Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.

Dz.U.46.5.44
DEKRET
z dnia 8 stycznia 1946 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku.
Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343), zmienionym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 977) oraz art. 14 ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 342), wprowadza się zmiany następujące:

1) w art. 11 lit. d) skreśla się wyrazy: "oraz komunalnych pracowni badawczych";
2) skreśla się art. 15 i 16;
3) w art. 20 ust. 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy: "lub w pracowni komunalnej (art. 15 i 16)", a w zdaniu drugim wyrazy: "lub w pracowni komunalnej";
4) w art. 21 ust. 1 skreśla się wyrazy: "lub w pracowni komunalnej (art. 15 i 16)".
Art.  2.

Majątek ruchomy komunalnych zakładów badania żywności i przedmiotów użytku, istniejących w dniu wejścia w życie dekretu niniejszego, przechodzi na rzecz Państwowego Zakładu Higieny za odszkodowaniem, którego wysokość ustala komisja powołana w tym celu, złożona z przedstawiciela właściwego związku samorządowego oraz Ministerstw: Zdrowia i Administracji Publicznej.

Art.  3.

Fachowi funkcjonariusze komunalnych zakładów badania żywności i przedmiotów użytku, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego dekretu, przechodzą na etat Państwowego Zakładu Higieny.

Minister Zdrowia w zależności od lat służby samorządowej i kwalifikacji funkcjonariusza przyjętego na etat Państwowego Zakładu Higieny ustali charakter jego stosunku służbowego, zaliczy go do właściwej kategorii i zaszereguje do odpowiedniej grupy uposażenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Zdrowia i Administracji Publicznej.

Art.  5.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020