Państwowy fundusz kredytu na meljoracje rolne.

Dz.U.25.88.609
USTAWA
z dnia 22 lipca 1925 r.
o państwowym funduszu kredytu na meljoracje rolne.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Tworzy się państwowy fundusz kredytu na melioracje rolne w celu udzielania pożyczek na meljoracje rolne na zasadach, ustalonych w niniejszej ustawie.

Art.  2.

Na państwowy fundusz kredytu na meljoracje rolne składać się będą:

a) coroczne bezprocentowe i bezzwrotne dotacje ze Skarbu Państwa (art. 3),
b) sumy, powstałe ze zwrotu pożyczek (art. 11),
c) odsetki od pożyczek oraz sumy, pobierane tytułem kar za zwłoką w opłacaniu odsetek i spłacaniu pożyczek (art. 12 i 13).
Art.  3.

Wysokość dotacji ze Skarbu Państwa określać będzie corocznie ustawa skarbowa. Przekazywanie sum z dotacji następować będzie w 2 ratach półrocznych zgóry.

Art.  4.

Administrację państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne sprawować będzie Państwowy Bank Rolny na zasadach, które z uwzględnieniem postanowień niniejszej ustawy ustali Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Reform Rolnych.

Art.  5.

Z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne udzielane będą pożyczki na:

a) drenowanie,
b) odwodnianie i nawodnianie gruntów,
c) meljoracje torfowisk.
Art.  6.

Na cele, wyszczególnione w art. 5, otrzymywać będą pożyczki przedewszystkiem spółki wodne w rozumieniu art. 133 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 102 poz. 936), tudzież gminy i wsie, a także osoby fizyczne i prawne; użytkujące tereny rolne i dające dostateczna gwarancje wypłacalności.

Art.  7.

Pożyczki z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne będą udzielane na podstawie szczegółowego projektu technicznego urządzeń meljoracyjnych i ich kosztorysu, opracowanych zgodnie z postanowieniami przypisów, wydanych w tej mitrze przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych; projekt ten i kosztorys winny stwierdzić celowość, racjonalność pod względem technicznym i opłacalność zamierzonych urządzeń.

Projekt techniczny urządzeń melioracyjnych i kosztorys winny być sporządzone przez osoby lub instytucje ukwalifikowane do wykonywania meljoracji rolnych, przedsiębranych z pomocą pożyczek lub zasiłków państwowych.

Kwalifikacje, jakim winny odpowiadać wyszczególnione w ustępie drugim osoby i instytucje, określi Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych.

Art.  8.

O przyznaniu pożyczki z państwowego funduszu kredytu na melioracje rolne decyduje Państwowy Bank Rolny.

Art.  9.

Pożyczka na melioracje rolne może być udzielona w wysokości do 100% sumy kosztorysu urządzeń meljoracyjnych (art. 7).

Art.  10.

Pożyczki na meljoracje rolne wypłacane będą w gotówce ratami w miarę postępu robot meljoracyjnych.

Art.  11.

Pożyczki z państwowego funduszu kredytu na melioracje rolne mogą być udzielane na urządzenia meljoracyjne (art. 5) na okres czasu od 6 do 12 lat w zależności od przewidywanego okresu amortyzacji uskutecznionych na te urządzenia nakładów.

Pożyczki te ulegają zwrotowi w ratach, których termin i wysokość określi Państwowy Bank Rolny, stosownie do zasad, ustalonych zgodnie z art. 4 niniejszej ustawy, z tem jednak zastrzeżeniem, że termin płatności pierwszej raty nie może być wcześniejszy niż po upływie 3 lat, licząc od dnia otrzymania pierwszej raty pożyczkowej.

W wypadkach klęsk żywiołowych i nieurodzaju, któremi zostały dotknięte grunty dłużnika, Państwowy Bank Rolny ma prawo udzielania dłużnikowi ulg co do terminów płatności odsetek ze zwrotu rat pożyczki.

Art.  12.

Pożyczki na meljoracje rolne podlegają oprocentowaniu w wysokości do 5% od sta w stosunku rocznym.

Państwowy Bank Rolny pobiera nadto od dłużników na swoje dobro dodatek administracyjny w wysokości, określonej przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  13.

Od zaległych sum z tytułu odsetek oraz zwrotu udzielonych pożyczek pobierana będzie kara za zwłokę w wysokości, odpowiadającej stopie dyskontowej Banku Polskiego.

Art.  14.

Otrzymujący pożyczkę z państwowego funduszu na meljoracje rolne ma obowiązek:

a) użycia pożyczki wyłącznie na cel, na który została mu udzielona (art. 5);
b) przeprowadzenia robót melioracyjnych zgodnie z projektem technicznym urządzeń meljoracyjnych (art. 7);
c) powierzenie kierownictwa robót meljoracyjnych osobom lub instytucjom, wyszczególnionym w art. 7.

Nieuczynienie zadość powyższym obowiązkom przez dłużnika uprawnia Państwowy Bank Rolny do powzięcia decyzji o bezzwłocznem wytrzymaniu wypłacenia następnej raty pożyczki oraz ściągnięciu udzielonych rat wraz z przypadającemi odsetkami.

Ponadto dłużnik obowiązany jest do utrzymywania w należytym porządku urządzeń melioracyjnych aż do czasu ostatecznej spłaty pożyczki. Gdyby jednak pod tym względem nastąpiło zaniedbanie przez dłużnika, Państwowy Bank Rolny zawiadamia go pisemnie o spostrzeżonych uchybieniach z jednoczesnem wezwaniem do naprawy uszkodzonych urządzeń melioracyjnych w ściśle określonym terminie, po upływie którego, w razie niewykonania naprawy, Państwowy Bank Rolny ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej pożyczki wraz z odsetkami.

Art.  15.

Zaległa sumy z tytułu odsetek oraz zwrotu udzielonych pożyczek będą ściągane od użytkowników gospodarstw rolnych, niezrzeszonych w spółkach wodnych, trybem przepisanym dla ściągania bezspornych należności skarbowych.

Art.  16.

Nadzór i kontrolę nad prawidłowem użyciem pożyczek, udzielonych z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne, sprawuje oddział melioracyjny przy województwie. W tym celu upoważnione przez oddział meljoracyjny przy województwie organy mają prawo wstępu w każdym czasie na grunt, podlegający melioracji, badania postępu robót i żądania potrzebnych wyjaśnień.

Ta same prawa służą organom i instytucjom, upoważnionym w tym celu przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  17.

Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych i upoważnionym przez niego organom służy prawo nadzoru i kontroli działalności osób i instytucyj, upoważnionych do wykonywania meljoracyj rolnych, przedsiębranych z pomocą pożyczek lub zasiłków państwowych (art. 7), w zakresie tych meljoracyj.

Art.  18.

Podania o udzielenie pożyczek z państwowego funduszu kredytu na meljoracje rolne oraz akta i dokumenty, dotyczące tych pożyczek, wolne są od wszelkich opłat skarbowych i komunalnych.

Art.  19.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza Się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Reform Rolnych i Robót Publicznych w zakresie przyznanych im w tej ustawie uprawnień.

Art.  20.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020