Procedura administracyjna do poprawki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do rozpatrzenia przez rząd projekt zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim...

31.03.2010

Łatwiej będzie założyć żłobek

Żłobek przestanie być zakładem opieki zdrowotnej, co pozwoli na stworzenie większej liczby tego typu placówek. Opiekę nad dziećmi do lat trzech można będzie też organizować w formie klubów...

31.03.2010

Nowa regulacja dotycząca ochrony dzieci

Z dniem 31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności...

31.03.2010

Zatrudnianie niepełnosprawnych bez opinii PIP

31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223).

31.03.2010

Pomoc społeczna nie podlega egzekucji cywilnej

Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe,...

31.03.2010

Rząd chce zaostrzyć prawo karne

Na 25 lat więzienia lub dożywocie skazany zostanie sprawca zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, z użyciem materiałów wybuchowych lub broni palnej, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem lub rozbojem....

31.03.2010

W 2011 r. będzie przeprowadzony spis powszechny

W Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o przeprowadzeniu w 2011 r. spisu powszechnego ludności i mieszkań. Obowiązki związane z realizacją spisu będą ciążyły również na gminach.

30.03.2010

Jest regulamin odwołań od przetargów publicznych

Zniesienie instytucji protestu spowodowało konieczność określenia nowych zasad rozpoznawania odwołania, jako podstawowego środka ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Od...

30.03.2010

Wnioski o prawo jazdy można składać elektronicznie

Można już złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy przez internet. Formularz wniosku elektronicznego ma być udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego organu oraz na elektronicznej...

30.03.2010

Istotna dla gmin zmiana Prawa wodnego

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę zmieniającą Prawo wodne, która nakłada na gminy nowe obowiązki. Nowelizacja wprowadza m. in. definicje pojęć kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli,...

29.03.2010

Regulamin prokuratury za wcześnie?

Minister sprawiedliwości prokurator generalny Krzysztof Kwiatkowski podpisał w piątek 26 marca br. rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury, który...

29.03.2010

Andrzej Seremet będzie miał sześciu zastępców

Prokurator generalny będzie miał sześciu zastępców, w tym naczelnego prokuratora woskowego i Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Taką zasadę wprowadzi podpisany...

27.03.2010