Protokół zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. Lake Success.1946.12.11.

PROTOKÓŁ
zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r., podpisany w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Przekład

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

BOLESŁAW BIERUT

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 11 grudnia 1946 r. podpisany został w Lake Success Protokół, zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

Dano w Warszawie, dnia 6 sierpnia 1951 r.

Przekład

PROTOKÓŁ 

zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze 23 stycznia 1912 r., w Genewie 11 lutego 1925 r., 19 lutego 1925 r. i 13 lipca 1931 r., w Bangkoku 27 listopada 1931 r. i w Genewie 26 czerwca 1936 r.

Państwa, będące Stronami niniejszego Protokołu, zważywszy, że międzynarodowe Umowy, Konwencje i Protokoły, dotyczące środków odurzających, które zostały zawarte 23 stycznia 1912 r., 11 lutego 1925 r., 19 lutego 1925 r., 13 lipca 1931 r., 27 listopada 1931 r. i 26 czerwca 1936 r., powierzyły Lidze Narodów pewne obowiązki i funkcje, a wobec rozwiązania Ligi Narodów konieczne jest przedsięwzięcie środków w celu zapewnienia ich ciągłego wykonywania, oraz zważywszy, że jest właściwe, aby te obowiązki i funkcje były odtąd wykonywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych i Światową Organizację Zdrowia lub jej Komisję Tymczasową, zgodziły się na następujące postanowienia:

Artykuł I

Państwa, będące Stronami niniejszego Protokołu, zobowiązują się, że pomiędzy sobą, każde w odniesieniu do układów, których jest Stroną, i zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu, przyznają pełną moc prawną poprawkom do tych układów, wymienionym w załączniku do niniejszego Protokołu, wprowadzą je w życie i zapewnią ich stosowanie.

Artykuł II
1.
Zgodzono się, że w okresie, poprzedzającym wejście w życie Protokołu w sprawie Konwencji międzynarodowej z 19 lutego 1925 r. dotyczącej szkodliwych środków odurzających i w sprawie Konwencji międzynarodowej z 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających, Stały Komitet Centralny i Organ Kontroli, jak są one obecnie ukonstytuowane, będą nadal wykonywały swe funkcje. W tym okresie Rada Gospodarcza i Społeczna będzie mogła obsadzać miejsca, które opróżniły się w Stałym Komitecie Centralnym.
2.
Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych jest upoważniony do przejęcia natychmiast funkcyj, sprawowanych dotychczas przez Sekretarza Generalnego Ligi Narodów w związku z Umowami, Konwencjami i Protokołami, wymienionymi w załączniku do niniejszego Protokołu.
3.
Państwa, będące Stronami jednego z układów, które mają być zmienione niniejszym Protokołem, są zaproszone do stosowania zmienionych tekstów tych układów od chwili wejścia w życie poprawek, nawet jeśli nie mogły one jeszcze stać się Stronami niniejszego Protokołu.
4.
Jeżeli poprawki do Konwencji o szkodliwych środkach odurzających z 19 lutego 1925 r. lub poprawki do Konwencji o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających z 13 lipca 1931 r. wejdą w życie, zanim Światowa Organizacja Zdrowia byłaby w możności wypełniać funkcje, które te Konwencje jej przyznają, funkcje, powierzone tej Organizacji przez poprawki, będą prowizorycznie wypełniane przez Komisję Tymczasową.
Artykuł  III

Funkcje, przyznane Rządowi Holenderskiemu na podstawie artykułów 21 i 25 Konwencji międzynarodowej o opium, podpisanej w Hadze 23 stycznia 1912 r., a powierzone Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów, za zgodą Rządu Holenderskiego, rezolucją Zgromadzenia Ligi Narodów z dnia 15 grudnia 1920 r., będą odtąd wykonywane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł IV

Możliwie najwcześniej po otwarciu do podpisu niniejszego Protokołu Sekretarz Generalny przygotuje teksty Umów, Konwencyj i Protokołów, zmienionych zgodnie z niniejszym Protokołem, i przekaże je do wiadomości Rządowi każdego Członka Narodów Zjednoczonych oraz każdego Państwa, nie będącego członkiem, któremu niniejszy Protokół został przesłany przez Sekretarza Generalnego.

Artykuł  V

Niniejszy Protokół będzie otwarty do podpisu lub przyjęcia przez wszystkie Państwa, będące Stronami Umów, Konwencyj i Protokołów o środkach odurzających z 23 stycznia 1912 r., z 11 lutego 1925 r., z 19 lutego 1925 r., z 13 lipca 1931 r., z 27 listopada 1931 r. i z 26 czerwca 1936 r., którym Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych prześle odpis niniejszego Protokołu.

Artykuł VI

Państwa mogą stać się stronami niniejszego Protokołu przez

a)
podpisanie bez zastrzeżenia co do aprobaty,
b)
podpisanie pod warunkiem aprobaty i w następstwie przyjęcia lub
c)
przyjęcie.

Przyjęcie będzie dokonane przez złożenie formalnego dokumentu Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  VII
1.
Niniejszy Protokół wejdzie w życie dla każdej Strony w terminie, w którym został on przez nią podpisany bez zastrzeżenia co do aprobaty lub w którym dokument przyjęcia został złożony.
1.
Poprawki, wymienione w załączniku do niniejszego Protokołu, wejdą w życie w odniesieniu do każdej Umowy, Konwencji i Protokołu wówczas, kiedy większość Stron odpowiedniego układu stanie się Stronami niniejszego Protokołu.
Artykuł  VIII

Zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zarejestruje i ogłosi poprawki, wprowadzone do każdego układu przez niniejszy Protokół, w terminach wejścia w życie tych poprawek.

Artykuł IX

Niniejszy Protokół, którego teksty angielski, chiński, hiszpański, francuski i rosyjski są jednakowo autentyczne, będzie złożony w archiwum Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponieważ Konwencje, Umowy i Protokoły, które mają być zmienione zgodnie z załącznikiem, zredagowane są tylko po angielsku i po francusku, teksty angielski i francuski załącznika będą jednakowo autentyczne, zaś teksty chiński, hiszpański i rosyjski stanowią tłumaczenia. Uwierzytelniony odpis niniejszego Protokołu wraz z załącznikiem będzie przesłany przez Sekretarza Generalnego każdemu z Państw, będących Stronami Umów, Konwencyj i Protokołów o środkach odurzających z 23 stycznia 1912 r., z 11 lutego 1925 r., z 19 lutego 1925 r., z 13 lipca 1931 r., z 27 listopada 1931 r. i z 26 czerwca 1936 r., jak również wszystkim Członkom Narodów Zjednoczonych oraz Państwom, nie będącym członkami, wzmiankowanym w artykule IV.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upełnomocnieni, podpisali niniejszy Protokół w imieniu swych odpowiednich Rządów w terminach, podanych przy odpowiednich podpisach.

Sporządzono w Lake Success, Nowy Jork, dnia jedenastego grudnia tysiąc dziewięćset czterdziestego szóstego roku.

Przekład.

ZAŁĄCZNIK

do Protokołu zmieniającego Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze 23 stycznia 1912 r., w Genewie 11 lutego 1925 r., 19 lutego 1925 r. i 13 lipca 1931 r., w Bangkoku 27 listopada 1931 r. i w Genewie 26 czerwca 1936 r.
1.
Umowa dotycząca wyrobu, wewnętrznego handlu i użytku spreparowanego opium, wraz z protokołem i aktem końcowym, podpisana w Genewie 11 lutego 1925 r.

W artykułach 10, 13, 14 i 15 Umowy wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych" i wyrazy "Sekretariat Ligi Narodów" wyrazami "Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych".

W artykułach 3 i 4 Protokołu wyrazy "Rada Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych".

2.
Konwencja międzynarodowa o szkodliwych środkach odurzających, wraz z protokołem, podpisana w Genewie 19 lutego 1925 r.

Zastępuje się artykuł 8 następującym artykułem:

"O ile Światowa Organizacja Zdrowia stwierdzi na podstawie opinii mianowanego przez siebie Komitetu Ekspertów, że pewne przetwory, zawierające środki odurzające przewidziane w niniejszym rozdziale, nie mogą spowodować toksykomanii ze względu na naturę substancyj leczniczych, z którymi te środki są połączone, a które uniemożliwiają w praktyce ich wyodrębnienie, Światowa Organizacja Zdrowia zawiadomi o tym stwierdzeniu Radę Gospodarczą i Społeczną Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rada zakomunikuje to stwierdzenie Stronom Umawiającym się, co pociągnie za sobą wyjęcie danych przetworów spod działania niniejszej Konwencji."

Zastępuje się artykuł 10 następującym artykułem:

"O ile Światowa Organizacja Zdrowia stwierdzi na podstawie opinii mianowanego przez siebie Komitetu Ekspertów, że jakikolwiek środek odurzający, do którego niniejsza Konwencja nie stosuje się, może spowodować podobne nadużycia i wywołać skutki równie szkodliwe, jak substancje, przewidziane w niniejszym rozdziale Konwencji, Światowa Organizacja Zdrowia zawiadomi o tym Radę Gospodarczą i Społeczną i zaleci jej, aby postanowienia niniejszej Konwencji zostały zastosowane do tej substancji.

"Rada Gospodarcza i Społeczna zakomunikuje to zalecenie Stronom Umawiającym się. Każda Strona Umawiająca się, która przyjmie zalecenie, poda to do wiadomości Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o tym inne Strony Umawiające się."

"Postanowienia niniejszej Konwencji będą miały natychmiast zastosowanie do danej substancji w stosunkach między tymi Stronami Umawiającymi się, które przyjęły zalecenie, przewidziane w poprzednich paragrafach."

W trzecim paragrafie artykułu 19 wyrazy "Rada Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Czwarty paragraf artykułu 19 skreśla się.

W artykułach 20, 24, 27, 30, 32 i 38 (paragraf 1) wyrazy "Rada Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Rada Gospodarcza i Społeczna Organizacji Narodów Zjednoczonych" oraz wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych" wszędzie, gdzie te słowa występują.

W artykule 32 wyrazy "Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej" zastępuje się wyrazami "Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości".

Artykuł 34 będzie zredagowany, jak następuje:

"Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji. Począwszy od 1 stycznia 1947 r. dokumenty ratyfikacyjne będą składane u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa, nie będące członkami, którym Sekretarz Generalny przesłał egzemplarz Konwencji".

Artykuł 35 będzie zredagowany, jak następuje:

"Począwszy od 30 września 1925 r. każde Państwo, reprezentowane na Konferencji, na której niniejsza Konwencja została opracowana, a nie będące jej sygnatariuszem, każdy Członek Narodów Zjednoczonych lub każde Państwo, nie będące członkiem, wzmiankowane w artykule 34, będzie mogło przystąpić do niniejszej Konwencji.

"Przystąpienie to będzie dokonane przy pomocy dokumentu, zakomunikowanego Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, a który zostanie złożony w archiwum Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sekretarz Generalny zawiadomi natychmiast o tym złożeniu Członków Narodów Zjednoczonych, będących sygnatariuszami Konwencji, oraz inne Państwa, będące sygnatariuszami, a nie będące członkami, wymienione w artykule 34, jak również Państwa, które przystąpiły."

Artykuł 37 będzie zredagowany, jak następuje:

"Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie prowadził specjalną ewidencję wskazującą, jakie Państwa podpisały lub ratyfikowały niniejszą Konwencję, przystąpiły do niej lub ją wypowiedziały. Ewidencja ta będzie stale dostępna dla Stron Umawiających się i będzie od czasu do czasu publikowana."

Drugi paragraf artykułu 38 będzie zredagowany, jak następuje:

"Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych poda każde otrzymane wypowiedzenie do wiadomości wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz państw wymienionych w artykule 34."

3.
Konwencja międzynarodowa o ograniczeniu fabrykacji i uregulowaniu podziału środków odurzających oraz Protokół podpisania, podpisane w Genewie 13 lipca 1931 r.

W artykule 5 paragraf 1 słowa "wszystkim Członkom Ligi Narodów i Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w artykule 27" zastępuje się słowami "wszystkim Członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w artykule 28."

Pierwszy ustęp paragrafu 6 artykułu 5 zastępuje się następującym ustępem:

"Obliczenia będą badane przez Organ Kontroli, składający się z czterech członków. Światowa Organizacja Zdrowia mianuje dwóch członków, a Komisja środków odurzających Rady Gospodarczej i Społecznej oraz Stały Komitet Centralny mianują po jednym członku. Funkcje sekretariatu Organu Kontroli będą sprawowane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych przy ścisłej współpracy Stałego Komitetu Centralnego."

W artykule 5 paragraf 7 wyrazy "1 listopada każdego roku" zastępuje się wyrazami "15 grudnia każdego roku", i wyrazy "za pośrednictwem Sekretarza Generalnego wszystkim Członkom Ligi Narodów oraz Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w artykule 27", zastępuje się wyrazami "za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych wszystkim Członkom Narodów Zjednoczonych oraz Państwom, nie będącym członkami, wymienionym w artykule 28".

Paragrafy 2, 3, 4 i 5 artykułu 11 zastępuje się następującymi paragrafami:

"2. Wysoka Umawiająca się Strona, która zezwoli na handel lub wyrób w celach handlowych jednego z tych przetworów, zawiadomi o tym natychmiast Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zakomunikuje tę notyfikację innym Wysokim Umawiającym się Stronom oraz Światowej Organizacji Zdrowia.

"3. Światowa Organizacja Zdrowia postanowi, zasięgnąwszy opinii mianowanego przez siebie komitetu ekspertów, czy dany przetwór może wywołać toksykomanię (i powinien być z tego względu potraktowany tak jak "środki odurzające", wymienione w podgrupie a) grupy I), czy też może być przerobiony na jeden z tych samych środków (i z tego względu potraktowany tak jak "środki odurzające", wymienione w podgrupie b) grupy I lub w grupie II).

"4. O ile Światowa Organizacja Zdrowia postanowi, zasięgnąwszy opinii mianowanego przez siebie komitetu ekspertów, że dany przetwór nie będąc "środkiem odurzającym" zdolnym wywołać toksykomanię może być przerobiony na taki środek, sprawa, czy ten "środek odurzający" należy do podgrupy b) grupy I czy do grupy II, będzie przedłożona do decyzji komitetu trzech ekspertów, wykwalifikowanych do zbadania stron naukowych i technicznych kwestii. Dwóch z tych ekspertów będzie wyznaczonych odpowiednio przez Rząd zainteresowany i przez komisję środków odurzających Rady Gospodarczej i Społecznej, a trzeciego wyznaczą dwaj wyżej wymienieni.

"5. Każde postanowienie, powzięte zgodnie z dwoma poprzednimi paragrafami, będzie podane do wiadomości Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zakomunikuje je wszystkim Członkom Organizacji oraz Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w artykule 28."

W paragrafach 6 i 7 artykułu 11 zastępuje się wyrazy "Sekretarz Generalny" wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych."

W artykułach 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 i 33 zastępuje się wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych".

W artykule 21 zastępuje się wyrazy "Komisja doradcza handlu opium i innymi szkodliwymi środkami odurzającymi" słowami "komisja środków odurzających Rady Gospodarczej i Społecznej".

Drugi paragraf artykułu 25 zastępuje się następującym paragrafem:

"W razie gdyby takie postanowienia nie istniały między Stronami, będącymi w sporze, poddadzą go one procedurze rozjemczej lub sądowej. W braku zgody co do wyboru innego trybunału spór będzie przedłożony na żądanie jednej z nich Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, o ile wszystkie one są Stronami Statutu, a o ile nie są one wszystkie jego Stronami, spór będzie przedłożony trybunałowi rozjemczemu, utworzonemu zgodnie z konwencją haską z 18 października 1907 r. o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych."

Ostatni paragraf artykułu 26 otrzymuje następujące brzmienie:

"Sekretarz Generalny zakomunikuje wszystkim Członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych jak również Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w art. 28, wszystkie oświadczenia i zawiadomienia, otrzymane na podstawie niniejszego artykułu."

Artykuł 28 będzie zredagowany, jak następuje:

"Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji. Począwszy od 1 stycznia 1947 r. dokumenty ratyfikacyjne będą składane u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Państwa, nie będące jej członkami, którym Sekretarz Generalny przesłał egzemplarz Konwencji."

Artykuł 29 będzie zredagowany, jak następuje:

"Każdy Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych i każde Państwo, nie będące jej członkiem, przewidziane w artykule 28, będzie mogło przystąpić do niniejszej Konwencji. Dokumenty przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Państwa, nie będące jej członkami, przewidziane w art. 28."

W pierwszym paragrafie artykułu 32 zdanie ostatnie będzie zredagowane, jak następuje:

"Każde wypowiedzenie będzie działało tylko w stosunku do tej Wysokiej Umawiającej się Strony, w której imieniu było ono złożone."

Drugi paragraf artykułu 32

będzie zredagowany, jak następuje:

"Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa, nie będące jej członkami, wymienione w artykule 28, o otrzymanych wypowiedzeniach."

W trzecim paragrafie artykułu 32 wyrazy "Członkowie Ligi Narodów i Państwa, nie będące członkami, które są związane niniejszą Konwencją" zastępuje się wyrazami "Wysokie Umawiające się Strony".

W artykule 33 wyrazy "Członkowie Ligi Narodów lub Państwa, nie będące członkami, związane niniejszą Konwencją" zastępuje się wyrazami "każda Wysoka Umawiająca się Strona", a wyrazy "wszyscy inni członkowie Ligi Narodów i Państwa, nie będące członkami, w ten sposób związane" zastępuje się wyrazami "wszystkie Umawiające się Strony".

4.
Umowa o kontroli nad paleniem opium na Dalekim Wschodzie, wraz z aktem końcowym, podpisana w Bangkoku 27 listopada 1931 r.

W artykułach V i VII wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami "Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych".

5.
Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu niedozwolonego handlu szkodliwymi środkami odurzającymi, podpisana w Genewie 26 czerwca 1936 r.

W artykułach 16, 18, 21, 23 i 24 wyrazy "Sekretarz Generalny Ligi Narodów" zastępuje się wyrazami " Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych".

W artykule 17 zastępuje się drugi paragraf następującym paragrafem:

"W razie gdyby takie postanowienia nie istniały między Stronami, będącymi w sporze, poddadzą go one procedurze rozjemczej lub sądowej. W braku zgody co do wyboru innego trybunału spór będzie przedłożony na żądanie jednej z nich Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, o ile wszystkie one są Stronami Statutu, a o ile nie są one wszystkie jego Stronami, spór będzie przedłożony trybunałowi rozjemczemu, utworzonemu zgodnie z konwencją haską z dnia 18 października 1907 r. o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych."

Paragraf 4 artykułu 18 będzie zredagowany, jak następuje:

"Sekretarz Generalny zakomunikuje wszystkim Członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Państwom, nie będącym jej członkami, wymienionym w artykule 20, wszystkie oświadczenia i zawiadomienia, otrzymane na podstawie niniejszego artykułu."

Artykuł 20 będzie zredagowany, jak następuje:

"Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji. Począwszy od 1 stycznia 1947 r. dokumenty ratyfikacyjne będą składane u Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, który zawiadomi o ich złożeniu wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak również Państwa, nie będące jej członkami, którym Sekretarz Generalny przesłał egzemplarz Konwencji."

Paragraf 1 artykułu 21 będzie zredagowany, jak następuje:

"Do niniejszej Konwencji mogą przystąpić wszyscy Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Państwa, nie będące jej członkami, przewidziane w artykule 20."

W paragrafie 1 artykułu 24 wyrazy "Członek Ligi Narodów lub Państwo, nie będące członkiem" zastępuje się wyrazami "Wysoka Umawiająca się Strona".

Paragraf 2 artykułu 24 będzie zredagowany, jak następuje:

"Sekretarz Generalny zawiadomi wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Państwa, nie będące jej członkami, wymienione w artykule 20, o otrzymanych wypowiedzeniach."

W paragrafie 3 artykułu 24 wyrazy "Członkowie Ligi Narodów i Państwa, nie będące jej członkami, które są związane niniejszą Konwencją" zastępuje się wyrazami "Wysokie Umawiające się Strony".

Artykuł 25 będzie zredagowany, jak następuje:

"Żądanie dokonania rewizji niniejszej Konwencji może być w każdej chwili wysunięte przez każdą Wysoką Umawiającą się Stronę drogą notyfikacji, uczynionej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Notyfikacja ta będzie zakomunikowana przez Sekretarza Generalnego Wysokim Umawiającym się Stronom i jeżeli zostanie poparta przez przynajmniej trzecią ich część, Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do zebrania się na konferencję w celu zrewidowania Konwencji."

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1952.9.50

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Protokół zmieniający Umowy, Konwencje i Protokoły o środkach odurzających, zawarte w Hadze dnia 23 stycznia 1912 r., w Genewie dnia 11 lutego 1925 r., dnia 19 lutego 1925 r. i dnia 13 lipca 1931 r., w Bangkoku dnia 27 listopada 1931 r. i w Genewie dnia 26 czerwca 1936 r. Lake Success.1946.12.11.
Data aktu: 11/12/1946
Data ogłoszenia: 23/02/1952
Data wejścia w życie: 06/08/1951