Wykonanie dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.

Dz.U.48.11.83
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lutego 1948 r.
w sprawie wykonania dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.
Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 343) zarządzam, co następuje:
§  1.
1. Bank Gospodarstwa Krajowego ma prawo emitowania obligacyj inwestycyjnych, na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych. Wierzytelności banku z tego tytułu stanowią zabezpieczenia emitowanych obligacyj inwestycyjnych.
2. Obligacje inwestycyjne mogą być wydawane bądź w walucie polskiej, bądź też w walutach zagranicznych.
3. Ogólną kwotę nominalną poszczególnych emisyj i seryj obligacyj inwestycyjnych, terminy ich emitowania i wykupu, wysokość oprocentowania oraz inne warunki emisji oznacza Minister Skarbu. Tekst obligacyj podlega zatwierdzeniu Ministra Skarbu.
4. Ogólna suma kwoty nominalnej obligacyj, znajdujących się w obiegu, nie może przekraczać ogólnej sumy wierzytelności Banku, będących ich zabezpieczeniem.
5. Obligacje mogą być wydawane bądź imienne, bądź na okaziciela na warunkach wyszczególnionych w tekście obligacyj.
§  2. Bank obowiązany jest do prowadzenia rejestru pokrycia obligacyj, do którego należy wpisywać wierzytelności, stanowiące podstawę wydania obligacyj, oraz zabezpieczenia tych wierzytelności.
§  3.
1. Wszelkie spłaty z tytułu pożyczek, zabezpieczających obligacje, wpływać powinny na rachunek funduszu umorzenia obligacyj.
2. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi obligacyj, Bank tworzy rezerwę, oddzielnie wykazywaną w bilansach Banku:
a) z opłaty wstępnej, pobieranej przy pożyczkach, tworzących względnie mających tworzyć zabezpieczenie obligacyj,
b) z zysków, osiągniętych przez Bank ze skupu obligacyj, przeznaczonych do umorzenia,
c) z dochodów z przedawnionych kuponów i wylosowanych obligacyj,
d) z przeznaczonej na tę rezerwę części czystego zysku Banku.
3. Bank obowiązany jest w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego półrocza annuitetowego wycofać z obiegu w drodze losowania lub wykupu z wolnej ręki obligacje na łączną sumę nominalną, równą sumie gotówkowych spłat kapitału pożyczek, tworzących zabezpieczenie obligacyj.
§  4.
1. Jeżeli obligacja ulega wycofaniu z obiegu, kupony, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, winny być zwrócone Bankowi. W braku takich kuponów potrącona będzie w gotówce ich wartość nominalna.
2. Obligacje na okaziciela mogą być poddane zastrzeżeniu (winkulacji).
3. Kupony od obligacyj Banku mogą być sądownie umarzane tylko łącznie z odnośną obligacją. Nie podlegają jednak umorzeniu kupony już płatne oraz kupony najbliższych płatności, licząc od dnia wszczęcia przez sąd postępowania o umorzenie utraconej obligacji.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1948.11.83

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie dekretu z dnia 24 września 1947 r. o emitowaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacyj na podstawie pożyczek, udzielonych w ramach państwowych planów inwestycyjnych.
Data aktu: 25/02/1948
Data ogłoszenia: 11/03/1948
Data wejścia w życie: 11/03/1948