Udzielanie poręki państwowej.

Dz.U.48.12.91
USTAWA
z dnia 25 lutego 1948 r.
o udzielaniu poręki państwowej.
Art.  1.
1. Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania poręki państwowej za zobowiązania, wymienione w art. 2.
2. Łączna suma każdorazowo ważnych zobowiązań kapitałowych, za które będą udzielone poręki państwowe, nie może przekraczać sumy 250 milionów dolarów Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Art.  2.

Poręka państwowa, wymieniona w art. 1, może być udzielona za zobowiązania:

1) banków państwowych i przedsiębiorstw państwowych oraz związków samorządu terytorialnego, wynikające z ich zagranicznych stosunków finansowych i handlowych;
2) wynikające z zagranicznych stosunków finansowych i handlowych takich instytucji, organizacji oraz spółek handlowych, w których więcej niż połowa kapitału zakładowego należy do Skarbu Państwa lub przedsiębiorstw państwowych;
3) innych osób prawnych, wynikające z ich zagranicznych stosunków finansowych i handlowych, w przypadkach, w których Minister Skarbu uzna, iż zobowiązania te mają dostateczne zabezpieczenie w ich majątku lub w udzielonym Skarbowi Państwa poręczeniu, dających pewność terminowego wywiązania się z zobowiązań, za których spłatę ma być udzielona poręka państwowa.
Art.  3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą ustawa z dnia 10 marca 1932 r. o udzielaniu poręki państwowej (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 341).

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020