Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.53.10.35
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 stycznia 1953 r.
zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Na podstawie art. 26 i 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 13, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustanawia się 12 kategorii uposażenia zasadniczego według następującej tabeli:

kategoria uposażenia miesięcznie złotych
1 1.013
2 910
3 840
4 760
5 692
6 622
7 564
8 516
9 468
10 422
11 388
12 366"
2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Dla pracowników finansowo-księgowych ustanawia się uposażenia według poniższej tabeli:

kategoria uposażenia miesięcznie złotych
I 1.013
Ia 910
II 840
III 760
IV 692
V 622
Va 564
VI 516
VII 468
VIII 422"
3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Pracownikom zatrudnionym na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, szczecińskiego, wejherowskiego i wolińskiego przysługuje dodatek lokalny w następującej wysokości:

w kategorii uposażenia kwota dodatku
1 lub I 76
2 lub Ia 69
3 lub II 61
4 lub III 57
5 lub IV 53
6 lub V 50
7 lub Va 46
8 lub VI 42
9 lub VII 38
10 lub VIII 35
11 31
12 37"
4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Ustanawia się 4 stawki dodatku funkcyjnego w następującej wysokości:

1 stawka 227
2 stawka 152
3 stawka 114
4 stawka 76"
5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Kierownictwu zakładów naprawczych parowozów i wagonów zatrudniających ponad 3.000 pracowników Minister Kolei może przyznać wyższe stawki dodatku funkcyjnego niż wymienione w § 5, nie przekraczające 454 zł."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kolei.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.10.35

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania pracowników administracji zakładów naprawczych parowozów i wagonów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Data aktu: 24/01/1953
Data ogłoszenia: 10/02/1953
Data wejścia w życie: 10/02/1953, 01/01/1953