Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiada jej zarządca

Samorząd terytorialny

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiada jej zarządca. Droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną...

01.02.2017

Gmina może przekazać drewno na realizację zadań własnych

Samorząd terytorialny

Gmina może przekazać nieodpłatnie drewno pozyskane z lasu gminnego na realizację zadań własnych gminy - np. na remonty obiektów użyteczności publicznej, mostów i urządzeń stanowiących własność...

31.01.2017

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy

Samorząd terytorialny

Do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7...

25.01.2017