Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dz.U.25.43.301
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 22 kwietnia 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach Taryfy Towarowej polskich kolei normalnotorowych.
Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 57, poz. 580) zarządza się co następuje:
§  1. We "Wstępie" do Taryfy Towarowej polskich kolei normalnotorowych (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 117, poz. 1061) wprowadza się zmiany następujące:

W ust. 1 p. A po słowach "okręgu gdańskiego" dodaje się w nawiasach "(oprócz stacyj, leżących na obszarze W. M. Gdańska)".

W ust. II w wierszu 3-im określenie "za całą odległość przewozu" zmienia się na: "za łączną odległość kolei państwowych".

§  2. W części II Taryfy "Postanowienia taryfowe" wprowadza się zmiany następujące:

W p. 5 po słowach "inne opłaty" dodaje się "podawane w listach przewozowych".

W p. 7 ust. A w wierszu 6-ym po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W tymże p. 7 ust. B w wierszu 2-im po słowach "Do tych należą" dodaje się "oprócz przesyłek towarów, wymienionych w grupach 22, 23, 25, 26 i 27 Nomenklatury i klasyfikacji (część III 'Taryfy)".

W p. 8 po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W p. 9 po słowach "na 9 klas" dodaje się "normalnych i siedem klas wyjątkowych".

W p. 12 w wierszu 3-im wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "i".

W p. 13 po wierszu 7-m dodaje się ustęp następujący: "Przy całkowitem wyzyskaniu pojemności wagonu i nadaniu przesyłki pod adresem jednego odbiorcy oraz do jednej i tej samej stacji, obliczanie przewoźnego według zasad dla przesyłek półwagonowych może mieć miejsce również bez obowiązku cechowania lub numerowania poszczególnych sztuk".

W p. 14 w wierszu 7-m po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W p. 15 w wierszu 8-m po słowie "zażądał" dodaje się "w liście przewozowym albo".

W p. 17 wykaz towarów lekkich uzupełnia się nazwą:

"m) ule z pszczołami (z gr. 26),

n) urządzenia domowe (sprzęty domowe) używane".

W tymże p. 17 w ustępie ostatnim po słowie "zażądał" dodaje się w "liście przewozowym albo".

W p. 18 ust. c) uzupełnia się w sposób następujący: "Ten sam sposób obliczenia stosuje się i do przesyłek jednolitego towaru oraz do przesyłek taryfowanych według klas niższych niż klasa III, jeżeli obliczenie przewoźnego według klasy III da opłaty niższe. O ile nadawca zażądał podstawienia wagonu O ładowności określonej, przewoźne oblicza się w myśl p. p. 15 i 17 Postan. taryf."

W p. 30 po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W p. 38 w wierszu czwartym skreśla się słowa: "otrzymując wzamian odpowiedni bilet. W braku biletu", natomiast dalsza część zdania otrzymuje brzmienie: "Opłatę tę stacja nadania wpisuje do listu przewozowego i t. d."

Wprowadza się nowy rozdział IX-a o brzmieniu następującem:

"IX-a. Przewóz piwa w wagonach specjalnych, z prawem częściowego odładunku.

63. Zorganizowanie stałego przewozu piwa w specjalnych wagonach prywatnych właścicieli z prawem częściowego odładunku na stacjach pośrednich może nastąpić tylko po uprzedniem porozumieniu się nadawcy z Zarządem kolei (Dyrekcją). Przewóz odbywa się pociągami, wskazanemi przez Dyrekcję, na zasadach niżej podanych.

a) Nadawca sporządza na każdy wagon jeden list przewozowy na całą przesyłkę do najdalszej stacji przeznaczenia, zamieszczając tak w liście przewozowym, jak i we wtórniku, w rubryce "wskazania nadawcy" żądanie uskutecznienia przewozu "z częściowym odładunkiem piwa na stacjach pośrednich".

b) Wagonowi specjalnemu, w którym przewozi się przesyłki piwa, obowiązany jest towarzyszyć osobny dozorca, wyznaczony przez nadawcę, na zasadach p. 37 Postanowień Taryfowych. Obowiązkiem dozorcy, oprócz nadzoru ogólnego nad przesyłką, jest rozciągnięcie nadzoru: a) nad naładunkiem piwa na stacji nadawczej; b) nad odładunkiem jego na stacjach pośrednich; c) nad wyładunkiem piwa na końcowej stacji przeznaczenia, oznaczonej w liście przewozowym i d) nad naładunkiem i wyładunkiem naczyń opróżnionych. Czynności, wskazane powyżej pod a), b) i c) powinny być dokonywane środkami właściciela wagonu.

c) Odładunek piwa w drodze może być uskuteczniony tylko na tych stacjach, które znajdują się na drodze przebiegu danego pociągu do stacji przeznaczenia, wymienionej w liście przewozowym i gdzie znajdują się stali odbiorcy piwa. Stacje te powinny, być wymienione w osobnej specyfikacji, dołączanej do listu przewozowego i do wtórnika.

d) Odładowanie piwa, tudzież doładowanie opróżnionych naczyń następuje po uprzedniem zgłoszeniu tego kierownikowi pociągu i wręczeniu mu wtórnika listu przewozowego celem okazania go dyżurnemu ruchu na stacji odładunku.

e) Dla dokonania częściowego odładunku piwa dozorca przesyłki nie ma prawa żądać od kolei odczepienia wagonu i podstawienia go do ramp stacyjnych, sam zaś odładunek powinien zakończyć w ciągu czasu postojowego, ustalonego rozkładem jazdy danego pociągu, nie wywołując przetrzymania pociągu na danej stacji. Równocześnie z odładunkiem piwa na stacjach pośrednich zezwala się załadowywać do danego wagonu opróżnione naczynia piwne (beczki drewniane i butelki w skrzyniach drewnianych lub bez skrzyń), stosownie do ilości miejsc odładowanych, bez sporządzania osobnego listu przewozowego.

f) Specjalne wagony do przewozu piwa mogą być zatrzymywane w drodze dla nabrania lodu na którejkolwiek ze stacyj pośrednich; w tym celu powinien nadawca wpisać odnośne żądania do listu przewozowego i do wtórnika w rubryce "wskazania nadawcy". W wypadkach zatrzymania dla wskazanego celu wagonu w drodze, termin dostawy ładunku przedłuża się o 24 godziny.

g) Przewoźne za piwo, przewożone w wagonach specjalnych z prawem częściowego odładunku w drodze oblicza się na zasadzie obowiązującej na przewóz danego towaru taryfy za całkowitą wagę ładunku, wskazaną w liście przewozowym, najmniej jednak albo za 5000 kg według, rubryki a), albo za 10.000 kg według rubryki b), albo za 15.000 kg według rubryki c), za całą odległość przewozu od stacji nadawczej do końcowej stacji przeznaczenia i powinno być zawsze pobrane zgóry na stacji nadawczej.

h) Po przybyciu wagonu z piwem do końcowej stacji przeznaczenia, wskazanej w liście przewozowym, dozorca przesyłki powinien złożyć wtórnik listu przewozowego i, po uiszczeniu przypadających z tytułu umowy o przewóz należności narosłych w drodze podjąć list przewozowy i zabrać natychmiast ze stacji resztę pozostałego w wagonie piwa. Co do naczyń próżnych, sprawę reguluje ust. j).

i) Koleje, uczestniczące w przewozie piwa w wagonach specjalnych z prawem częściowego odładunku i z warunkiem obowiązkowego towarzyszenia temu ładunkowi dozorcy, wyznaczonego przez nadawcę, nie ponoszą w myśl art. 86 Przepisów Przewozowych odpowiedzialności, ani za brak towaru wogóle, ani za jego uszkodzenia w drodze, w wypadkach, którym zapobiec powinien był towarzyszący przesyłce dozorca. Kolej nie odpowiada również, jeżeli częściowe odładowanie przesyłki, przewożonej pociągiem osobowym, nie mogło być na którejkolwiek stacji pośredniej dokonane wskutek spóźnienia pociągu lub innych przeszkód ruchowych.

j) Zwrotny, do stacji nadania, przebieg niezaładowanych piwem specjalnych wagonów prywatnych właścicieli dokonywa się za osobnym listem przewozowym w myśl pp. 87 i 89 Postanowień Taryfowych. Za zwrotny przewóz tych wagonów opłaty się nie pobiera z wyjątkiem wypadku przejścia próżnego wagonu przez obszar niemieckiego Śląska Górnego (p. 90 Postanowień Taryfowych).

Również bezpłatnie przewozi się do stacji nadania w takich zwrotnych wagonach opróżnione naczynia od piwa (beczki drewniane, butelki w skrzyniach drewnianych lub bez skrzyń), oraz środki ochronne od ciepła lub zimna (naczynia do lodu lub wody gorącej, opony filcowe i t. p.) pod warunkami, przewidzianemi w pp. 31 - 36 Postanowień Taryfowych".

W zależności od powyższego dotychczasowy p. 63 otrzymuje numer 64 i łączy się z obecnym p. 64.

W p. 83 w wierszu 3-m skreśla się wyrazy: "rubryka c)", a zamiast słów: "za 10.000 kg." dodaje się: "albo za 5000 kg. według rubryki a), albo za 10.000 kg. według rubryki b), albo za 15.000.kg. według rubryki c)".

W p. 90 w wierszu 2 po słowach "wagonów - chłodni" dodaje się: "zaliczonych do taboru P.K.P.".

W p. 96 w wierszu 12-m po słowach "stacji taryfowej" dodaje się: "poza przewoźnem, przewidzianem w p. 90", a w ust. F w wierszu 5-m po wyrazie "Katowickiej" wstawia się "Poznańskiej".

W "Wykazie opłat dodatkowych" wprowadza się zmiany następujące:

W p. 1 "Ceny druków" w ust. c) opłatę 10 gr. zmienia się na "20 gr.".

Do p. 7 "Opłaty za przetrzymanie" dodaje się uwagę, 3 o treści następującej:

"Uwaga 3. W okręgu kolejowym katowickim obliczanie postojowego za przetrzymanie na kopalniach i koksowniach wagonów, podstawianych przy wykazach 0, odbywa się okresami 8-godzinnemi (czas trwania jednej zmiany - szychty). O ile po upływie pierwszego okresu 8-godzinnego nie zwrócono całej ilości zamówionych i podstawionych wagonów, postojowe oblicza się za cały następny okres 8-godzinny po 50 gr. za wagon i godzinę. Gdyby i w drugim okresie nie nastąpił zwrot wszystkich zamówionych wagonów, postojowe oblicza się za dalsze 8 godzin. Ten sposób obliczania stosuje się tak długo, aż kopalnia lub koksownia nie zwróci całej ilości podstawionych wagonów. Na obliczanie tonie wpływa okoliczność, na ile zmian pracuje dane przedsiębiorstwo, jak również nie przerywają biegu godzin postojowego t. zw. zmiany (szychty) świąteczne".

W p. 12 "Opłaty za zaliczenia" wysokość prowizji zmienia się z 0,5% na 1%.

W p. 16 "Opłaty za dezynfekcje", w końcu wykazu dodaje się zdanie: "lecz nie mniej, niż zwrot kosztów rzeczywistych za dokonanie powyższych czynności".

§  3. W części III Taryfy "Nomenklatura I Klasyfikacja towarów" wprowadza się zmiany następujące:

W gr. 2 "Nasiona i t. d." w poz. b) kl. V zmienia się na kl. IV.

W gr. 3 "Ziemniaki" w poz. c) kl. II zmienia się na kl. III.

W gr. 5 "Siano i t. d " w poz. b) i c) kl. VII zmienia się na kl. VI.

W tejże grupie 5 w poz. c) dodaje się nazwy: "słoma ryżowa i słoma panama", a po słowie "tapicerskich" dodaje się "i szczotkarskich".

W gr. 6 "Jarzyny i t. d." w poz. b) kl. III i VI zmienia się na kl. II i V.

W gr. 7 "Owoce i t. d." w poz. a) i c) kl. III-V zmienia się na II-IV, a w poz. d) kl. II-IV zmienia się na I-III. Równocześnie z poz. a) skreśla się nazwę "jabłka" i wprowadza się jako nową pozycję f) "Jabłka kl. II-V".

W gr. 8 "Nasiona ogrodowe i t. d." w poz. a) kl. V zmienia się na kl. IV.

W gr. 9 "Kwiaty i t. d." w poz. a) kl. V zmienia się na kl. IV.

W gr. 11 "Chmiel" kl. II i IV zmienia się na I i III.

W gr. 12 "Cykorja" w poz. b) kl. V zmienia się na kl. IV.

W gr. 17 "Cukier" w tytule dodaje się odsyłacz "*)" a w poz. e) wyraz "niemelasowane" zmienia się na: "oprócz melasowanych".

W gr. 18 "Spirytus i wódka" w tytule dodaje się odsyłacz "*)" a u dołu strony dodaje się odsyłacz "*) Patrz cześć V "Taryfy wyjątkowe".

W gr. 19 "Piwo" poz. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) piwo w beczkach i butelkach II i V;

b) porter ...... I i III".

W gr. 20 "Miód pitny" kl. V zmienia się na kl. IV.

W gr. 22 "Zwierzęta" w uwadze I-ej opłatę 15 gr. zmienia się na 20 gr., w uwadze 2-ej po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem", a w uwadze 8 skreśla się ostatnie słowa "rubryka b)". Wprowadza się nową uwagę 10) o brzmieniu następującem:

"10) Przy przesyłkach koni i bydła rogatego rosłego ze stacyj, leżących na linji: Wilno - Lida -Wołkowysk - Brześć - Kowel - Zdołbunów oraz na wschód od niej normę załadowania do wagonu podnosi się: dla koni do 10, 12 i 14 sztuk, dla bydła do 14, 16 i 18 sztuk na wagon".

Pozatem w tejże gr. 22 pod pozycją c) "Bydło rogate rosłe" wprowadza się nową pozycję o brzmieniu następującem:

№№ grup nomenklatury DZIAŁY i GRUPY TOWARÓW Przesyłki pojedyńczych zwierząt za 1 szt. i 1 km groszy Przesyłki wagonowe
Przy załadowaniu do wagonu nie więcej jak sztuk: Klasa opłat za przewóz zwierząt żywych i drobiu Opłata za zwierzęta załadowane ponad normę najwyższą za 1 szt. i 1 km groszy
Jałowizna w wieku 7 5
od 7 do 18 mies. 20 A
25 B
30 C

W gr. 25 "Ryby i t. d." w poz. a) przed słowem "świeże" wstawia się "żywe" oraz poz. e) uzupełnia się nazwą "i ikra rybia".

W tejże grupie 25, w uwadze 1) po słowach: "z wodą" dodaje się "tudzież za ikrę", a po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W gr. 26 "Pszczoły" uwagę 2) uzupełnia się w sposób następujący:

"Przy przewozie uli z pszczołami na żądanie nadawcy, wyrażone w liście przewozowym lub w zamówieniu pisemnem, pociągiem osobowym - przewoźne oblicza się z podwyższeniem o 50%, a pociągiem pośpiesznym - o 100%".

W gr. 27 "Nabiał" w uwadze 3) po słowach "w liście przewozowym" dodaje się "lub w zamówieniu pisemnem".

W gr. 35 "Skóry surowe" kl. VI zmienia się na kl. V.

W gr. 41 "Materjały drzewne" w poz. b) w wierszu 3-im po słowie: "europejskiego:" dodaje się "w korze lub bez kory"; poz. i) uzupełnia się nazwami: "drzewo heblowane i fugowane, łaty bukowe zgruba obtoczone", równocześnie z poz. f) skreśla się określenie: "heblowane i fugowane". W poz. c) określenie, zamieszczone w nawiasach, uzupełnia się słowami: "nie dłuższe nad 7 m.".

W gr. 42 "Drzewo opałowe" poz. e) uzupełnia się nazwą "oraz brykiety z trocin".

W gr. 43 "Wyroby z drzewa" w poz. b), d), e), f) i h) kl. VII zmienia się na kl. VI.

W gr. 44 "Przetwory z drzewa" w poz. a) kl. VIII zmienia się na kl. VII, a w poz. b) kl. V na kl. IV.

W gr. 46 "Papier" w poz. c) kl. V zmienia się na kl. IV, a w poz. e) skreśla się słowa: "oprócz ułożonych w pudełka" oraz kl. II i IV zmienia się na kl. I i III.

W gr. 50 "Sól" w poz. b) kl. II i IV zmienia się na kl. I i III.

W gr. 52 "Gips i t. d." w poz. b) kl. V i VII zmienia się na kl. IV i VI, pozatem dodaje się poz. c) "Gips modelarski.... II-VIII".

W gr. 55 "Kamienie i t. d.", w poz. b) po wyrazie "wapień" dodaje się: "i dolomit".

W gr. 56 "Piasek i t. d." w końcu tytułu dodaje się odsyłacz *) (gwiazdkę), a w poz. b) kl. VII zmienia się na kl. VIII; z tejże poz. b) wyłącza się nazwę "kaolina", którą przenosi się do nowej poz. c) z kl. II-VI.

W gr. 59 "Porcelana i t. d." w poz. b) kl. V i VII zmienia się na kl. IV i VI.

W gr. 60 "Wyroby garncarskie" w poz. b) kl. VII zmienia się na kl. VI, a poz. e) uzupełnia się nazwami: "cegła żużlowa, szlakowa i podsufitki (plecionka druciana ze wstawkami z gliny palonej)".

W gr. 63 "Żelazo i t. d." w poz. f) po słowie "żelaznych" dodaje się "i stalowych", zaś ustęp od słów: "i użytku bezpośredniego" otrzymuje brzmienie: "(żelastwo, szmelc) i nadane do hut celem przetopienia...."

W gr. 64 "Inne metale" w poz. b) po wyrazie "opiłki" dodaje się: "oraz inne odpadki tych metali".

W gr. 65 "Wyroby z żelaza" w poz. a) nazwę "konstrukcje żelazne" uzupełnia się określeniem "budowlane ciężkie", a w końcu poz. a) dodaje się "oraz kokile hutnicze", poz. i) uzupełnia się nazwami: "bramy żelazne, ramy okienne"; w poz. f) kl. II i IV zmienia się na kl. I i III.

W gr. 66 "Maszyny i t. d." w poz. g) kl. II i IV zmienia się na I i III.

W gr. 70 "Pierwiastki chemiczne" w poz. g) nazwę "soda zwykła" uzupełnia się określeniem "krystaliczna", do poz. h) dodaje się nazwę "wapień boraksowy", natomiast skreśla się tę nazwę z poz. j); w tejże poz. j) nazwę "ałun naturalny" uzupełnia się określeniem "krystaliczny"; do poz. m) dodaje się nazwę "woda gazowa".

W gr. 72 "Barwniki" w poz. b) słowa "niezaprawione olejem" zmienia się na: "oprócz zaprawionych olejem i barwionych"; w poz. c) id) kl. V zmienia się na kl. IV; dodaje się nową pozycję: "f) Farby ziemne (wapienne) zabarwione, oprócz zaprawionych olejem II-V".

W gr. 74 "Nawozy i t. d." poz. c) uzupełnia się nazwą "oraz surofosfat".

W gr. 78 "Mydło i t. d." poz. a) otrzymuje brzmienie: "Mydło i świece, zwykłe, oraz stearyna".

W gr. 80 "Wody mineralne" w poz. a) dodaje się nazwę "Wysowska", zaś kl. IX zmienia się na kl. VIII, a w poz. b) kl. II i V na kl. I i III.

W gr. 94 "Opony" kl. II i IV zmienia się na kl. I i III.

W gr. 114 "Kufry" kl. II i V zmienia się na kl. I i III.

W gr. 129 "Tabor i t. d." w poz. c), d), e) i f) kl. VII zmienia się na kl. VI.

§  4. W części IV "Tablice opłat przewozowych" klasy I oraz przesyłek pośpiesznych zmienia się w sposób następujący:
Za odległość kilometrów KLASY PRZESYŁEK
Pośpiesznych Zwyczajn. drobnych
drobnych pół- i całowagonowych I.
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistąprzesyłki 5.000 kg. 10.000 kg 15.000 kg. wagę rzeczywistą przesyłki
a) b) c)
Groszy za 100 kilogramów
1 - 5 55 51 47 43 38
6 59 55 50 45 40
7 63 58 53 48 43
8 67 62 56 51 45
9 71 66 60 54 48
10 75 69 63 57 50
11 79 73 66 60 53
12 83 76 69 62 55
13 87 80 73 66 58
14 91 84 76 68 60
15 95 87 79 71 63
16 99 91 82 74 65
17 103 95 86 77 68
18 107 98 89 80 70
19 111 102 92 83 73
20 115 105 95 85 75
21 119 109 99 89 78
22 123 113 102 91 80
23 127 116 105 94 83
24 131 120 108 97 85
25 135 124 112 100 88
26 139 127 115 103 90
27 143 131 118 106 93
28 147 134 121 108 95
29 151 138 125 112 98
30 155 142 128 114 100
31 159 145 131 117 103
32 163 149 134 120 105
33 167 153 138 123 108
34 171 156 141 126 110
35 175 160 144 129 113
36 179 163 147 131 115
37 183 167 151 135 118
38 187 171 154 137 120
39 191 174 157 140 123
40 195 178 160 143 125
41 199 182 164 146 128
42 203 185 167 149 130
43 207 189 170 152 133
44 211 192 173 154 135
45 215 196 177 158 138
46 219 200 180 160 140
47 223 203 183 163 143
48 227 207 186 166 145
49 231 211 190 169 148
50 235 214 193 172 150
Za odległość kilometrów KLASY PRZESYŁEK
Pośpiesznych Zwyczajn. drobnych
drobnych pół- i całowagonowych I.
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistą przesyłki 50.00 kg. 10.000 kg. 15.000 kg. wagę rzeczywistą przesyłki
a) b) c)
Groszy za 100 kilogramów
51 - 55 255 232 209 186 163
56 - 60 275 250 225 200 175
61 - 65 295 269 242 215 188
66 - 70 315 287 258 229 200
71 - 75 335 305 274 244 213
76 - 80 355 323 290 258 225
81 - 85 375 341 307 273 238
86 - 90 395 359 323 287 250
91 - 95 415 377 339 301 263
96 - 100 435 395 355 315 275
101 - 110 470 427 384 341 297
111 - 120 505 459 412 366 319
121 - 130 540 491 441 391 341
131 - 140 575 522 469 416 363
141 - 150 610 554 498 442 385
151 - 160 645 586 526 467 407
161 - 170 680 618 555 492 429
171 - 180 715 649 583 517 451
181 - 190 750 681 612 543 473
191 - 200 785 713 640 568 495
201 - 210 815 740 665 590 515
211 - 220 845 768 690 613 535
221 - 230 875 795 715 635 555
231 - 240 905 823 740 658 575
241 - 250 935 850 765 680 595
231 - 260 965 878 790 703 615
261 - 270 995 905 815 725 635
271 - 280 1.025 933 840 748 655
281 - 290 1.055 960 865 770 675
291 - 300 1.085 988 890 793 695
301 - 310 1.110 1.011 912 813 713
311 - 320 1.135 1.034 933 832 731
321 - 330 1.160 1.058 955 852 749
331 - 340 1.185 1.081 976 872 767
341 - 350 1.210 1.104 998 892 785
351 - 360 1.235 1.127 1.019 911 803
361 - 370 1.260 1.151 1.041 931 821
371 - 380 1.285 1.174 1.062 951 839
381 - 390 1.310 1.197 1.084 971 857
391 - 400 1.335 1.220 1.105 990 875
Za odległość kilometrów KLASY PRZESYŁEK
Pośpiesznych Zwyczajn. drobnych
drobnych pół- i całowagonowych I.
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistą przesyłki 5.000 kg. 10.000 kg 15.000 kg. wagę rzeczywistą przesyłki
a) b) c)
Groszy za 100 kilogramów
401 - 410 1.355 1.239 1.123 1.007 891
411 - 420 1.375 1.258 1.141 1.024 907
421 - 430 1.395 1.277 1.159 1.041 923
431 - 440 1.415 1.296 1.177 1.058 939
441 - 450 1.435 1.315 1.195 1.075 955
451 - 460 1.455 1.334 1.213 1.092 971
461 - 470 1.475 1.353 1.231 1.109 987
471 - 480 1.495 1.372 1.249 1.126 1.003
431 - 490 1.515 1.391 1.267 1.143 1.019
491 - 500 1.535 1.410 1.285 1.160 1.035
501 - 510 1.550 1.425 1.299 1.174 1.048
511 - 520 1.565 1.439 1.313 1.187 1.061
521 - 530 1.580 1.454 1.327 1.201 1.074
531 - 540 1.595 1.468 1.341 1.214 1.087
541 - 550 1.610 1.483 1.355 1.228 1.100
551 - 560 1.625 1.497 1.369 1.241 1.113
561 - 570 1.640 1.512 1.383 1.255 1.126
571 - 580 1.655 1.526 1.397 1.268 1.139
581 - 590 1.670 1.541 1.411 1.282 1.152
591 - 600 1.685 1.555 1.425 1.295 1.165
601 - 610 1.713 1.581 1.449 1.317 1.184
611 - 620 1.740 1.606 1.472 1.338 1.203
621 - 630 1.768 1.632 1.495 1.359 1.222
631 - 640 1.795 1.657 1.518 1.380 1.241
641 - 650 1.823 1.683 1.542 1.401 1.260
651 - 660 1.850 1.708 1.565 1.422 1.279
661 - 670 1.878 1.733 1.588 1.443 1.298
671 - 680 1.905 1.758 1.611 1.464 1.317
681 - 690 1.933 1.784 1.635 1.486 1.336
691 - 700 1.960 1.809 1.658 1.507 1.355
701 - 710 1.988 1.835 1.681 1.528 1.374
711 - 720 2.015 1.860 1.704 1.549 1.393
721 - 730 2.043 1.886 1.728 1.570 1.412
731 - 740 2.070 1.911 1.751 1.591 1.431
741 - 750 2.098 1.936 1.774 1.612 1.450
751 - 760 2.125 1.961 1.797 1.633 1.469
761 - 770 2.153 1.987 1.821 1.655 1.488
771 - 780 2.180 2.012 1.844 1.676 1.507
781 - 790 2.208 2.038 1.867 1.697 1.526
791 - 800 2.235 2.063 1.890 1.718 1.545
Za odległość kilometrów KLASY PRZESYŁEK
Pośpiesznych Zwyczajn. drobnych
drobnych pół- i całowagonowych I.
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistą przesyłki 5.000 kg. 10.000 kg 15.000 kg. wagę rzeczywistą przesyłki
a) b) c)
Groszy za 100 kilogramów
801 - 810 2.263 2.089 1.914 1.739 1.564
811 - 820 2.290 2.114 1.937 1.760 1.583
821 - 830 2.318 2.139 1.960 1.781 1.602
831 - 840 2.345 2.164 1.983 1.802 1.621
841 - 850 2.373 2.190 2.007 1.824 1.640
851 - 860 2.400 2.215 2.030 1.845 1.659
861 - 870 2.428 2.241 2.053 1.866 1.678
871 - 880 2.455 2.266 2.076 1.887 1.697
881 - 890 2.483 2.292 2.100 1.908 1.716
891 - 900 2.510 2.317 2.123 1.929 1.735
901 - 910 2.538 2.342 2.146 1.950 1.754
911 - 920 2.565 2.367 2.169 1.971 1.773
921 - 930 2.593 2.393 2.193 1.993 1.792
931 - 940 2.620 2.418 2.216 2.014 1.811
941 - 950 2.648 2.444 2.239 2.035 1.830
951 - 960 2.675 2.469 2.262 2.056 1.849
961 - 970 2.703 2.495 2.286 2.077 1.868
971 - 980 2.730 2.520 2.309 2.098 1.887
981 - 990 2.758 2.545 2.332 2.119 1.906
991 - 1.000 2.785 2.570 2.355 2.140 1.925
1.001 - 1.010 2.813 2.596 2.379 2.162 1.944
1.011 - 1.020 2.840 2.621 2.402 2.183 1.963
1.021 - 1.030 2.868 2.647 2.425 2.204 1.932
1.031 - 1.040 2.895 2.672 2.448 2.225 2.001
1.041 - 1.050 2.923 2.698 2.472 2.246 2.020
1.051 - 1.060 2.950 2.723 2.495 2.267 2.039
1.061 - 1.070 2.978 2.748 2.518 2.288 2.058
1.071 - 1.080 3.005 2.773 2.541 2.309 2.077
1.081 - 1.090 3.033 2.799 2.565 2.331 2.096
1.091 - 1.100 3.060 2.824 2.588 2.352 2.115
1.101 - 1.110 3.088 2.850 2.611 2.373 2.134
1.111 - 1.120 3.115 2.875 2.634 2.394 2.153
1.121 - 1.130 3.143 2.901 2.658 2.415 2.172
1.131 - 1.140 3.170 2.926 2.681 2.436 2.191
1.141 - 1.150 3.198 2.951 2.704 2.457 2.210
1.151 - 1.160 3.225 2.976 2.727 2.478 2.229
1.161 - 1.170 3.253 3.002 2.751 2.500 2.248
1.171 - 1.180 3.280 3.027 2.774 2.521 2.267
1.181 - 1.190 3.308 3.053 2.797 2.542 2.286
1.191 - 1.200 3.335 3.078 2.820 2.563 2.305
§  5. W części V "Taryfy wyjątkowe" wprowadza się zmiany następujące:

W tar. wyj. № 1 na przewóz nasion siewnych, w p. 1 "Obszar ważności" po słowach: "Od wszystkich stacyj. oprócz stacyj granicznych" dodaje się w nawiasach stówa: "(z wyjątkiem stacji Zduny)".

W tar. wyj. № 3 na przewóz ziemniaków w p. 1 "Obszar ważności" dodaje się w końcu: "oprócz stacyj granicznych".

W tar. wyj. № 4 na przewóz mąki w p. 1 "Obszar ważności" dodaje się w końcu: "Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa", a w p. 2 "Opłaty" normę zniżki 20% zmienia się na 10%.

W tar. wyj. № 7 na przewóz mleka w p. 1 "Obszar ważności" dodaje się w końcu: "oraz do stacyj Sosnowiec, Będzin i Dąbrowa", a w p. 2 "Opłaty" rubrykę c) zmienia się na rubrykę b).

W tar. wyj. № 8 na przewóz materjałów drzewnych w p. 2 "Opłaty" skreśla się w ust. a) pozycję "drzewo osikowe do wyrobu zapałek" i przenosi się ją do ust. b); w ust. d) skreśla się pozycję "deski fornierowe sklejane i niesklejane" oraz w związku z tem skreśla się podane w nawiasach "i j)"; w uwadze zaś, w wierszu 2-m normę 10% zmienia się na "5%".

W tar, wyj. № 10, 11, 12 i 13 za przewóz węgla i koksu w p. 2 "Opłaty" normę zniżki 10% zmienia się na 5%.

W tar. wyj. № 10, na przewóz węgla w p. 2 "Opłaty" w wierszu 2-m słowa: "pomiędzy stacjami" zmienia się na "od stacyj", a w wierszu 3-m słowa "a stacjami" zmienia się na "do stacyj".

W tar. wyj. № 11 na przewóz węgla w tytule skreśla się wyrazy "i brunatnego", a w 2 "Opłaty" wprowadza się uwagę następującą: "Uwaga. Czasowo, na okres letni, do 1 października 1925 r., przy przesyłkach węgla nadawanych na odległość powyżej 400 km. przewoźne obniża się o 10% z tem iż opłata zniżona za 410 km. rozciąga się wstecz, aż do spotkania z opłatą według kl. wyj. C".

W tar. wyj. № 12 na przewóz koksu w p. 2 "Opłaty" pierwsze zdanie uzupełnia się słowami: "a przy adresowaniu do hut żelaza i miedzi - według klasy wyj. C".

W tar. wyj. № 14 na przewóz popiołu w tytule po słowie "popiołu" dodaje się "i żużla", a p. 3 "Warunki stosowania" uzupełnia słowami "albo też za świadectwami Dyrekcyj kolejowych".

W tar. wyj. № 15 na przewóz szlaki i t. d., w tytule skreśla się słowa w nawiasach: "(oprócz wapienia surowego i tłucznia)", po słowach "i kostkach (z gr. 55)" dodaje się: "żwiru, piasku i ziemi (z gr. 56)", a po słowach: "cegły szamotowej" dodaje się: "żużlowej i szlakowej". W p. 1 "Obszar ważności" po słowach "stacyj granicznych" dodaje się w nawiasach: "(z wyjątkiem stacji Zduny)". W p. 2 "Opłaty" w ust. a) po słowie "szamotową" dodaje się "żużlową, szlakową", a w p. b) w wierszu 1-m po słowach: "w nagłówku" dodaje się: "według kl. wyj. G", resztę zaś skreśla się. W "Uwadze" do tejże tar. wyj. № 15 po słowie "klinkieru" dodaje się: "oraz tłucznia, żwiru, piasku i ziemi", a po słowach: "Robót Publicznych" dodaje" się: "Tymczasowego Wydziału samorządowego we Lwowie, Zarządów dróg samorządowych w Małopolsce". W końcu "Uwagi" zdanie "stosuje się kl. wyj. G" zmienia się następująco:

"- przy przewozie na odległościach powyżej 200 km. stosuje się kl. G ze zniżką 10%, z tem, iż opłata zniżona za 210 km. rozciąga się wstecz, aż do spotkania z opłatą według kl. G".

W tar. wyj. № 16 na przewóz rudy w tytule taryfy po słowach: "rudy żelaznej" dodaje się "cynkowej i ołowianej", a po słowach: "szmelcu żelaznego" dodaje się: "i stalowego"; w p. 2 "Opłaty" po słowach: "oblicza się" dodaje się: "za rudę żelazną według wyj. kl. G ze zniżką 10%, a za rudą cynkową i ołowianą oraz za szmelc". Tenże p. 2 uzupełnia się uwagą następującą: "Uwaga. Przy przesyłkach załadowanych do wagonów 30-tonnowych opłaty powyższe obniża się o 5%. Opłaty według kl. F stosuje się również do tych przesyłek szmelcu od stacyj granicznych, które zaopatrzone są na liście przewozowym w stempel Urzędu Celnego, stwierdzający krajowe pochodzenie przesyłki".

W tytule tar. wyj. № 18 na przewóz żelaza skreśla się słowa: "surowych i", a w nawiasach dodaje się: "(poz. c), d) i e) z gr. 63)". W p. 1 "Obszar ważności" wstawia się st. "Chorzów", a w p. 2 "Opłaty" normę zniżki "10%" zmienia się na "5%".

W tar. wyj. Na 20 na przewóz superfosfatu w p. 1 "Obszar ważności" dodaje się stację nadania "Jezierzany Barysz" i "Wadowice". W końcu taryfy zamieszcza się uwagę: "Uwaga. Też same opłaty według kl IX stosuje się do przesyłek superfosfatu ze st. Sumina, do których dołączone są świadectwa Związku przemysłu superfosfatowego o krajowem pochodzeniu przesyłki".

W tar. wyj. № 23 na przewóz łodzi w p. 3 "Warunki stósowania" dodaje się w końcu "oraz Związku Polskiego Towarzystw Wioślarskich".

W tar. wyj,. I, VI, IX, XVI, XIX, XXII i XXIV w p 1 "Obszar ważności" po słowach "Gdańsk-Neufahrwasser" dodaje się "Kaiserhafen i Holm".

W tar. wyj. II w p. 1 "Obszar ważności" po słowach: "kolei polskich" dodaje się "oprócz stacyj granicznych".

W tar. wyj. III na przewóz tłuszczów w tytule przed słowem "tłuszczów" dodaje się "olejów i".

W tar. wyj. VII na przewóz materjałów drzewnych w p. 1 "Obszar ważności" skreśla się słowa "stacyj na obszarze W. M.", a po słowie "Gdańska" dodaje się "Neufahrwasser, Kaiserhafen i Holm". W uwadze do p. 2 "Opłaty" normę zniżki 10% zmienia się na 5%, a w p. 3 "Warunki stosowania" skreśla się słowa "obszaru W. M.".

W tar. wyj. X na przewóz węgla w p. 2 "Opłaty" wprowadza się uwagą następującą: "Uwaga. Czasowo, na okres letni, do 1 października 1925 r., przy przesyłkach węgla, nadawanych na odległość powyżej 400 km., przewoźne obniża się o 10% z tem, iż opłata zniżona za 410 km. rozciąga się wstecz, aż do spotkania z opłatą według kl. F". W wierszu 5-m tegoż punktu normę procentową zniżki zmienia się z "10%" na "5%", a w wierszu 6-m - z "15%" na "10%".

W tar. wyj. XI na przewóz rudy tytuł uzupełnia się słowami: "szmelcu żelaznego i stalowego (z gr. 63)", a w p. 2 "Opłaty" normy procentowe zniżki zmienia się z "10%" na "5%", a z "15%" na "10%".

W tar. wyj. XIII na wywóz przetworów naftowych w ust. (3) "Warunki stosowania" nazwę firmy "Polmin" zmienia się na "Państwowe Zakłady Naftowe (Polish State Petrolaum Co) ", a w uwadze do tychże "Warunków stosowania" skreśla się zdanie ostatnie od słów "o ile przesyłki te ...." aż do końca i zastępuje się nowem: "i na warunkach, podanych w ust. (3) "Warunków stosowania".

Tabelę stacyjną do tar. wyj. XIII uzupełnia się stacją "Nadwórna" z opłatami następującemi:

Do stacji

Od stacji

Gdańsk i Gdynia loco Gdańsk i Gdynia na wywóz Gr. P. pod Makoszowami Gr. P. pod Cieszynem
a b c a b c a b c a b c
Nadwórna 919 743 618 442 295 214 276 186 136 293 197 144
Do stacji

Od stacji

Gr. P. Pod Lasocicami Gr. P. pod Zbąszyniem Gr. P. pod Zebrzydowicami Zemgale
a b c a b c a b c a b c
Nadwórna 408 273 198 434 290 210 285 191 140 459 306 222

W tar. wyj. XV na przewóz kamienia w p. 2 "Opłaty" w wierszu 2-m po słowach "W, M. Gdańska"- dodaje się: "według kl. wyj. G.". Resztę do końca skreśla się.

W tar. wyj. XVII na wywóz cementu p. 1. "Obszar ważności" otrzymuje brzmienie:

"1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz stacyj granicznych, do wszystkich punktów granicznych oraz da Gdańska-Neufahrwasser, Kaiserhafen i Holm i do Gdyni".

W tar. wyj. XIX na wywóz żelaza w p. 1 "Obszar ważności" wstawia się stację "Chorzów", a w p. 2 "Opłaty" skreśla się słowa "za przesyłki całowagonowe", natomiast w ust. a) po słowie "przesyłki" dodaje się. "całowagonowe" a w ust. b) po słowie "przesyłki" dodaje się "pół- i całowagonowe".

W tar. wyj. XX na wywóz cynku dodaje się w końcu tytułu "i kwasu siarkawego (z gr. 70)", a równocześnie w p. 1 "Obszar ważności" po słowach "znajdują się" dodaje się "fabryki kwasu siarkawego albo". W p. 2 "Opłaty" zamiast słów: "według klasy IV" wstawia się: "kwasu siarkawego - według kl. IX, cynku i ołowiu - według kl. V".

W tar. wyj. XXI na przewóz wyrobów żelaznych dodaje się p. 3 "Warunki stosowania":

"3. Warunki stosowania. Na stacjach Stołpce, Zdołbunów i Podwołoczyska przesyłki powinny być reekspedjowane do punktów przejściowych na terytorjum Rosji i Ukrainy z zastosowaniem za tę odległość obliczenia według p. 2 "Opłaty".

W tar. wyj. XXII na wywóz gliceryny i t. p. w tytule po słowach "gliceryny (z gr. 16)" dodaje się: "sody amonjakalnej i kaustycznej, siarczanu glinu, ałunu krystalicznego". W p. 1 "Obszar ważności" dodaje się stacje: "Łaziska, Mątwy" i "Szczakowa". W p. 2 "Opłaty" do ust. d) włącza się: "sodę amonjakalną i kaustyczną oraz biel cynkową", w ust. e) skreśla się "biel cynkową", wreszcie dodaje się nowy ustęp: "f) za siarczan glinu i ałun krystaliczny - według klasy VII". W końcu w p. 3 "Warunki stosowania" dodaje się zdanie: "Przesyłki powinny być dowiezione do stacji drogą kołową lub bocznicą prywatną".

Wprowadza się następujące nowe taryfy wyjątkowe:

"TARYFA WYJĄTKOWA XXVII.

Na wywóz melasy (z gr. 17).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz stacyj granicznych, do Gdyni, Gdańska - Neufahrwasser, Kaiserhafen i Holm oraz do granicy Państwa pod Zebrzydowicami.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze W. M. Gdańska:

za odległość od 1 do 150 km. - według kl. VII,
" " " 151 " 200 " - według jednakowej opłaty 92 gr. za 100 kg.,
" " powyżej 200 km. - według kl. VIII.

3. Warunki stosowania. Przesyłki do Zebrzydowic powinny być nadawane za listami przewozowemi komunikacji międzynarodowej, a przy przesyłkach do Gdańska przewoźne oblicza się początkowo według kl. VII za całą odległość przewozu i dopiero, po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesięcznym dowodu o dokonanym wywozie zagranicę drogą morską (przez okazanie konosamentu) przy jednoczesnem przedłożeniu pierwotnego listu przewozowego, będzie zwracana różnica opłat pomiędzy opłatą pobraną, a należną według taryfy wyjątkowej".

TARYFA WYJĄTKOWA XXVIII.

Na przewóz silników, maszyn i aparatów elektrycznych (z gr. 69).

1. Obszar ważności. Z Gdyni i Gdańska do stacyj: Będzin i Siersza Wodna.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się według kl. IV za całą odległość przewozu, w tem osobsno za łączną odległość P. K. P. położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska oraz osobno za odległość kolei będących w zarządzie P. K. P.

TARYFA WYJĄTKOWA XXIX.

Na wywóz cukru rafinady, mączki i kryształu (poz. a) z gr. 17) oraz spirytusu (poz. a) z gr. 18).

1. Obszar ważności. Od wszystkich stacyj kolei polskich, oprócz granicznych (z wyjątkiem st. Zduny), do wszystkich punktów granicznych oraz do Gdyni, Gdańska-Neufahrwasser, Kaiserhafen i Holm.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyłki całowagonowe oblicza się za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze W. M. Gdańska:

za odległość od 1 do 150 km. - według kl. III,
" " od 151 do 190 km. - według jednakowej opłaty 238 gr za 100 kg.,
za odległość powyżej 190 km. - według kl. IV.

3. Warunki stosowania. Przy przesyłkach do Gdańska przewoźne oblicza się początkowo według klasy III za całą odległość przewozu i dopiero, po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesięcznym dowodu o dokonanym wywozie zagranicę drogą morską (przez okazanie konosamentu) przy jednoczesnem przedłożeniu pierwotnego listu przewozowego, będzie zwracana różnica opłat pomiędzy opłatą pobraną, a należną według taryfy wyjątkowej.

TARYFA WYJĄTKOWA XXX.

Na wywóz węgla kamiennego (z gr. 47):

1. Obszar ważności. Od ładowni i stacyj kopalnianych węglowych do Gdańska-Neufahrwasser, Kaiserhafen, Holm lub Westerplatte oraz do Gdyni-port dla dalszego wywozu morzem.

2. Opłaty. Przewoźne za przesyiki całowagonowe oblicza się po 7 zł. od tonny za całą odległość przewozu, nie wyłączając kolei na obszarze W. M. Gdańska.

3. Warunki stosowania. Przewóz powinien być dokonywany całemi pociągami w składzie wagonów 30-tonnowych. Przewoźne oblicza się początkowo według tar. wyj. X i dopiero, po złożeniu Dyrekcji Gdańskiej w terminie 4-miesiecznym dowodu o dokonanym wywozie drogą morską (przez okazanie konosamentów) przy jednoczesnem przedłożeniu pierwotnych listów przewozowych, będzie zwracana różnica opłat pomiędzy opłatą pobraną, a należną według niniejszej taryfy wyjątkowej.".

W Tabeli opłat przewozowych do taryf wyjątkowych w odsyłaczu **) w wierszu 3 po słowach: drzewa opałowego" dodaje się "miękkiego" oraz opłaty według klasy G rubr. b) i c) zastępuje śle. następującemi opłatami:

Za odległość kilometrów KLASA PRZESYŁEK
zwycz. całowagonowych
G
z oblicz. najmniej za:
10.000 kg.

b)

15.000 kg.

c)

groszy za 100 kg.
1 - 5 17 12
6 17 12
7 17 12
8 17 12
9 18 13
10 18 13
11 18 13
12 19 14
13 19 14
14 19 14
15 20 15
16 20 15
17 20 15
18 20 15
19 21 16
20 21 16
21 21 16
22 22 17
23 22 17
24 22 17
25 23 18
26 23 18
27 23 18
28 23 18
29 24 19
30 24 19
31 24 19
32 25 20
33 25 20
34 25 20
35 26 21
36 26 21
37 26 21
38 26 21
39 27 22
40 27 22
41 27 22
42 28 23
43 28 23
44 28 23
45 29 24
46 29 24
47 29 24
48 29 24
49 30 25
50 30 25
Za odległość kilometrów KLASA PRZESYŁEK
zwycz. całowagonowych
G
z oblicz. najmniej za:
10.000 kg.

b)

15.000 kg.

c)

groszy za 100 kg.
51 - 55 32 27
56 - 60 33 28
61 - 65 35 30
66 - 70 36 31
71 - 75 38 33
76 - 80 39 34
81 - 85 41 36
85 - 90 42 37
91 - 95 44 39
96 - 100 45 40
101 - 110 47 42
111 - 120 49 44
121 - 130 51 46
131 - 140 53 48
141 - 150 55 50
151 - 160 57 52
161 - 170 59 54
171 - 180 61 56
181 - 190 63 58
191 - 200 65 60
201 - 210 67 62
211 - 220 68 63
221 - 230 70 65
231 - 240 71 66
241 - 250 73 68
251 - 260 74 69
261 - 270 76 71
271 - 280 77 72
281 - 290 79 74
291 - 300 80 75
301 - 310 82 77
311 - 320 83 73
321 - 330 85 80
331 - 340 86 81
341 - 350 88 83
351 - 360 89 84
361 - 370 91 85
371 - 380 92 87
381 - 390 94 89
391 - 400 95 90
Za odległość kilometrów KLASA PRZESYŁEK
zwycz. całowagonowy
G
z oblicz. najmniej za:
10.000 kg.

b)

15.000 kg.

c)

groszy za 100 kg.
401 - 410 96 91
411 - 420 97 92
421 - 430 98 93
431 - 440 99 94
441 - 450 100 95
451 - 460 101 96
461 - 470 102 97
471 - 480 103 98
481 - 490 104 99
491 - 500 105 100
501 - 510 106 101
511 - 520 107 102
521 - 530 108 103
531 - 540 109 104
541 - 550 110 105
551 - 560 111 106
561 - 570 112 107
571 - 580 113 108
581 - 590 114 109
591 - 600 115 110
601 - 610 117 112
611 - 620 118 113
621 - 630 120 115
631 - 640 121 116
641 - 650 123 118
651 - 660 124 119
661 - 670 126 121
671 - 680 127 122
681 - 690 129 124
691 - 700 130 125
701 - 710 132 127
711 - 720 133 128
721 - 730 135 130
731 - 740 136 131
741 - 750 138 133
751 - 760 139 134
751 - 770 141 136
771 - 780 142 137
781 - 790 144 139
791 - 800 145 140
Za odległość kilometrów KLASA PRZESYŁEK
zwycz. całowagonowych
G
z oblicz. najmniej za:
10.000 kg.

b)

15.000 kg.

c)

groszy za 100 kg.
801 - 810 147 142
811 - 820 148 143
821 - 830 150 145
831 - 840 151 146
841 - 850 153 148
851 - 860 154 149
861 - 870 156 151
871 - 880 157 152
881 - 890 159 154
891 - 900 160 155
901 - 910 162 157
911 - 920 163 158
921 - 930 165 160
931 - 940 166 161
941 - 950 168 163
951 - 960 169 164
961 - 970 171 166
971 - 980 172 167
981 - 990 174 169
991 - 1000 175 170
1.001 - 1.010 177 172
1.011 - 1.020 178 173
1.021 - 1.030 180 175
1.031 - 1.040 181 176
1.041 - 1.050 183 178
1.051 - 1.060 184 179
1.061 - 1.070 186 181
1.071 - 1.080 187 182
1.081 - 1.090 189 184
1.091 - 1.100 190 185
1.101 - 1.110 192 187
1.111 - 1.120 193 188
1.121 - 1.130 195 190
1.131 - 1.140 196 191
1.141 - 1.150 198 193
1.151 - 1.160 199 194
1.161 - 1.170 201 196
1.171 - 1.180 202 197
1.181 - 1.190 204 199
1.191 - 1.200 205 200
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1925 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020