Uzupełnienie i zmiany taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.

Dz.U.24.35.375
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 kwietnia 1924 r.
o uzupełnieniu i zmianach taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej na polskich kolejach państwowych.
Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Do obowiązującej od dnia 1 kwietnia 1923 r. "Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 31, poz. 193; № 55, poz. 396 i 398; № 63, poz. 490 i 494; № 73, poz. 576; № 84, poz. 663; № 94, poz. 753; № 109, poz. 867; № 120, poz. 971; № 132, poz. 1090 i z r. 1924 № 24, poz. 254) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

Wstęp.

1) W punkcie II skreśla się rozdział B, wobec czego rozdział C oznacza się literą B.
2) W punkcie II, rozdział B według nowego oznaczenia, dział a) otrzymuje brzmienie następujące:

"a) w okręgu Gdańskim z podwyższeniem i o 50% opłatami z części II tejże taryfy, z wyjątkiem. kolei Toruń Mokre - Lubicz koło Torunia, na której stosuje się taryfą normlną, oraz Wejherowo-Zamostne, na której stosuje się podwyższone opłaty o 100 % z części II taryfy:

1. Chełmża-Meino,

2. Puck-Krokowo,

3. Toruń-Pólnocny-Czarnowo koło Torunia,

4. Zajączkowo Lubawskie - Mowę Miasto Pomorskie".

3) W tymże punkcie li i w tymże rozdziale B według nowego oznaczenia w nagłówku działu a) dodaje się słowa: "z wyjątkiem kolei Dolina-Wygoda i Pałahicze-Tłumacz, na których stosuje się podwyższone o 100% oploty z części II taryfy", a słowa końcowe tegoż działu d) "Wygnanka-Skała z odgałęzieniem Teresin-Iwanie Puste" zmienia się na: "Wygnanka-Iwanie Puste z odgałęzieniem Teresin Małopolski-Skała".
4) W punkcie III, w zdaniu pierwszem ustępu pierwszego słowa "kolei państwowych wszystkich okręgów zmienia się na: "kolei państwowych wyżej wymienionych okręgów jak również okręgu Katowickiego", a w zdaniu drugiem tegoż ustępu "a stacjami kolei wojskowych oraz kolei prywatnych, wymienionych pod punktem C" zmienia się na. "a stacjami kolei prywatnych, wymienionych pod punktem B".
5) Punkt IV skreśla się.

CZĘŚĆ II.

Przepisy taryfowe.

6) W rozdziale 1, w dziale D "Ulgi taryfowe ze względów społecznych i humanitarnych" w ustępie i "Przejazdy do szkół" punkty 1, 2 i 3 skreśla się, natomiast wprowadza się następujące:

"1. Wychowańcy - bez różnicy płci i wieku - wszelkich zakładów naukowych państwowych oraz tych prywatnych, którym przyznane są prawa zakładów naukowych państwowych, korzystają w wagonach klasy III pociągów osobowych i mieszanych z ulg następujących:

a) przy przejazdach tam i z powrotem: 1) na wakacje świąteczne, wyszczególnione w punkcie 2, 2) na wakacje letnie, 3) do zakładów leczniczych, sanatorjów, stacyj klimatycznych bez względu na porę roku - na leczenie dłuższe w myśl polecenia lekarza szkolnego- płacą połowę ceny normalnej;

b) przy przejazdach na odległość nie dalszą niż 100 km. między stacja, w pobliżu której znajduje się dany zakład naukowy, a tą, w pobliżu której uczeń zamieszkuje, płacą za miesięczne bilety uczniowskie i ceny normalnych biletów miesięcznych.

W razie przejazdu ulgowego wychowańców zakładów naukowych dla ociemniałych i głuchoniemych z ulgi pod literą a) korzystać może również osoba ich dozorująca, wymieniona w zaświadczeniu szkolnem (punkt 11)".

2. Do wakacyj świątecznych zalicza się okresy następujących świąt wyznań chrześcijańskich według. nowego względnie starego stylu: Bożego Narodzenia, Wielkiej nocy i Zielonych Świątek. Okresy świąt wyznania mojżeszowego, w których uczniowie tego wyznania mogą korzystać z przejazdów ulgowych, ustala właściwa władza szkolna.

Ogółem młodzież szkolna z powodu wakacyj świątecznych ma prawo do przejazdów ulgowych nie więcej niż trzykrotnie w ciągu roku kalendarzowego,

3. Ulga pod literą a-1 i a-2 przysługuje nie tylko bezpośrednio po rozpoczęciu się względnie zakończeniu wakacyj letnich lub świątecznych, lecz także w ciągu tych wakacyj, jednak tylko na przejazd jednorazowy z miejsca, w którym znajduje się dany zakład naukowy, i z powrotem.

4. Do uzyskania ulgi pod literą a-1, a-2 i a-3 wymagane jest na przejazd, tam i z powrotem, zaświadczenie według wzoru ustalonego (punkt 11) bezpośredniej władzy szkolnej, uwidoczniające przedewszystkiem, że dany zakład naukowy jest państwowy albo prywatny, lecz z prawami zakładów naukowych państwowych, przyczem w razie korzystania z ulgi pod lit. a-3 zaświadczenie rzeczone winno zawierać na stronie odwrotnej poświadczenie lekarza szkolnego o konieczności wyjazdu ucznia na leczenia dłuższe z wymienieniem zakładu leczniczego lub miejscowości klimatycznej, do których uczeń się udaje, stwierdzone podpisem lekarza i pieczęcią zakładu naukowego.

Do uzyskania ulgi pod lit. b) wymagane jest zaświadczenie szkolne na formularzu urzędu kolejowego, który przyjmuje zgłoszenia na bilety okresowe. Do zaświadczenia jakiego winna być dołączona odbita na papierze zdatnym do naklejenia fotografja, zaopatrzona w pieczęć szkoły i podpisana przez osobę, na którą bilet ma opiewać. Zaświadczenie to może być wystawione na półrocze szkolne i przedłużane na dalsze półrocze tegoż a nawet następnego roku szkolnego. Cenę formularza ustanawia kolej.

7) W tymże rozdziale I i w tymże dziale D-l punkty od 4 do 10 otrzymują numerację odpowiednio od 5 do 11.
8) W tymże rozdziale 1 i w tymże dziale D-l w punkcie 4 według nowej numeracji słowa "pod lit. a)" zmienia się na "pod lit a-1 i a-2".
9) W tymże rozdziale 1 i w tymże dziale D-1 w punkcie 11 według nowej numeracji powołanie się w nawiasie na "punkt 3" zmienia się na "punkt 4".
10) W tymże rozdziale 1 dział E "Ulgi taryfowe przy przejazdach grupami do miejsc odpustowych oraz w celach kulturalno-oświatowych, krajoznawczych i sportowych" otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Grupy podróżnych przy przejazdach do miejsc odpustowych i z powrotem, oraz w celach kulturalno-oświatowych, krajoznawczych, sportowych i t. p. mogą korzystać z ulg następujących:

a) w wagonach klasy III płacą taryfę klasy IV,

b) w wagonach klasy II płacą taryfę, klasy III j c.) w wagonach klasy I płacą taryfę klasy II,

2. Ulgi powyższe stosuje się, o ile dana grupa podróżnych składa się conajmniej z 30 osób i odległość przejazdu w jedną stronę wynosi conajmniej 30 kilometrów.

3. Osoby, korzystające z ulgi, nie mogą wymagać wyznaczenia dla swego przejazdu oddzielnych wagonów lub przedziałów.

4. Przejazd ulgowy w zasadzie odbywać się może tylko pociągami osobowemi lub mieszanemi względnie pociągami umyślnemi (dodatkowemi).

Dyrekcje .kolejowe mogą jednak, o ile na to pozwolą warunki ruchowo-techniczne, dopuścić przejazd ulgowy również pociągami pośpiesznemi po uiszczeniu, oprócz opłaty ulgowej za przejazd pociągiem osobowym, należności, przypadającej za odpowiednią ilość biletów dodatkowych na pociąg pośpieszny według taryfy normalnej rej klasy, w której odbywa się podróż, a w razie przejazdu w wagonach kl. IV według taryfy kl. III.

5. W celu uzyskania ulgi Komitet, urządzający pielgrzymkę lub Towarzystwo (Związek, Stowarzyszenie i t. p.), urządzające, zjazd, wycieczkę, wystawę i t. p. powinien zwrócić się przynajmniej na 7 dni przedtem pisemnie do Dyrekcji kolejowej, w której obrąbie leży stacja rozpoczęcia podróży, względnie stacja, przy której odbywa się dany zjazd i t. p. Zgłoszenie to powinno zawierać: cel podróży, datę zamierzonego przejazdu (względnie przejazdów), dokładną marszrutę oraz ilość uczestników podróży.

Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Dyrekcja kolejowa ustala szczegółowe warunki przejazdu (wzgl. przejazdów).

6. Dyrekcja kolejowa względnie Dyrekcje kolejowe we wzajemnem porozumieniu się ulgę powyszą mogą zastosować również w ten sposób, że przejazd w kierunku pierwotnym do miejsca zjazdu i t. p. odbywa się za opłatą normalną, w kierunku zaś powrotnym za przejazd pociągiem osobowym lub mieszanym pobiera się:

a) w wagonach klasy III połowę taryfy klasy IV,

b) w wagonach klasy II polewę taryfy kiesy III i

c) w wagonach klasy I polową taryf/ klasy II nawet w tym wypadku, gdy uczestnicy pielgrzymki, zjazdu i t. p. powracają do różnych stacyj i przytem nie grupami, lecz pojedynczo, pod warunkiem wszakże zastosowania ograniczeń, przewidzianych w punkcie 2.

W razie użycia pociągu pośpiesznego pobiera się opłaty dodatkowe za pośpiech w myśl punktu 4.

7. Za przejazd pociągiem umyślnym (dodatkowym) pobiera się opłatę za rzeczywistą ilość osób każdej klasy na podstawie zasad wyżej ustalonych, nie mniej jednak niż za 509 osób według taryfy klasy IV.

Dyrekcja może przytem zażądać złożenia kaucji do wysokości opłaty najniższej za dany pociąg; kaucję tę ma kolej prawo zaliczyć na swoje dobro, o ile zamawiający pociąg odwoła.

8. Dyrekcji kolejowej przysługuje prawo ze względów ruchowo-technicznych zastosować uproszczone warunki przejazdu, jako to: wyznaczyć wagony klasy czwartej lub towarowe, doczepić je do pociągu mieszanego i t. p., a nawet z tychże wzglądów wogóle odmówić ulgi niniejszej".

11) W razie IV "Przewóz bagażu" punkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Za ubezpieczenie strat, mogących wyniknąć skutkiem nieterminowej dostawy bagażu, pobiera się od każdych zaczętych 100 jednostek taryfowych zadeklarowanej sumy oraz od każdych zaczętych 10 km. odległości przewozu 0,2 jednostki taryfowej. Przypadającą do pobrania należność zaokrągla się do pełnych jednostek taryfowych wzwyż".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 .maja 1924 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020