Prowizorjum budżetowe na czas od 1 marca do 30 kwietnia 1925 r.

Dz.U.25.23.159
USTAWA
z dnia 3 marca 1925 r.
o prowizorjum budżetowem na czas od 1 marca do 30 kwietnia 1925 roku.
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do otwierania kredytów na wydatki państwowe w czasie od 1 marca do 30 kwietnia 1925 r. do wysokości 1/6 kwot, ustalonych w częściach, działach, rozdziałach i paragrafach budżetu na rok 1924, stanowiącego załącznik ustawy skarbowej z dnia 29 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 747), oraz dodatkowego budżetu na rok 1924, stanowiącego załącznik do art. 1 ustawy skarbowej z dnia 19 grudnia 1924 r. o dodatkowych kredytach na rok 1924 (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 10, poz. 75).

Wyjątek stanowią kredyty na wydatki osobowe, które otwierane być mogą do wysokości, niezbędnej dla wykonania uprawnień Rady Ministrów, określonych art. 5 ustawy z dnia 9 października 1923 roku o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116, poz. 924) i art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 roku o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. № 134, poz. 1107).

Również wydatki rzeczowe, których dokonanie wymaga wskutek wzrostu cen wyższych kredytów, niż przewidziane w powołanych wyżej ustawach skarbowych, mogą być uskutecznione w wysokości, uzasadnionej wzrostem cen, ponad granicę, ustaloną w pierszym ustępie niniejszego artykułu.

Art.  2.

Wszystkie kredyty, preliminowane w art. 1 na okres od 1 marca do 30 kwietnia 1925 r., otwierane będą przez Ministra Skarbu drogą miesięcznego ustalenia ich wysokości.

Przepis powyższy nie dotyczy części 2 i 3 budżetu na rok 1924.

Otwieranie kredytów, nie objętych budżetem na rok 1924, może nastąpić tylko na wniosek Ministra Skarbu, zatwierdzony w drodze ustawodawczej, pod warunkiem, że równocześnie zostaną otwarte nowe, wystarczające źródła pokrycia.

Art.  3.

Postanowienia art. 7 ustawy skarbowej na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 76 poz. 747) mają odpowiednie zastosowanie przy wykonaniu art. 1 niniejszej ustawy z tą zmianą, że przeniesienie kredytów z paragrafu na paragraf w obrębie tego samego działu jest dopuszczalne z wyjątkiem przeniesienia na paragraf 1 i z paragrafu 1.

Art.  4.

Wymienione w art. 1 wydatki państwowe mają być dokonywane na poczet konstytucyjnie zatwierdzić się mającego budżetu na rok 1925.

Art.  5.

Upoważnia się Ministra Skarbu do pokrycia wydatków państwowych w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 1925 r. dochodami państwowemi, przewidzianemi w budżecie na rok 1924, przy uwzględnieniu podwyżki dochodów, dochodami, opartemi na nowych tytułach prawnych, oraz wpływami z operacyj finansowych, przewidzianych w art. 3 ustawy skarbowej z dnia 19 grudnia 1924 r. o dodatkowych kredytach na rok 1924 (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 10 poz. 75).

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 marca 1925 r.

Równocześnie zawiesza się na czas trwania niniejszej ustawy działanie przepisu o upoważnieniu Prezesa Najwyższej Izby Kontroli do przenoszenia kredytów w obrębie całego budżetu Kontroli Państwowej (ustęp 3 art. 29 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o Kontroli Państwowej - Dz. U. R. P. № 51 poz. 314).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020