Nagranie ze stadionu musi być dobrej jakości

Obraz zarejestrowany na imprezie ma być na tyle dobry, by pozwolił na identyfikację osób zachowujących się niebezpiecznie i agresywnie. Rozporządzenie w tej sprawie dziś wchodzi w życie.

08.02.2011

Nowe - stare zasady egzaminu dla syndyków

Zmiana struktury egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka stała się jedną z przyczyn przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

08.02.2011

Łagodniejsze kontrole w agencjach pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacznie zawęziła zakres kontroli przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia sprawowanej przez marszałków...

07.02.2011

W sporach autorskich bez zabezpieczenia

W sprawach o należności wynikające z praw własności intelektualnej nie będzie już można żądać zabezpieczenia pieniężnego. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie będzie miał braki formalne, sąd wezwie do ich...

07.02.2011

Mniej antykonkurencyjnych ograniczeń w ubezpieczeniach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność...

07.02.2011

Policja lepiej skontroluje straże gminne

MSWiA chce zmienić przepisy dotyczące nadzoru nad strażami gminnymi. Kontrole będą mogli przeprowadzać nie tylko funkcjonariusze policji, ale też zwykli pracownicy komend wojewódzkich....

07.02.2011

Senatorowie chcą więcej uprawnień dla RPO

Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Po jej wejściu w życie RPO uzyska m.in. prawo do przetwarzania danych osobowych, zwiększą się też uprawnienia...

05.02.2011

Od soboty nowe zasady tworzenia rezerw strategicznych

Wprowadzamy nowoczesny, przejrzysty i racjonalny system rezerw strategicznych zapowiada wiceminister gospdarki Dariusz Bogdan. Przygotowane przez MG przepisy nowej ustawy o rezerwach strategicznych...

05.02.2011

Sędziowie krytykują kandydata, KRS go nie rekomenduje

Adwokat Mariusz A. odwołał się po raz drugi od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła przedstawienia jego kandydatury prezydentowi do powołania na urząd sędziego. Powodem był brak - według...

05.02.2011

Porządki w kształceniu artystów

Dyrektor szkoły muzycznej określi liczbę zajęć nadobowiązkowych. W sobotę wchodzi w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych...

05.02.2011

Sądy dostosują zagraniczne wyroki do polskiego prawa

Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego, która m.in. zezwala na łagodzenie kar dla Polaków wydanych za granicę na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i tam...

05.02.2011