców albo półfabrykatów.
Art.  2.

Koncesjonowaniu podlegają wszystkie fazy przerobu surowców i półfabrykatów włókienniczych, a w szczególności:

1) polegające na zawodowym:
a) praniu i sortowaniu surowca,
b) szarpaniu szmat i odpadków,
c) zgrzebleniu (gremplowaniu),
d) przędzeniu, skręcaniu, cewieniu i przewijaniu,
e) wyrabianiu tkanin surowych,
f) farbowaniu surowca, przędzy i tkanin surowych;
2) zawodowe:
a) wykańczanie tkanin, folowanie i pilśnienie,
b) dziewiarstwo,
c) pończosznictwo.
Art.  3.
1. Od obowiązku uzyskania koncesji zwolnione są przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze.
2. Minister Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Lekkiego określi zasady działalności przedsiębiorstw spółdzielczych w zakresie określonym w art. 1 i 2.
3. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła może za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego zwolnić określone osoby od obowiązku uzyskania koncesji.
Art.  4.

Nie podlega koncesjonowaniu:

1) przerób surowców i półfabrykatów włókienniczych, pochodzących z własnej hodowli (uprawy) producenta, bez pomocy sił najemnych;

2) domowy ręczny przerób włóczki i nici na własne potrzeby.

Art.  5.
1. Koncesja może być udzielona wyłącznie albo na wykonywanie usług na rzecz producentów (hodowców) surowców włókienniczych wymienionych w art. 1, albo na przerób surowców przydzielonych przez upoważnione jednostki gospodarki uspołecznionej.
2. Akt koncesji określi zakres uprawnień przedsiębiorstwa oraz warunki korzystania z tych uprawnień.
Art.  6.
1. Koncesji udziela Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła na wniosek prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
2. Minister Przemysłu Lekkiego może cofnąć udzieloną koncesję.
3. Minister Przemysłu Lekkiego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła określi w drodze rozporządzenia tryb składania wniosków o udzielenie koncesji oraz tryb udzielania koncesji.
Art.  7.
1. Osoby, które w dniu wejścia w życie dekretu prowadzą działalność określoną w art. 1 i 2 lub posiadają zezwolenie (koncesję) na prowadzenie takiej działalności, o ile zamierzają prowadzić dalej tę działalność, obowiązane są uzyskać koncesję na podstawie niniejszego dekretu.
2. Osoby, które nie uzyskały koncesji w terminie 30 dni od daty wejścia w życie dekretu, obowiązane są zaprzestać działalności określonej w art. 1 i 2.
3. Osoby, którym cofnięto koncesję, obowiązane są zaprzestać działalności w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o cofnięciu koncesji.
Art.  8.
1. Kto nie posiadając koncesji prowadzi działalność określoną w art. 1 i 2,

podlega karze więzienia do lat 3 i grzywny lub karze aresztu do lat 3 i grzywny.

2. Kto narusza przepisy wydane na podstawie niniejszego dekretu lub nie stosuje się do warunków aktu koncesji,

podlega karze aresztu do jednego roku i grzywny.

3. W przypadkach skazania za przestępstwo przewidziane w ust. 1 lub 2 sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek surowców, półfabrykatów i wyrobów włókienniczych oraz narzędzi i środków służących do popełnienia przestępstwa.
Art.  9.

Z dniem wejścia w życie dekretu tracą moc przepisy o koncesjonowaniu przędzalń i pralń wełny.

Art.  10.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Przemysłu Lekkiego i innym właściwym ministrom.

Art.  11.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 21 lipca 1958 r. dekret utracił moc w zakresie unormowanym ustawą z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz.U.58.45.224), zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 14 powołanej ustawy.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020