Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dz.U.53.12.47
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 1953 r.
w sprawie wysokości zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.
Na podstawie art. 17 dekretu z dnia 14 kwietnia 1948 r. o zasiłkach i pomocy dla żołnierzy Wojska Polskiego, żołnierzy i funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 139) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się następującą wysokość zasiłków dziennych:
Grupy miejscowości
I II III IV
Osoby uprawnione w gminach w miastach liczących do 12.000 mieszkańców w miastach liczących od 12.000 do 50.000 mieszkańców w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców
a) na małżonka 3,20 4,00 5,30 6,10
b) na dziecko,

brata,

siostrę i

każdego z

rodziców

1,60 2,10 2,70 3,10
2. Ogólna kwota zasiłku dziennego dla rodziny żołnierza bez względu na ilość osób uprawnionych nie może przekraczać:

7,80 zł w miejscowościach grupy I,

9,90 zł w miejscowościach grupy II,

13,30 zł w miejscowościach grupy III,

15,60 zł w miejscowościach grupy IV.

3. W przypadku gdyby suma zasiłków dziennych przypadających na poszczególnych członków rodziny przekraczała odpowiednią kwotę ogólną (ust. 2), ta ostatnia ulega podziałowi w częściach równych na każdego z członków rodziny.
§  2. Zasiłek dzienny wypłaca się do rąk uprawnionych członków rodziny. Zasiłek przypadający osobom nieletnim wypłaca się do rąk osoby sprawującej opiekę.
§  3. Wypłata zasiłków dziennych następuje po odbyciu przez żołnierza służby wojskowej, uprawniającej członków jego rodziny do tych zasiłków. Jeżeli służba wojskowa trwa dłużej niż 1 miesiąc, wypłata zasiłków dziennych następuje po upływie każdego miesiąca.
§  4. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 10 marca 1950 r. w sprawie zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy (Dz. U. Nr 9, poz. 97).
§  5.
1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat z tytułu zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy, dokonywanych po dniu 3 stycznia 1953 r. za okres od 1 stycznia 1953 r.
2. W przypadku dokonania po dniu 3 stycznia 1953 r. wypłaty zasiłków za okres od 1 stycznia 1953 r. w dotychczasowej wysokości, wypłaca się uprawnionym do zasiłków wyrównanie do pełnych stawek, określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020